Odwiedź nas

Pedagog technikum

KONKURS

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MŁODOŚĆ W TRZEŹWOŚCI”
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ
 

 

Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej
 2. Konkurs ogłoszony zostaje 9 XI 2020 r., a rozstrzygnięty będzie 7 XII 2020 r.
 3. Tematem prac konkursowych jest „Młodość w trzeźwości”, zaś jej celem jest popularyzowanie postaw abstynencji, przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
  w Wysokiej
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-  prace konkursowe należy sfotografować przesłać nadres:beataiwinskaklak@gmail.com  opatrzone dopiskiem: „szkolny  konkurs profilaktyczny” do dnia 23 XI 2020 roku, bądź przekazać do sekretariatu,

- praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
- format pracy nie może być mniejszy niż A3,

- prace w ramach konkursu muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowany,

- każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,

- do pracy dołącza pisemną informację, tj: imię i nazwisko autora, klasa, do której uczęszcza, nr tel. bądź mail ucznia.

 1. Jury złożone z nauczycieli: Beata Iwińska-Kłak, Joanna Kunysz, Joanna Cyran, Małgorzata Wiercioch - Sowa spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysł interpretacji tematu, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie zdjęć prac plastycznych na stronie szkoły.
 4. Nagrody w formie elektronicznych gadżetów, książek, dyplomów zostaną wręczone na najbliższej szkolnej akademii, bądź przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły, jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwalałaby na osobiste ich wręczenie.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.


Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację pracy na stronie internetowej szkoły oraz materiałach ją promujących.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, tj.:http://www. zs-wysoka.edupage.org
 3. Przekazując zdjęcie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Dane uczestników wykorzystywane będą wyłącznie w celach konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Pani Beaty Iwińskiej-Kłak, na adres e-mail: beataiwinskaklak@gmail.com

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć