Odwiedź nas

Współpraca z zagranicą

Współpraca naszej szkoły ze szkołami w Europie

Projekty unijne dotyczą wielu poziomów edukacji szkolnej i są w nie zaangażowani nie tylko uczniowie oraz pedagodzy, ale również władze lokalne, rodzice, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Ich celem jest pomóc nauczycielom i uczniom lepiej zrozumieć oraz zapoznać się z różnorodną kulturą, językami i wartościami poszczególnych krajów europejskich. Założeniem projektu Comenius była pomoc młodym ludziom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i bycia aktywnymi obywatelami. Głównym celem projektu Leonardo da Vinci było zapoznanie z gastronomią odwiedzanych krajów, różnicami i podobieństwami w sposobie przyrządzania oraz podawania potraw i napojów.

      Nasza szkoła uczestniczyła do tej pory w dwóch europejskich projektach. Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję poznać kulturę i język innych krajów europejskich.

1.  Projekt Comenius 2010-2012: „My traditions in our Europe” - Moje tradycje w naszej Europie

Uczestniczyły w nim szkoły z Litwy, Belgii i Norwegii. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję poznać jak wygląda szkolnictwo zawodowe w tych krajach, odwiedzając kolejno szkoły w Wilnie, Kortrijk i Fusa. W grudniu 2011 roku nasza szkoła miała przyjemność gościć nauczycieli i uczniów z wyżej wymienionych krajów.

2.  Projekt Leonardo da Vinci 2012-2014: „Europe defines unity and diversity in food culture” - Jedność i różnorodność w kulturze jedzenia

Uczestniczyły w nim szkoły z Turcji i Rumunii. Odwiedziliśmy szkoły w takich miejscowościach jak Piatra-Neamt i Suceava w Rumunii oraz w Kayseri w Turcji. Nasza szkoła była gospodarzem spotkania w październiku 2013 roku.

 

 

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie:
 „ Doświadczenie podstawą sukcesu zawodowego „


§1 Postanowienia wstępne


Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Technikum Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej do udziału w projekcie „ Doświadczenie podstawą sukcesu zawodowego”.


§2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom przewiduje się podjęcie następujących działań:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły

b) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez wychowawców klas

§3 Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w wyjazdach na praktyki zostaną zakwalifikowane 32 osoby z klas II oraz III.

 

§4 Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów odbędzie się :

- na rok szkolny 2014/ 2015 - w listopadzie 2014r., dodatkowa rekrutacja w marcu 2015

- na rok szkolny 2015/2016 – czerwiec 2015 , dodatkowa rekrutacja marzec 2016r.

Uczestnicy projektu to osoby w trakcie kształcenia wstępnego szkolenia zawodowego - uczniowie klas II i III Technikum.

Kryteria :

- ocena z zajęć praktycznych i średnia ocen z zajęć zawodowych za poprzedni semestr

- ocena z zachowania i zaangażowanie w życie szkoły - obsługa imprez szkolnych i w środowisku lokalnym

- sytuacja materialna i rodzinna

- przygotowanie prezentacji na temat Niemiec, kultury i tradycji oraz Lipska

- zapewnienie równych szans chłopcom i dziewczętom

- ocena z testu językowego

Proces rekrutacji :

- test językowy- język niemiecki 

- rozmowa kwalifikacyjna

Komisja rekrutacyjna w składzie- koordynator projektu- Berenika Gdula, nauczyciel języka niemieckiego- Marta Szudy, wicedyrektor - Ewa Jasińska-Blajer, kierownik szkolenia praktycznego- Bogusław Karaś, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Sposób oceniania

- Test językowy - 30 pkt

- ocena z zachowania - wzorowa - 5 pkt,  bdb - 4 pkt, dobra- 3 pkt, poprawna - 2 pkt, nieodpowiedna 1 pkt  i naganna - 0 pkt

- udział w życiu szkoły - obsługa imprez, - zaangażowanie w akademie szkolne, Dzień hotelarza i inne imprezy okolicznościowe,  udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych . Przyznawane punkty – od 5 do 15 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 0 do 5 pkt

- ocena z zajęć praktycznych - celująca - 6 pkt, bdb- 5 pkt, db- 4 pkt, dst- 3 pkt, dop-2 pkt

- średnia ocen z zajęć praktycznych za poprzedni semestr- 5.0 i pow. 5.0 - 6 pkt, 4.9-  4.5 - 5 pkt, 4.4 - 4.0 - 4 pkt, 3.9 - 3.5 - 3 pkt, poniżej 2.9- 2 pkt

- prezentacja multimedialna nt. Niemiec- 0 do 5 pkt , Oceniane będą: zawartość merytoryczna, grafika oraz pomysłowość.

Prezentacja powinna składać się z min. 25 slajdów a maksymalnie 35.

Uczeń może zdobyć max. 66 pkt, aby zakwalifikować się do stażu musi zdobyć min. 60 % możliwych punktów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

Poszczególne etapy procesu rekrutacji udokumentowane będą w protokole zawierającym dane personalne uczestnika, wyniki testu, rozmowy kwalifikacyjnej, zestawienie danych dotyczących ocen, informację o sytuacji materialnej i rodzinnej ( preferencje/brak), informację o liczbie punktów zdobytych na poszczególnych etapach rekrutacji podpisy członków komisji.

Procedura odwoławcza:

- pisemny wniosek do dyrektora szkoły

- powołanie komisji w innym składzie osobowym

- weryfikacja danych zawartych w protokole

- analiza ewentualnych uchybień w procedurze rekrutacji

- ogłoszenie decyzji

Przygotowana zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa - wg ilości zdobytych punktów

Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału w wyjeździe.
 

§5 Informacja o wynikach rekrutacji

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

                  § Obowiązki UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnik zobowiązuje się:

 1. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 2. Pracować nad doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i angielskiego.
 3. Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.
 4. Podporządkowywać się poleceniom pracownikom organizacji goszczącej.

 

  Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego w terminie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na praktyki.

W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd i rezygnacji z tego wyjazdu w terminie krótszym niż dwa tygodnie  rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zwrot kosztów podróży, zakwaterowania itp.).

  SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja rekrutacyjna  zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco statut Szkoły.

 Postanowienia końcowe

Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z Dyrektora szkoły , koordynatora projektu oraz

Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Test językowy z niemieckiego – 18 listopad 2014

Złożenie prezentacji multimedialnej na temat Niemiec oraz Lipska w języku polskim – przesłanie w terminie do 25 listopada 2014 na adres – projekty.zswysoka@onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć