Odwiedź nas

Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Gimnazjum w Wysokiej zwany dalej szkołą jest placówką publiczną:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

5)    realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2. Siedzibą gimnazjum jest budynek szkoły położony w Wysokiej pod numerem 49.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Łańcut.

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

5. Szkoła jest jednostką budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

Misja szkoły i model absolwenta

 

§ 2.1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

            2.MISJA SZKOŁY

„Jesteśmy szkołą bezpieczną opiekuńczą i przyjazną, która dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszej nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Wspieramy wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka, kontynuując zadania wychowawcze domu rodzinnego.

Swoje działania opieramy na podstawowych wartościach humanistycznych oraz chrześcijańskich, takich jak: miłość, szacunek dla drugiego człowieka, prawda
i sprawiedliwość.

Przygotowujemy do aktywnego życia w rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie
w zjednoczonej Europie, tak aby nasi wychowankowie z dumą i pokorą, mądrością
i wolnością wkraczali w dorosłe życie.”

3. Model absolwenta Gimnazjum w Wysokiej.

 1. Wyróżnia się kulturą osobistą, wrażliwością, tolerancją i życzliwością;
 2. Dąży do pogłębiania zdobytej wiedzy;
 3. Posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi;
 4. Zna i szanuje tradycje rodzinne, kulturowe i narodowe, jest dumny z bycia Polakiem;
 5. Posiada rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu, potrafi samodoskonalić się i planować własną przyszłość;
 6. Jest kreatywny, uczciwy i wytrwały w pokonywaniu trudności;
 7. Potrafi przeciwstawiać się złu, patologiom społecznym oraz zjawiskom, które narażają na szwank dobre imię rodziny, szkoły i ojczyzny;
 8. Jest świadomy zagrożeń wynikających z popadania w uzależnienia;
 9. Stosuje zasady zdrowego stylu życia - uprawia sport;
 10. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej;
 11. Potrafi pracować w zespole realizując projekty gimnazjalne;
 12. Stosuje zasady współzawodnictwa - fair play;
 13. Sprawnie posługuje się językami obcymi: niemieckim i angielskim;
 14. Jest przygotowany do pokonywania różnorodnych wyzwań współczesnej rzeczywistości;
 15. Potrafi dokonać rzetelnej i rzeczowej oceny dokonań zarówno własnych, jak i innych ludzi;
 16. Korzysta z technik multimedialnych i informacyjnych dzięki wyposażeniu szkoły
  w sprzęt multimedialny.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym
i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównymi celami szkoły jest:

 1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 2. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 3. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 4. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
  w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 5. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

3. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:

 1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad
  i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
 2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 4. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 5. kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 6. przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie.

§ 4. 1. Do zadań Szkoły należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)    realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

5)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;

 1. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom
  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
  z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 3. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 4. wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 5. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 6. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 7. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 8. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 9. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
  w skróconym czasie;
 10. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 11. przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
 12. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 13. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 14. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 15. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 16. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 17. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 18. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 19. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 20. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich , jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 21. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
  a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 22. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 23. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 24. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 25. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 26. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie
  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 27. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
  a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

§ 5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi
i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 9. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania

2.Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel przedmiotu może:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

6.  Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.

7. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.

8.  Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 10. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 11. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §117 niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 119 ust.3. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala wicedyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.[1]
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
  w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 7. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 8. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 9. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 10. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 11. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 12. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 13. ogrodzenie terenu szkoły;
 14. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 15. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
  i pomieszczeń gospodarczych;
 16. wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki
  do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 17. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów;
 18. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 19. udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji
  i preparatów;
 20. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 12.1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

 1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)  organizację wycieczek integracyjnych,

d) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez higienistkę szkolną, wychowawcę lub dyrektora,

e)  współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

f)  respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 1. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej przez Urząd Gminy Łańcut,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów.
  1. Uczniowie zdolni otaczani są opieką . W szczególności:
   1. umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   2. organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów;
   3. nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi (uczelniami wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
   4. organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
   5. obejmuje się ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;[2]
   6. dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
   7. indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
    § 13. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)    realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

 1. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy  

z higienistką szkolną;

4)    działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

5)    współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 14. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami
w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi
i kulturalnymi regionu.

§ 14a.1a Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.  

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 1. Ilekroć mowa o:
 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w  Publicznym Gimnazjum w Wysokiej.
 2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują uczniowie/ rodzice / prawni opiekunowie.
 3. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 3. uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;
 4. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
 5. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 6. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 7. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 2. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 3. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty                       i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego              i stanowi dochód budżetu państwa.
 6. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

 

ROZDZIAŁ V

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

§ 15.W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 16. 1.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami
  w nauce;
 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 7. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 8. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 12. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 13. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  § 17. 1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 1. rodzicami;
 2. pedagogiem;
 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 18. 1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców;
 2. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;[3]
 3. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 4. dyrektora szkoły;
 5. higienistki szkolnej;
 6. pracownika socjalnego;
 7. asystenta rodziny;
 8. kuratora sądowego.[4]

§ 19. 1.Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 13. odmienności kulturowej.

§ 20. 1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 2. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
 3. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 5. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 6. zajęć socjoterapeutycznych;
 7. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 8. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 9. porad dla uczniów;
 10. działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 21.1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii
i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, o której mowa w§ 29 statutu szkoły.[5]

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w§ 75 statutu szkoły.

5. Organizowane w szkole konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

            § 22. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 23. 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
  i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
 3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 23. 
 4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii osób, o których mowa w § 29 statutu szkoły.
 5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

§ 24. 1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi
  do 5 uczniów;
 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 25. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 26.  O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

§ 27. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 28. 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje
się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 • 1. Nauczyciele,    wychowawcy,  specjaliści  w    szkole rozpoznają odpowiednio

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.[6]

            2. Do zadań w/w osób  należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:
  1. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
 2. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
 3. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy
  z uczniem;
 4. wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu gimnazjalnego;
 5. planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum;
 6. opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 7. opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 20 statutu szkoły;
 8. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 9. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;
 10. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
  i nauczycieli;
 11. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 12.  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w skład  Zespołu wchodzą: pedagog lub wychowawca jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana.[7]
 2. Rodzice ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu
  i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły.[8]
 3. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły  informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.                               6. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

§ 30. 1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zajmują się planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań
w przypadkach
:[9]

 1. „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;
 2. na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;
 3. na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów).

§ 31.uchylony[10]

§ 32.uchylony[11]

§ 33. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Łańcucie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 34. 1.Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
 4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.

§ 35.      1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością
lub niedostosowanych społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 36. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin).

§ 37.1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w uzasadnionym przypadku w szkole.

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów gimnazjum wynosi od 10 do 12 godzin.

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 7 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia
im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

§ 38. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych przez Urząd Gminy Łańcut;
 2. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów.

§ 39.1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 40. 1.Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół;[12]
 2. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Wysokiej;
 3. Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wysokiej;
 4. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Wysokiej.[13]

§ 41.Każdy z wymienionych organów w §40 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§ 42.1. Dyrektor szkoły:

 1. kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 43.Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 § 43a. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół, zastępuje go wicedyrektor.[14]

            § 44. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

            § 45. Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 7. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 9. podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 10. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;
 11. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 12. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 13. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V statutu szkoły;
 14. zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;
 15. dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;
 16. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w § 37 statutu szkoły;
 17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

17a) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

17b) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;2a

 

 1. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 2. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole bloki przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 29 statutu szkoły;
 3. zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
 4. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
  z zasadami określonymi w § 75 statutu szkoły;
 5. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek
  w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);
 6. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 7. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
 8. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
 10. w porozumieniu z rada pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
 11. zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;
 12. na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego, ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
 13. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 14. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w § 111 ust. 6 statutu szkoły;
 15. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 16. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły;
 5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 6. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 9. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 11. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
 12. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

12a) w przypadku, gdy liczba oddziałów w Zespole Szkół wyniesie co najmniej 12, tworzy się stanowisko wicedyrektora.[15]

 1. organizuje prace konserwacyjno –remontowe;
 2. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 3. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  3. dokonuje oceny pracy;
  4. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  5. przyznaje nagrody dyrektora;
  6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
   i pracowników;
  7. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
  8. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
  9. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
  10. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
  11. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
  12. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  13. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  14. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
   i zatwierdzania.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
  1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  2. powołuje Komisję Stypendialną;
  3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
  4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
  5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
  6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 46. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 47. 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 8.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa
w ust.1, mogą być ustalone:

 1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin gimnazjalny;
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki potrzebami społeczności lokalnej.
 1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa
  w ust. 1.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2 i 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15oC lub jest niższa;
  2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 7 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

§ 48. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

§ 49. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 50. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 51.1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

§ 52. 1.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje tygodniowy plan lekcji;
 10. opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum;
 11. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

§ 53. 1.Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora
  do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub
  z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 54. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

§ 55. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały
są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 56. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 57. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 58. 1. W szkole działa Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli każdego oddziału szkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 5. W wyborach, o których mowa w ust.5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 59. 1.Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

2. Programy, o których mowa w §59 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego
i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 60. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.
  Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
  w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

§ 61. 1. Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 62. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§ 63. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach
lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacja nauczania i wychowania

 

§ 64. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Publicznym Gimnazjum
w Wysokiej.

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza
  się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
  na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 4. w toku nauczania indywidualnego;
 5. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 6. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
 7. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, języka polskiego (2 godz.);
 9. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły.

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

            5. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień
i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 65. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych
i międzyklasowych.

            1. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza
się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.

2. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu
z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.

3. Na zajęciach informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

          4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych od 10 do 24 uczniów.

          5.  Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

            6. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń
z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

 1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 3. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka z astronomią, chemia) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
 4. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów ,
  w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

            § 66. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 67. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 68.1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka, po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2.  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 69. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 70. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

§ 71. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 72. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 73. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

            § 74.1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców,

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
z rodzicami,

d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

2) Współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

3)  Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a)  rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach
i problemach,

b) do I wywiadówki zobowiązuje się rodziców (opiekunów prawnych) aby poinformowali wychowawcę klasy o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji:

 • podstawy programowej,
 • programu profilaktycznego,
 • programu wychowawczego,
 • wyjazdów szkolnych,
 • wycieczek szkolnych,
 • innych organizowanych zajęć przez szkołę,

oraz informacji o każdorazowej zmianie tego stanu.

c) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych,

d)  wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami w każdą pierwszą środę miesiąca.

5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b) ustalenie form pomocy,

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

d)  wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

g)  udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, komersie, choince, imprezach sportowych,

h)  zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

 6) Indywidualne kontakty:

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców)
do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

e)  obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
§ 75. Indywidualny tok nauki.

           1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki – ITN.

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

 1. uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo.

17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo
lub 2 godziny co dwa tygodnie.

20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 1. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 2. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
 3. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane
  w ITN.
 4. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 76.Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
  1. uchylony;1b
  2. teczka wychowawcy.
 3. Teczka Wychowawczy klasy zawiera:
 1. listę uczniów w oddziale;
 2. plan pracy wychowawczej na I i II okres;
 3. sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;
 4. rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
 5. zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
 6. zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;
 7. przydział uczniów do grup.
 1. Teczka wychowawcy przetrzymywana jest w pokoju nauczycielskim,                                  wraz z dziennikiem lekcyjnym oddziału.
 2. uchylony2b
 3. uchylony3b
 4. Teczka Wychowawcy  jest własnością szkoły4b.

 

ROZDZIAŁ VIII

Szkolny system wychowania

 

§ 77. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.

            § 78. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 79. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w § 2 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 80.1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)    pracy nad sobą;

2)    bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3)    bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4)    rozwoju samorządności;

5)    dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;

6)    budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7)    tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 81. 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.

2. Uczeń:

 1. zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
  1. zasady kultury bycia,
  2. zasady skutecznego komunikowania się,
  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
  4. akceptowany społecznie system wartości.
 8. chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
 9. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 10. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 82. 1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1)    poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2)    przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3)    wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4)    pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5)    strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a) adaptacja,

b) integracja,

c) przydział ról w klasie,

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

f) kronika klasowa, strona internetowa itp.

6)    budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,

d) wspólne narady wychowawcze,

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”.

7)    strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

8)    promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
z ochroną zdrowia.

9)    preorientacja zawodowa.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Organizacja szkoły

 

§ 83. 1.Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1) pracownie przedmiotowe;

2) bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i multimedialnym centrum informatycznym;

3) obiekty sportowe: salę gimnastyczną, siłownię, place do gier zespołowych
 i urządzenia lekkoatletyczne;

4) pracownie informatyczne;

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

6) gabinety pedagogów;

7) stołówkę.[16]

§ 84.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

§ 85.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 86.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

§ 87. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 88. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych.

1.  Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3.  W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora zajęć.

4.  Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

 1. opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;
 2. bieżąca kontrola realizacji zajęć;
 3. prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
 4. współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

§ 89. Działalność innowacyjna i eksperymentalna.

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

            2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

3.Przedrozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 90. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Zasadach Organizowania Wyjazdów Młodzieżowych.

§ 91. Praktyki studenckie

1.Publiczne Gimnazjum w Wysokiej może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada dyrektor szkoły.

            § 92. W Publicznym Gimnazjum w Wysokiej działa biblioteka.

1. Biblioteka jest:

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem biblioteki Publicznego Gimnazjum w Wysokiej jest:

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej;
 4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej;
 6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 7. przysposabianieuczniówdosamokształcenia,działanienarzeczprzygotowaniauczniówdo korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 10. organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

 1. w zakresie pracy pedagogicznej:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
  3. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
  4. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej,
  5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
  6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.

2)    w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

 1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 3. prowadzenie ewidencji zbiorów,
 4. katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 5. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 6. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 7. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 8. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 9. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

            5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 5. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
 6. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
 7. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności
i planie pracy biblioteki.

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 93.1. Regulamin biblioteki.

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych
  do planu lekcji;
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie na miejscu w bibliotece;
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii
  z materiałów bibliotecznych;
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek,
  a także przedłużyć termin ich zwrotu;
 7. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;
 8. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;
 9. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
 10. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
 11. Czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

§ 94. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawcze, bloki przedmiotowe, problemowo – zadaniowe, zespoły d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespół d.s. promocji zdrowia.3a

2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,
a dokumenty przekazane dyrektorowi Szkoły.

            § 95. Zespoły wychowawcze.

1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy wszystkich oddziałów. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Zadania zespołu to:

1)    analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne
z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły;

2)    ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3. Zespoły spotykają się w razie zaistniałych problemów wychowawczych z inicjatywy dyrektora Szkoły.

§ 96. Bloki przedmiotowe.

1. W szkole działają następujące bloki przedmiotowe:

 1. humanistyczny – tworzą go nauczyciele uczący historii, wos, j. polskiego, religii;
 2. matematyczno – przyrodniczy – tworzą go nauczyciele uczący biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, informatyki, zajęć technicznych, edukacja dla bezpieczeństwa;4a
 3. uchylony[17]
 4. języków obcych - tworzą go nauczyciele uczący j. angielskiego, j. niemieckiego
 5. uchylony;5a
 6.  artystyczny – tworzą go nauczyciele uczący muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego;6a

 

2. Nauczyciele tworzący dany blok przedmiotowy wybierają przewodniczącego
na bieżący rok szkolny.

3.  Każdy z nauczycieli należy do bloku przedmiotowego.

4.  Zadania bloku przedmiotowego to:

1)    ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2)    zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3)    nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów, egzaminów, zawodów;

4)    udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5. Bloki przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora.

            § 97. Zespoły problemowe.

1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora Szkoły.

3.  Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

§ 98. Zasady pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów zajmujących się planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Zespołów w przypadku ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
opisane są w Rozdziale V statutu szkoły.18

§ 98a. Zespół d.s. promocji zdrowia tworzą dyrektor i wicedyrektor szkoły,  pedagodzy, przedstawiciele rodziców, higienistka szkolna, wychowawcy klas                                     oraz przedstawiciele uczniów.7a

 

 

ROZDZIAŁ X

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

§ 99. 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia;
 3. projekt edukacyjny.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w §107
Statutu szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie;

1a)  udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,   co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

1b)  monitorowanie bieżącej pracy ucznia;8a

2)    udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
 3. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 102;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;
 7. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 8. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                       
  o postępach trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania                                          i pisemnych prac uczniów.9a

8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 100.1. W ocenianiu obowiązują zasady:

 1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji
  w oparciu o okresową ewaluację.

2. Zasada oceny ważonej (nie musi obowiązywać na każdym przedmiocie) – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „wpływu” przeliczenia ocen cząstkowych według zasady: 4 za prace pisemne; 2 za odpowiedzi i kartkówki; 1 za inne aktywności ucznia (praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen
i ich przeliczników i ilości ocen.

§ 101. Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 5. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 102. Tryb oceniania i skala ocen.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

 1. stopień celujący                          - 6 - cel;
 2. stopień bardzo dobry      - 5 - bdb;
 3. stopień dobry                  - 4 - db;
 4. stopień dostateczny         - 3 - dst;
 5. stopień dopuszczający     - 2 - dop;
 6. stopień niedostateczny    - 1 - ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”,„-” w bieżącym ocenianiu.

3. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy. Oceny klasyfikacyjne
w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.

4.  Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)Prace pisemne:

a)kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych
na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

b)klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

2)Praca i aktywność na lekcji;

3)Odpowiedź ustna;

 1. Praca projektowa;
 2. Praca domowa;
 3. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
 4. Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 103. Ocenianie śródroczne.

1. Ocena bieżąca.

 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
 4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
 5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
 6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy
  i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut.

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

 1. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne;
 2.  Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 3.  Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
 4. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
 5. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną
  w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych,
  np. porównawczych, „dyrektorskich”;
 6. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 91%       - stopień bardzo dobry

90% - 71%         - stopień dobry

70% - 51%         - stopień dostateczny

50% - 33%         -stopień dopuszczający

32% - 0%           - stopień niedostateczny

§ 104. Nieprzygotowane ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej
w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 105.Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli danego przedmiotu z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych,
o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
[18]

3.  Ustala się następujące kryteria ocen (poza przedmiotami artystycznymi
i wychowaniem fizycznym).

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w danej klasie,

b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować podaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

b)  poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści określone programem nauczania w danej klasie
w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązań zadań o niewielkim stopniu trudności.

4.Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach bloków przedmiotowych.

5. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, w oparciu o ustalenia zawarte w opinii
( orzeczeniu ) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.[19]

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 7 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 7 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

12.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.11, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia (nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń).

13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 106. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

1. Uczeń klasy drugiej jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

2a.  Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

2b.  Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się  na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2c. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.10a

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 1. odpowiedzialności za własne postępy;
 2. podejmowania grupowych pomysłów;
 3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 5. umiejętności stosowania teorii w praktyce;

       i ma na celu:

1) rozwój samoorganizacji i kreatywności;

2) przygotowanie do publicznych wystąpień;

3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.
W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów
z zewnątrz lub innych nauczycieli.

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru:

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu:…………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………………………………………………….

Cele projektu: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Czas realizacji :…………………………………………

Wielkość grupy : ……………………………………….

Sposoby realizacji projektu: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Planowane efekty:

–dlauczniów: ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

 – dla szkoły; ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 – dla środowiska lokalnego: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Sposób prezentacji: ….…………………………………………………………………………………

Kryteria oceny: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

8. Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.

9. W terminie do 15 października bloki przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

10. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza
 się w bibliotece szkolnej.

            11. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

            12. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:

 

KARTA PRACY ZESPOŁU

Projekt: …………………………………………………………………………………………………..

Skład Zespołu: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Opiekun: …………………………………………………………………………………………………

 

 

Zadania do wykonania

 

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Materiały potrzebne do realizacji

 

Potwierdzenie wykonania wraz z datą

 

 

Podpis nauczyciela

 

Uwagi, zalecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Czas pracy wykonania projektu 8 tygodni (opiekun projektu może zdecydować
o wydłużeniu czasu na wykonanie projektu, jeśli posiada on charakter dłuższej realizacji).

14. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 1. konferencja naukowa połączona z wykładami;
 2. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 3. przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 4. książka, broszura, gazetka;
 5. prezentacja multimedialna;
 6. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 7. happening, marsz;
 8. sesja dyskusyjna;
 9. inna, za zgodą opiekuna.

15. Realizacja projektu obejmuje:

 1. wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;
 2. opracowanie Karty Pracy Zespołu;
 3. zbieranie materiałów i ich selekcja;
 4. spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:
  1. określenie tematu,
  2. określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
  3. określenie formy realizacji,
  4. określenie sposobu prezentacji,
  5. wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele,
  6. ustalenie zasad dyscypliny pracy,
  7. wyznaczenie kryteriów oceny.
 1. publiczne przedstawienie rezultatów projektu;
 2.  podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.11a

16.12a  Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

 1. zadania nauczyciela, o których mowa w ust. 15;
 2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
 3.  termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
 4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
 5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego;

§ 107. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.

1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2. Ocena wynika z oceny trzech elementów:

 1. oceny efektu końcowego (wytworu) , a w szczególności:
  1. zawartość merytoryczna, treść,
  2. zgodność z tematem projektu,
  3. oryginalność,
  4. kompozycja,
  5. stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
  6. estetyka i staranność,
  7. trafność dowodów i badań,
  8. wartość dydaktyczna i wychowawcza.
 2. wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
  1. zaangażowanie ucznia,
  2. pomysłowość i innowacyjność,
  3. umiejętność pracy w grupie,
  4. udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
  5. stopień trudności zadań,
  6. terminowość wykonania przydzielonych zadań,
  7. poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
  8. pracowitość,
  9. udział w prezentacji.
 3. oceny prezentacji, w tym:
  1. poprawność językowa,
  2. słownictwo specjalistyczne,
  3. efekt artystyczny,
  4. atrakcyjność,
  5. estetyka,
  6. technika prezentacji,
  7. stopień zainteresowania odbiorów,
  8. poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.

            3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione
w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

 1. efekt końcowy (wytwór) - 5 punktów,
 2. wkład pracy ucznia - 10 punktów,
 3. prezentacja -5 punktów.

            4.Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół.

          5. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy
w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

            6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

§ 108. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) I semestr - IX - I

2) II semestr- II - VI

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne
na koniec II semestru.

3.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)    o przewidywanych śródrocznych  ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie zawiadamiani są w formie pisemnej 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Na pisemnym zawiadomieniu uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są złożyć swój podpis potwierdzający przyjęcie do wiadomości treści tam zawartych. W terminie 7 dni od daty przekazania uczniowi powiadomienia, wychowawca klasy zobowiązany jest do jego złożenia u Dyrekcji gimnazjum, gdzie jest przechowywane do końca roku szkolnego;13a

 1a) informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych  z zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

1b) na 7 dni przed planowanym śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani do poinformowania ucznia o wystawionych  dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych   z przedmiotów i oceny z zachowania;14a

2)     informację o śródrocznych  ocenach z zajęć edukacyjnych i oceny                                                        z zachowania   może otrzymać rodzic (prawny opiekun) podczas dyżuru wychowawcy pełnionego na 7 dni przed śródroczną  konferencją klasyfikacyjną w godz. od 16 00            do 17 00;15a

3)    o wynikach klasyfikacji śródrocznej i śródrocznych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówce zorganizowanej nie później niż sześć dni po śródokresowym, klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

4)    klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

4. O przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiani są 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w takim samym trybie i formie jak przy klasyfikacji śródrocznej. 16a

       5.  Informacje o przewidywanych ocenach rocznych  z zajęć edukacyjnych oraz ocenie      z zachowania uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;17a

       5a. Na 7 dni przed planowanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani do poinformowania ucznia o wystawionych  dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych   z przedmiotów i oceny z zachowania.

       5b. Informację o rocznych  ocenach z zajęć edukacyjnych i oceny                                                                   z zachowania   może otrzymać rodzic (prawny opiekun) podczas dyżuru wychowawcy pełnionego na 7 dni przed roczną  konferencją klasyfikacyjną w godz. od 16 00                       do 17 00;18a

            6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę
z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

8. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność ucznia w podejmowanych przez szkołę działaniach na rzecz kultury fizycznej.19a

9a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

9b. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki,  dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć na czas określony w tej opinii.

9c.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa w ust. 9b, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.20a

10. uchylony.21a

11. uchylony. 22a

12.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

14. Do średniej ocen śródrocznych i rocznych wliczana jest ocena z religii.

14a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej rocznych   i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen   z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii    i etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.23a

15.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

16. Wprowadza się możliwość stosowania śródrocznej i rocznej, a także bieżącej opisowej oceny z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.. Ocena taka uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla gimnazjum oraz wskazuje potrzeby edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

17. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, w miarę możliwości, stwarza się uczniowi szansę uzupełnienia braków.24a

§ 109. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 105 ust. 3 Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 4. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych
w punkcie 4 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 110. Egzamin klasyfikacyjny.

1.  Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)
lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

5.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust.3,4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki
lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13a. W przypadku ucznia, który przyszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje komisję.

13b. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka nowożytnego z danej szkoły, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.25a

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa
w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz § 111.

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 111. Egzamin poprawkowy.

1.  Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, – jako członek komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 105 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać dostosowania. [20]

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje, jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
z zastrzeżeniem § 112 ust.1.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

13.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 112 ust. 2-9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 112. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;26a
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.27a

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w  pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

            10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 113. Zasady oceniania zachowania.

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycję szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom;
 8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

4.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię ucznia, członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, samorządu klasowego, organizacji działających na terenie szkoły.
 3. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania ucznia o proponowanej ocenie zachowania w terminie 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 4. Ocena ustalona przez wychowawcę powinna być zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na klasyfikacyjnym posiedzeniu (śródrocznym lub rocznym).
 5. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe (wz)
  2. bardzo dobre (bdb)
  3. dobre (db)
  4. poprawne (pop)
  5. nieodpowiednie (ndp)
  6. naganne (nag)
 6. Rejestr zachowań ucznia odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń prowadzonym przez wychowawcę klasy.
 7. Zapisy mogą dotyczyć pozytywnych lub negatywnych zachowań ucznia i mogą być odnotowywane przez wszystkich nauczycieli gimnazjum. Zapisy są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły na piśmie w zeszycie do usprawiedliwień lub przez rodzica osobiście.
 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

15.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 28a

§114. Kryteria ocen zachowania

1.Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

 1. w ustalonym terminie usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny lekcyjne;
 2. punktualnie przychodzi na lekcje, a w przypadku spóźnienia przynosi pisemne usprawiedliwienie od rodziców;
 3. wypełnia sumiennie swoje obowiązki wynikające z przynależności do danej klasy lub przewidzianej funkcji;
 4. maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne;
 5. uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkolnych;
 6. aktywnie bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły;
 7. zawsze w każdym miejscu godnie reprezentuje szkołę;
 8. dba o poprawny język, nie używa słów i gestów wulgarnych;
 9. swoim zachowaniem nie stwarza zagrożeń dla zdrowia swojego i innych;
 10. nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków;
 11. dba o higienę osobistą i schludny wygląd, ubiera się bez zbytniej ekstrawagancji;
 12. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 13. szanuje mienie prywatne i społeczne;
 14. okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom;
 15. postępuje uczciwie i reaguje na wszelkie zło;
 16. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego;
 17. wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu edukacyjnego i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił nie więcej niż 2 godziny w semestrze bez usprawiedliwienia;
 2. sporadycznie spóźnia się na lekcje, podając przyczynę;
 3. wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 4. wykorzystuje swoje możliwości intelektualne;
 5. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami;
 6. godnie reprezentuje szkołę;
 7. dba o poprawny język, nie używa słów i gestów wulgarnych;
 8. swoim zachowaniem nie stwarza zagrożeń dla zdrowia swojego i innych;
 9. nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków;
 10. nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły;
 11. cechuje się kulturą zachowania wobec osób dorosłych i kolegów;
 12. szanuje mienie prywatne, szkolne i społeczne;
 13. jest uczciwy i reaguje na zło;
 14. był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych w semestrze;
 2. rzadko spóźnia się na lekcje;
 3. dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
 4. nie zawsze wykorzystuje swoje możliwości intelektualne;
 5. uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
 6. godnie reprezentuje szkołę;
 7. nie używa wulgarnego słownictwa;
 8. przestrzega zasad higieny osobistej;
 9. nie ulega nałogom;
 10. odnosi się z szacunkiem do osób starszych i kolegów;
 11. nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
 12. prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego; reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

4.Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 14 godzin lekcyjnych w semestrze;
 2. zdarzają mu się spóźnienia;
 3. dostatecznie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 4. niechętnie bierze udział w życiu klasy;
 5. nie używa wulgarnego słownictwa;
 6. przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej;
 7. nie wyróżnia się negatywną postawą;
 8. nie lekceważy osób dorosłych i kolegów;
 9. nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych;
 10. współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 21 godzin lekcyjnych;
 2. spóźnia się na lekcje;
 3. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 4. używa wulgarnego słownictwa;
 5. nie przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki otoczenia;
 6. ulega nałogom;
 7. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska;
 8. ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów;
 9. znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;
 10. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 21 godzin lekcyjnych;
 2. często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;
 3. rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 4. celowo dewastuje mienie prywatne, szkolne i społeczne;
 5. nagminnie używa słów i gestów wulgarnych;
 6. uczestniczy w bójkach, dopuszcza się kradzieży, wchodzi w konflikt z prawem;
 7. arogancko, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników;
 8. kłamie, wykorzystuje słabszych, obarcza innych swoją winą;
 9. dezorganizuje życie klasy lub całego gimnazjum;
 10. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i zastraszanie;
 11. nie reaguje na uwagi wychowawców i swoich rodziców;
 12. stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych;
 13. ulega nałogom i namawia do tego innych;
 14. nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

§ 115. Promowanie i ukończenie Szkoły.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:
 1. nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
 3. zachowuje się nieobyczajne;
 4. stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
 5. stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
  do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny z zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

7.  Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia
w realizację projektu wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.  Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego składającego się z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka nowożytnego. Obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

10.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.

11.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

12.  Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

§ 115a.  Egzamin gimnazjalny

 

 1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone            w podstawie programowej kształcenia ogólnego zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 

 1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

 1. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczy się jako przedmiotu obowiązkowego.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego

 

 1. W deklaracji, o której mowa w ust. 4 podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Deklarację, o której mowa w ust. 4 składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

 1. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

§ 115b.  Informator zawierający opis zakresu odpowiednio egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

§ 115c. 1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

 

 1. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut – pierwsza i druga część egzaminu gimnazjalnego, a nie więcej niż o 45 minut – część trzecia egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. Czas trwania egzaminów:
 1. część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut,
 2. część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut,
 3. część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.,
 4. uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.

§ 115d. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.

§ 115e.1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
 1. przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego;  lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację              o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia      w dzienniku lekcyjnym. Listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła   w formie elektronicznej - dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny,
 2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie     z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego,
 4. powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów,
 5. informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego,
 6. nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego,
 7. przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w § 115c ust. 2,
 8. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego,                      oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia,
 9. zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
 10. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania              i przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
 11. odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne                               do przeprowadzenia egzaminu,
 12. przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego,
 13. niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej w przypadku stwierdzenia, że przesyłki,   o których mowa w pkt. 11, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego,
 14. powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

 

 1. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
  1. przewodniczący,
  2. co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

 

 1. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

 

 1.   W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

 

 1. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi,       oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

 

 1.  W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących         oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

 

 1. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karty odpowiedzi są kompletne.

 

 1. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań              lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

 

 1. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki              w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

 

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

 

 

§ 115f. Szczególne okoliczności

 

 1. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami     w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,              na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego                              do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić                   na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

 1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

 1. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych            o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.
 2. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel,
  o którym mowa w ust. 8, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.
 4. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu                     lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż           do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.10.

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu      z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 115g.1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa                                               co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego.

 

 1. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać obserwatorzy oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby,      o których mowa w ust. 2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

 

§ 115h.1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.                     W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

 1. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

 

 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się  w protokole.

 

§ 115i. Wyniki egzaminu

 

 1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów.

 

 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa                     na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym- w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa                            na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego              w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu              w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 115f  ust. 10 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

 1. Zaświadczenie, o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 115j. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 1. Protokoły przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.

 

 1. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

 

§ 115k. Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację tego egzaminu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 115l.1. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Komisji Centralnej i komisji okręgowych, delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.

 

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 115m. Osoby, o których mowa w § 115l ust. 1 nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 115n. 1. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać    ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

 1. Uczeń w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 1. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej,                                           w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.29a

 

§ 116. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 5. Uczeń, który przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.
 6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.
 9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się w sekretariacie szkoły.
 15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się w sekretariacie szkoły.
 16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
  w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
  1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
   w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

ROZDZIAŁ XI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 117. Zadania nauczycieli.

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii
  i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość
  o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych

uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 1. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

 1. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;30a
 2. uchylony.31a
 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

10a) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom, którzy posiadają opinię lekarza                      o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych       na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;

10b) dostosowanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

10c) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;32a

 1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

11a) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. poinformowanie o tym, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ucznia, aby uzupełnić braki w  wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie wskazówek, w jaki sposób powinien uczeń poprawić ocenę,
 4. wskazanie sposobu w jaki uczeń powinien pracować dalej;

11b)  uzasadnienie wystawionych ocen uczniowi;

11c) zachowanie jawności oceny dla ucznia i rodzica;

11d) udostępnianie pisemnych prac uczniowi na zajęciach i rodzicom podczas wywiadówek       i pierwszej środy miesiąca;33a

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;
 2. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 3. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 4. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu
  z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 6. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacjach, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;
 8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
 9. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
 10. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 11. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 12. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest realizować:

1)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)    inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły,
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu;

3)    zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione
w ust. 1 i 2.

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione
w ust. 3 pkt 2, a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 118. Zadania wychowawców klas.

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

            2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
  i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4.  udział w pracach Zespołu Wspierającego;34a
 5.  tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 7. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 8.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 9.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
  i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 10. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 11. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 12. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
  i efektywnego organizowania sobie pracy;
 13. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów
  w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
  w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek
  i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych
  i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 14. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 15. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 16. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;
 17. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 18. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 19. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 20. współpraca z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
 21. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

2. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.

3.  Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)    prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;

2)    sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3)    nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4)    wypisuje świadectwa szkolne;

5)    wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady  Pedagogicznej.

           § 118a. 1.[21] Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, który pełni obowiązki w zakresie:

 1. zadań ogólnowychowawczych, tj.:
 1. dokonywanie okresowej oceny i analizy sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
 2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
 3. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej
  i wychowawczej,
 4. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 5. podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
  i nauczycieli,
 6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. profilaktyki wychowawczej:
 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
  w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 2. opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
  i pomocy wychowawczej,
 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 4. wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki
  i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych
  i wypoczynku,
 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszej edukacji,
 1. indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień,
 3. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 4. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
  z rówieśnikami i w danym środowisku,
 5. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 6. wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
 7. udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
 9. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. pomocy materialnej:
 1. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym
  i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom
  z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
 2. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

§ 119. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2.  Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3.  Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować
  na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
 8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. W razie nieobecności dyżur przejmuje nauczyciel będący na zastępstwie.

                5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do higienistki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły;
 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
 6. uczniów chcących skorzystać z toalety w razie potrzeby nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 7. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 120. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2.Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

            3.Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 10. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 121. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy znajdują
się w Regulaminie Organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Wysokiej.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej

 

§  122. Członek społeczności szkolnej

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły
w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 123. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne
z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

            § 124. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 125.Traktowanie członków.

1.  Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3.  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane
i karane.

4.  Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 126. 1. Każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Wysokiej ma prawo do:

 1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych;
 5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 8. reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 12. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 13. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 14. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 15. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 16. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 17. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 127.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, język ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 128. W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§ 129. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§  130. Każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Wysokiej ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
  w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
 5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

 a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

 c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

 1. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
 2. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 3. usprawiedliwiania nieobecności według zasad ustalonych w § 134;
 4. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów;
 5. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 6. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 7. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 8. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 9. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe
  z przyczyn od nich niezależnych;
 10. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 11. posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych
  wg. harmonogramu badań.

§ 131. Uczniom nie wolno:

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  o podobnym działaniu.
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
 6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
  i zgody zainteresowanych.
 7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 132. 1.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

            2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

            3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 133. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły
i kultywować jej tradycje.

            § 134. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Wysokiej.

1. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

2. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora.

3. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), wpisanego w zeszycie usprawiedliwień informującego o przyczynie nieobecności.

4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

6. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy
(na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

7. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

8. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

9. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora.

10. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

11. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

12. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

13. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

ROZDZIAŁ XIII

Uczniowie szkoły

 

§ 135. Zasady rekrutacji.

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
 3. Na wniosek rodziców Dyrektor gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza gimnazjum oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum lub ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

 1.  

5) powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 13-18 lat i zmianach w tym zakresie.

 1. Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 13-18 lat, a w szczególności:

1) kontrolują wykonanie obowiązku o którym mowa wyżej a także współdziałają
z rodzicami w realizacji obowiązku.

 1. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym Dyrektorom gimnazjum informacje o aktualnym stanie
  i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat.
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)    z urzędu - absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Bosko w Wysokiej;

2)    na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich Szkół Podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora gimnazjum, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej. Kryteria podaje się do wiadomości kandydatów w terminie ustalonym przez Dyrektora gimnazjum.
§ 136. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
§ 137. 1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd bez makijażu. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, bez koloryzacji. Biżuteria nie może być wyzywająca, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych, niezagrażająca bezpieczeństwu. Zakazane jest używanie przez uczniów na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała koszula.

§ 138. Nagradzanie uczniów.

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 2. szczególnie wyróżniające się zachowanie;
 3. wybitne osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych;
 4. stuprocentową frekwencję;
 5. wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

2.Rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
 3. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
 4. list gratulacyjny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
 5. nagroda rzeczowa;
 6. nagroda Dyrektora Szkoły.

§ 139. Karanie uczniów.

1.W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

 1. nieprzestrzeganie zapisów statutu;
 2. nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
 3. posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
 4. zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
 5. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2.Rodzaje kar:

 1. upomnienie wychowawcy klasy;
 2. upomnienie dyrektora Szkoły;
 3. nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
 4. nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
 5. nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
 6. zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
 7. przeniesienie do równoległej klasy.

§ 140. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 141. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

            § 142. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 143.1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną
 w § 139 ust.2 pkt 1:

1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną
w § 139 ust. 2 pkt 2–7:

1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy.

            § 144.1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kary wymienionej w § 139 ust. 2 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się
w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4.Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia
i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

§ 145. 1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia
się bez rozpoznania.

4. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

5.Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Pedagogicznej w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

            § 146.1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

§ 147. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 

§ 148.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują dyżurujący nauczyciele.

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również
do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)  podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;

3)    podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją.

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia higienistkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.

11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe(w razie potrzeby), rodziców.

 12.O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 149. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia znajdują się w Programie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
§ 150.  Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1)    systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;

2)    uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

4)    sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

5)    reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

6)    zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

7)    niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać higienistkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, znajdującym się w sekretariacie szkoły).

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności sekretariat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne
do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 151. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

1)    opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

2)    niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

3)    jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

4)    osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

5)  nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

6)    uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników
i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.

7)    kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

8)    ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

9)    niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

10) niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach
i innych zbiornikach wodnych.

11)  przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

12)  niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:

1)    jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta
z publicznych środków lokomocji;

2)    jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji;

3)    jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;

4)    grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.

5. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.

7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

9. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

            § 152. Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:

1)    kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;

2)    zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją;

3)    dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

4)    zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;

5)    zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

3.W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

1)    stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących;

2)    uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów);

3)    ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;

4)    bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe;

5)    stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami;

6)    w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego;

7)    prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

ROZDZIAŁ XV

Gospodarka finansowa szkoły

 

§ 153. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ XVI

Przepisy końcowe

§154. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§155. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

 1. Inauguracja roku szkolnego;
 2. Dzień Edukacji Narodowej;
 3. Święto Niepodległości;
 4. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia;
 5. Pożegnanie absolwentów;
 6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 7. Dzień Sportu;
 8. Zakończenie roku szkolnego.

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 156. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.

1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

1)    organów szkoły;

2)    organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2.Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.

§ 157. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2011r. przyjęto do stosowania.

 

[1] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[2] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

1a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[3] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[4] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[5] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[6] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[7] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[8] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[9] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[10] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[11] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[12] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[13] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[14] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

2a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[15] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

1b uchwała nr 3/2016; 15.09.2016r.

2b uchwała nr 3/2016r.; 15.09.2016r.

3b uchwała nr 3/2016r.; 15.09.2016r.

4b uchwała nr 3/2016r.; 15.09.2016r.

[16] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

3a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

4a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[17] Uchwała nr3/2013; 13.09.2013r.

18 Uchwała nr3/2013; 13.09.2013r.

7a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

 

8a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

9a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[18] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

[19] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

10a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

11a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

12a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

13a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

14a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

15a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

16a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

17a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

18a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

19a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

20a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

21a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

22a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

23a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

24a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

25a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[20] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

26a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

27a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

28a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

29a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

30a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

31a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

32a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

33a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

34a Uchwała nr3/2015; 15.09.2015r.

[21] Uchwała nr 3/2013; 13.09.2013r.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć