Odwiedź nas

Projekty w trakcie realizacji

 

Projekt „Nowe doświadczenia – nowe szanse” - praktyki na Cyprze

 

W roku szkolnym 2019/ 2020 rozpocznie się realizacja projektu „Nowe doświadczenia – nowe szanse” w ramach programu Erasmus plus Akcja KA 102.

W ramach projektu uczniowie kierunków : technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych,  kelner będą mogli odbyć dwutygodniowe praktyki na Cyprze, w Limassol. Podróż, zakwaterowanie oraz koszty utrzymania są w całości finansowane ze środków unijnych.  Informacje na temat rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

18 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się test z języka angielskiego, który jest jednym z kryteriów rekrutacji.

 

Kryteria rekrutacji :

- test językowy - max.30 pkt , - odbędzie się 18 czerwca godz.9.00

- ocena z zachowania za II semestr roku szkolnego 2018/2019 - wz- 10 pkt, bdb - 8 pkt, db-6 pkt, poprawna - 4 pkt.

- udział w życiu szkoły (I i II semestr roku szkolnego 2018/2019) : obsługa imprez szkolnych, udział w akademiach szkolnych - po 2 pkt. za każdy; obsługa imprez pozaszkolnych, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych - 3 pkt , max.20 pkt

- ocena z zajęć praktycznych z II semestru roku szkolnego 2018/2019 - celująca -6pkt,bdb-5 pkt,db-4pkt,dost-3pkt,

-średnia ocen z przedmiotów zawodowych z II semestru roku szkolnego 2018/2019 5.0 i pow- 12 pkt, 4.9-4.5- 10pkt, pkt, 4.4-4.0- 8 pkt.3.9-3.5 - 6 pkt. 2.9-2.5 - 4 pkt

-prezentacja na temat Cypru-kraju,tradycji, kuchni- max.5 pkt. Oceniana będzie zawartość merytoryczna,grafika, pomysłowość. Prezentacja ma składać się z min.25 slajdów a max.35.

-frekwencja za II semestru roku szkolnego 2018/2019 - 100-95% - 15 pkt , 94-90% - 12 pkt, 89- 85%-10 pkt, 84-80% - 8 pkt, 79%- 75 % - 6 pkt, 74 - 70 % - 4 pkt . W przypadku niższej frekwencji w tej kategorii nie zostaną przyznane żadne punkty.

 

 

 

Sustainable development- our way of life ”

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w konkursie, w którym nagrodą jest tygodniowy wyjazd do Norwegii w kwietniu 2015r.

Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą żadnych wydatków. Kryteria brane pod uwagę :

 1. Prezentacja w języku polskim przygotowana w programie Power Point na temat Ekologicznego stylu życia- w jaki sposób na co dzień możemy chronić środowisko

Oceniane będą: zawartość merytoryczna, grafika oraz pomysłowość.

Prezentacja powinna składać się z min. 15 slajdów a maksymalnie 25.

 1. Prezentacja w języku polskim przygotowana w programie Power Point na temat ciekawego sposobu powtórnego wykorzystania różnych materiałów ( papieru, plastiku, itp.)

Oceniane będą: zawartość merytoryczna, grafika oraz pomysłowość.

Prezentacja powinna składać się z min. 15 slajdów, maksymalnie 25.

 1. Jeden slajd lub strona przygotowana w programie Word w języku angielskim na temat własnej osoby ( wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, itp.)  wraz ze zdjęciem

 

4.      Znajomość języków obcych

a)      Test z języka angielskiego

b)      Ocena na półrocze z głównego języka obcego

5. Udział w życiu Szkoły

Pod uwagę brane będą między innymi:

- obsługa imprez

- zaangażowanie w akademie szkolne, Dzień hotelarza i inne imprezy okolicznościowe

- udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych 

 Przyznawane punkty – od 5 do 15 pkt.

6. Frekwencja – pod uwagę brana będzie ilość opuszczonych godzin w I semestrze, najwyższą liczbę punktów otrzyma osoba najwyższą frekwencją , od 5 do 10 pkt.

7. Średnia ocen z poprzedniego semestru

8.  Ocena z zachowania

 

Prezentacje wraz z opisem udziału w życiu Szkoły należy przesłać do dn. 9 marca 2015 na adres projekty.zswysoka@onet.pl

Test językowy odbędzie się 6 marca o godz.11. 40

Ogłoszenie wyników – 11 marca 2015

 

 

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie:
 „Doświadczenie podstawą sukcesu zawodowego„


§1 Postanowienia wstępne


Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Technikum Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej do udziału w projekcie „Doświadczenie podstawą sukcesu zawodowego”.


§2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom przewiduje się podjęcie następujących działań:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły

b) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez wychowawców klas

§3 Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w wyjazdach na praktyki zostaną zakwalifikowane 32 osoby z klas II oraz III.

 

§4 Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów odbędzie się :

- na rok szkolny 2014/ 2015 - w listopadzie 2014r., dodatkowa rekrutacja w marcu 2015

- na rok szkolny 2015/2016 – czerwiec 2015 , dodatkowa rekrutacja marzec 2016r.

Uczestnicy projektu to osoby w trakcie kształcenia wstępnego szkolenia zawodowego - uczniowie klas II i III Technikum.

Kryteria :

- ocena z zajęć praktycznych i średnia ocen z zajęć zawodowych za poprzedni semestr

- ocena z zachowania i zaangażowanie w życie szkoły - obsługa imprez szkolnych i w środowisku lokalnym

- sytuacja materialna i rodzinna

- przygotowanie prezentacji na temat Niemiec, kultury i tradycji oraz Lipska

- zapewnienie równych szans chłopcom i dziewczętom

- ocena z testu językowego

Proces rekrutacji :

- test językowy- język niemiecki 

- rozmowa kwalifikacyjna

Komisja rekrutacyjna w składzie: wicedyrektor- Ewa Jasińska – Blajer.koordynator projektu- Berenika Gdula, nauczyciel języka niemieckiego- Marta Szudy, kierownik praktyk- Bogusław Karaś, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Sposób oceniania

- Test językowy - 30 pkt

- ocena z zachowania - wzorowa - 5 pkt,  bdb - 4 pkt, dobra- 3 pkt, poprawna - 2 pkt, nieodpowiedna 1 pkt  i naganna - 0 pkt

- udział w życiu szkoły - obsługa imprez, - zaangażowanie w akademie szkolne, Dzień hotelarza i inne imprezy okolicznościowe,  udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych . Przyznawane punkty – od 5 do 15 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 0 do 5 pkt

- ocena z zajęć praktycznych - celująca - 6 pkt, bdb- 5 pkt, db- 4 pkt, dst- 3 pkt, dop-2 pkt

- średnia ocen z zajęć praktycznych za poprzedni semestr- 5.0 i pow. 5.0 - 6 pkt, 4.9-  4.5 - 5 pkt, 4.4 - 4.0 - 4 pkt, 3.9 - 3.5 - 3 pkt, poniżej 2.9- 2 pkt

- prezentacja multimedialna nt. Niemiec- 0 do 5 pkt , Oceniane będą: zawartość merytoryczna, grafika oraz pomysłowość.

Prezentacja powinna składać się z min. 25 slajdów a maksymalnie 35.

Uczeń może zdobyć max. 66 pkt, aby zakwalifikować się do stażu musi zdobyć min. 60 % możliwych punktów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

Poszczególne etapy procesu rekrutacji udokumentowane będą w protokole zawierającym dane personalne uczestnika, wyniki testu, rozmowy kwalifikacyjnej, zestawienie danych dotyczących ocen, informację o sytuacji materialnej i rodzinnej ( preferencje/brak), informację o liczbie punktów zdobytych na poszczególnych etapach rekrutacji podpisy członków komisji.

Procedura odwoławcza:

- pisemny wniosek do dyrektora szkoły

- powołanie komisji w innym składzie osobowym

- weryfikacja danych zawartych w protokole

- analiza ewentualnych uchybień w procedurze rekrutacji

- ogłoszenie decyzji

Przygotowana zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa - wg ilości zdobytych punktów

Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału w wyjeździe.
 

§5 Informacja o wynikach rekrutacji

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

                  § Obowiązki UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Uczestnik zobowiązuje się:

 1. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 2. Pracować nad doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i angielskiego.
 3. Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.
 4. Podporządkowywać się poleceniom pracownikom organizacji goszczącej.

 

  Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego w terminie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na praktyki.

W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd i rezygnacji z tego wyjazdu w terminie krótszym niż dwa tygodnie  rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zwrot kosztów podróży, zakwaterowania itp.).

  SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja rekrutacyjna  zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco statut Szkoły.

 Postanowienia końcowe

Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z Dyrektora szkoły, Kierownika szkolenia praktycznego oraz koordynatora projektu.

Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Test językowy z niemieckiego – 18 listopad 2014

Złożenie prezentacji multimedialnej na temat Niemiec oraz Lipska w języku polskim – przesłanie w terminie do 25 listopada 2014 na adres – projekty.zswysoka@onet.pl

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć