Statut

                                              

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

STATUT TECHNIKUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą:

        uchwała nr 4/2015; 15.09.2015r.

       uchwała nr 4/2016; 15.09.2016r.

       uchwała nr 5/2017; 17.10.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne. 3

Rozdział II Cele i zadania Technikum.. 5

Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły. 7

Rozdział IV Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. 12

Rozdział V Organy Technikum w Zespole Szkół i ich kompetencje. 26

Rozdział VI Organizacja Technikum.. 34

Rozdział VII Szkolny System Wychowania. 42

Rozdział VIII Prawa i obowiązki nauczycieli 46

Rozdział IX Uczniowie Technikum.. 50

Rozdział X Prawa i obowiązki ucznia. 51

Rozdział XI Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 56

Rozdział XII Zasady rekrutacji 72

Rozdział XIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 73
Rozdział XIIIa Ceremoniał szkolny ………………………………………………………...77

Rozdział XIV Postanowienia końcowe. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę:

 

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Wysokiej

Technikum

 

§ 2

1.Technikum działa na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)[1] oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 poz. 922 z późn. zm.);[2]

                 2a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz.59);

                 2b)  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2016 poz      

                    239);[3]

3) niniejszego statutu;

4) ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 3

 1. Technikum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, kształcącą na podbudowie gimnazjum.
 2. Cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach jest zgodny z przepisami
  w sprawie ramowych planów nauczania i wynosi:

1)  w technikum kształcącym w zawodach:

                        a) technik ekonomista                                                 - 4 lata,

                        b) technik żywienia i usług gastronomicznych          - 4 lata,

                        c) technik hotelarstwa                                               - 4 lata,

                        d) technik logistyk                                                    - 4 lata,

                        e) technik obsługi turystycznej                                  - 4 lata,

                        f) kelner                                                                     - 4 lata.

           

 1. Uczeń, który zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania ukończył pełny cykl kształcenia, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

§ 4

1.Technikum jest placówką publiczną:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów

    nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

    przepisach;

                 4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową  

                      kształcenia ogólnego i zawodowego;

                 5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania
                      i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

 

§ 5

Siedzibą Technikum  jest budynek szkoły położony w Wysokiej pod numerem 49.

 

 

 

§ 6

Organem prowadzącym Technikum jest Gmina Łańcut, nadzór pedagogiczny nad Technikum sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 7

1.W Technikum mogą być likwidowane istniejące lub otwierane nowe kierunki kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

2. Likwidacja lub otwarcie nowego kierunku kształcenia następuje w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

 

 

§ 8

1.Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół;

2) uchyla się[4]

3) Kierowniku szkolenia praktycznego – należy przez to rozumieć kierownika szkolenia praktycznego Technikum;

4)Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną  Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej;

5) Nauczycielach i pracownikach szkoły – należy przez to rozumieć nauczycieli
i pracowników Zespołu Szkół;

6) Wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono uczniów danego oddziału;

7) Pedagogu szkoły – należy przez to rozumieć pedagoga Technikum;

8) Samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniów Technikum;

9) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Technikum.

 

§ 9

1.Szkoła w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
i zawodowego, programu wychowawczo-profilaktycznego[5], prowadzi:

1) pracownie przedmiotowe;

2) bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i multimedialnym centrum informatycznym;

3) obiekty sportowe: salę gimnastyczną, siłownię, place do gier zespołowych
      i urządzenia lekkoatletyczne;

4) pracownie informatyczne;

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

6) gabinet pedagoga;

7) stołówkę.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Technikum

 

§ 10

 1. Szkoła w swojej pracy kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Ustawie                    o Systemie Oświaty, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym[6] oraz realizuje cele i zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz podstawie programowej kształcenia zawodowego.
 2. Szkoła przyjmuje do realizacji następujące cele i zadania:
 1. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, złożenia egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych
  i wyższych;
 2. zachęca uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się;
 3. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 4. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 5. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 6. zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej                                i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i Internetu;
 7. daje młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, poprzez ścieżki edukacyjne w wychowaniu prozdrowotnym i ekologicznym, z profilaktyką zaburzeń i patologii społecznej przez spotkania z  psychologami, lekarzami, pedagogami;
 8. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 9. zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 10.  zapewnia uczniom poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 11.  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 12.  kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptacje
  i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym;
 13.  wspomaga wychowawczą rolę rodziny, przygotowuje do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
 14.  pomaga uczniom zaniedbanym środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierotom;
 15.  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, parafią, rodzicami
  w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 16.  umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
 1. kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły,
 2. poznawanie przeszłości narodu,
 3. udział w lekcjach religii lub etyki zgodnie z wyznaniem w oparciu o zasady tolerancji i wolności,
 1.  zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole;

17a) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych;[7]

 1.  informuje rodziców i opiekunów o osiągnięciach dydaktycznych,
  o niepowodzeniach szkolnych, zachowaniu, postawach;
 2.  organizuje działalność opiekuńczą nad przebywającymi w szkole:
 1. w czasie przewidzianym na zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne, nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 2. w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć nauczyciele pełniący dyżur przebywają w wyznaczonym rejonie, odpowiadają za zdrowie
  i bezpieczeństwo wszystkich uczniów, zapobiegają niebezpiecznym zachowaniom,
 1.  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej
  i archiwizacji.

3. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Dotyczą one:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów                   i  zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą.[8]

 

 

§ 11

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 12

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań Szkoły.

 

§ 13

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno -psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

§ 14

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu
  o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zgodnie
  z przyjętymi programami nauczania.
 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.
 3. Program nauczania zawiera:
 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel przedmiotu może:
 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 2. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 3. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
 4. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

                                                                            § 14a

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych  i eksperymentalnych.

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) opinii Rady Rodziców;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, Dyrektor Szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny,                  w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

 9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.[9]

 

 

§ 15

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy.
 2. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 3. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

 

§ 16

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. pełnienie dyżurów nauczycieli, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły;[10]
 2. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
  w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 3. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,
  w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 4. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 7. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
 8. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 9. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 10.  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 11.  wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 12.  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
  w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 13.  udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
 14.  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

                                                          

§ 17

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną              i materialną:
 1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez higienistkę szkolną, wychowawcę lub Dyrektora,
 5. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 7. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
 1. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej przez Urząd Gminy Łańcut,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów.
 1. Uczniowie zdolni otaczani są opieką , w szczególności:
 1. umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad;
 3. nawiązuje się współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia  procesu dydaktycznego;
 4. organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
 5. kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej,    w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;
 6. dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia.

 

§ 18

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 1. realizację przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;[11]
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we      współpracy z higienistką szkolną;
 4. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

5) działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, które są skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków i mają na celu przeciwdziałanie inicjacji używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych   lub nowych substancji psychoaktywnych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.

     2. Szkoła w każdym roku szkolnym przeprowadza diagnozę w zakresie występujących  w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.[12]

 

                                                                           § 18a

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:

1) przygotowanie młodzieży do dalszego kierunkowego kształcenia lub wyboru zawodu;

2) przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;

3) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się;

4) wspomaganie rodziców w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci.

2. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:

1) zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;

2) zajęć z przedsiębiorczości;

3) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy;

4) indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem, doradcą zawodowym;

5) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni;

6) realizowania programów edukacyjnych, mających na celu uczyć młodzież przedsiębiorczości.[13]

 

§ 19

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 20

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe nauczycieli wspólne dla Gimnazjum i Technikum:
 1. Zespół Nauczycieli Języków Obcych;
 2. Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego;
 3. Zespół Nauczycieli Bloku Humanistycznego;
 4. Zespół Wychowawczy;
 5. Zespół Przedmiotów Zawodowych;
 6. Zespół Przedmiotów Artystycznych.[14]
 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący, powołany na początku roku szkolnego przez Dyrektora, na okres jednego roku.
 2. Zespół przedmiotowy pracuje według planu opracowanego przez przewodniczącego, uwzględniającego działania szkoły w danym roku szkolnym.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:
 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
 2. opracowanie sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
 3. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 21

W miarę potrzeb Dyrektor może tworzyć spośród nauczycieli doraźne zespoły problemowo – zadaniowe.

§ 22

 1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny[15] opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny[16], opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
  i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

 

§ 23

 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

§ 24

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną wg rozporządzenia. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.[17]

 

                                                                            § 24a

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.[18]

 

§ 25

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów
  i rodziców;
 7. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
  z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły[19] oraz wspieraniu nauczycieli               w tym zakresie;
 8. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 12. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 13. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

    § 25a

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1) niepełnosprawności ucznia;

2) niedostosowania społecznego;

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) szczególnych uzdolnień;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) choroby przewlekłej;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych.[20]

 

§ 26

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 1. rodzicami;
 2. pedagogiem;
 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 27

1.O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:

 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. dyrektor szkoły/przedszkola;
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
 8. pracownik socjalny;
 9. asystent rodziny;
 10. kurator sądowy;
 11. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a) pedagog,

b) terapeuta pedagogiczny

 1. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.[21]

 

    § 27a

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela                  w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych  w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:

adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp.

zgodnie z decyzją dyrektora

 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia PPP.

prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pp

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora,

 

5)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3.  Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:

1)porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga   i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.[22]

 

                                                                           § 27b

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

 1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań   i uzdolnień,
 2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny                  i wiary w siebie,
 3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów,
 4. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych,
 5. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i zawodowych obejmują pracę:

 1. na lekcji,
 2. poza lekcjami,
 3. poza szkołą,

3.Uczeń zdolny ma możliwość:

 1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
 3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych;
 4. realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4.W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia.

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów                            z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

8.Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.[23]

 

 

                                                                            § 27c

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania    i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz w ośrodkach;
 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa                         w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2.Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy                      w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4.Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym                        z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku pomocy pp/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

 7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy                           z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację                o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

9.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

 12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.

13.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją                     i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się                              w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej   o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.[24]

 

                                                                           § 27d

  1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 6. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 7. uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę              w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
 8. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
 9. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych                              i dodatkowych zajęciach polega na:

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych   i fizycznych ucznia,

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości  i umiejętności ucznia,

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

e)  różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 1. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 2. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 3. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
 4. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

2. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów:

 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                    i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju ucznia związanych z edukacją            i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
 4. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 5. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej  złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 6. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
 7. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 8. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej  i postępach ucznia;
 9. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 10. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
 11. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                             i psychologicznych;
 12. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się;
 10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 12. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk;
 13. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 14. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

4. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań    i uzdolnień ucznia; 
 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu szkoły;
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne                           i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 4. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                                   i wychowawców;
 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się                w trudnej sytuacji życiowej;
 12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;
 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 14. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami                                      i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia;
 15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 17. przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno – terapeutycznych;
 18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo                          w życiu szkoły; 
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                    i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                    w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;
 2. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                                    i wychowawców;
 4. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.[25]

 

 

 

 

§ 28

 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 5. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin).
 6. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego              z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenie cyklu edukacyjnego.[26]

 

 

 

§ 28a

 

1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                                      o  niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu,         pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

 3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, powiadamiając o nich  rodzica/prawnego opiekuna pisemnie.

 4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                  o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.                           W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału                               w posiedzeniu zespołu przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                         o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

 8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

 1.  zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy  z uczniem;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z  uczniem, z tym, że  w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań                                o charakterze socjoterapeutycznym,
 1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez    dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
 2. działania wspierające rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                       i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1;
 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

     9. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć                         w opracowaniu  indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców/prawnych opiekunów na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice/prawni opiekunowie są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

 10. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.[27]

 

 

                                                                       § 29

 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający
  w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w uzasadnionym przypadku w szkole.
 5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 8. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.
 9.  Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
 10.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio   z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin tygodniowo, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
 11. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków                 z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział                          w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje                             o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
 12. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.  
 13.  Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,                    z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły   w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
 14. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w WZO.[28]

 

 

§ 29a

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

   1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
   2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania                     z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

 1. uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub   2 godziny co dwa tygodnie.

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.[29]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Organy Technikum w Zespole Szkół i ich kompetencje

 

§ 30

 1. Organami Technikum w  Zespole Szkół są:
 1. Dyrektor Zespołu;
 2. Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 5. Każdy z wymienionych organów w §30 ust.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

§ 31

 1. Wszystkie organy Technikum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
  i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
  w granicach swoich kompetencji.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Technikum poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi  lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 5. Wszystkie organy Technikum zobowiązane są do wzajemnego informowania się
  o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 32

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
 1. wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;
 2. Dyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt
  z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. Od rozstrzygnięcia Dyrektora  może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 14 dni od daty wydania rozstrzygnięcia.
 3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor.
  W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę. Konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Zespół.
 4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:
 1. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu;
 2. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Zespół.

 

 

 

                                                                  § 33

 1. Dyrektor Szkoły:
 1. kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

                                                                  § 34

 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
 1. kieruje bieżącą  działalnością Technikum oraz reprezentuje go na zewnątrz;
 2. jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru);
 4. opracowuje arkusz organizacyjny;
 5. przyjmuje ucznia do szkoły ( w uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym na wniosek Dyrektora Zespołu może zostać przeniesiony za zgodą Kuratora Oświaty do innej szkoły);
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 7. zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka
  w oparciu o odrębne przepisy;
 8. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie
  w oparciu o odrębne przepisy;
 9. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 10.  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 11.  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 12.  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 13.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 14.  dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Technikum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
  i gospodarczą obsługę Technikum;
 15.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 17.  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych;
 18.  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w Technikum;
 19.  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe;

19a) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;[30]

 1. odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 2. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.[31]
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Technikum nauczycieli                     i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje                       w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 2. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 3. dokonuje przydziału czynności i zadań dodatkowych podległym pracownikom, zgodnie z zadaniami i potrzebami uczniów;
 4. wydaje decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 5. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 6. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 7. dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań;
 8. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
 9. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
 10. Dyrektor  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 11. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu oraz organizuje zebrania plenarne Rady Pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Dyrektor ma także prawo:
 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom;
 2. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Technikum i jego bieżącym funkcjonowaniu;
 3. do dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 4. podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 5. wprowadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego obowiązku noszenia przez uczniów Technikum jednolitego stroju.
 6. Dyrektor Zespołu odpowiada za:
 1. poziom uzyskanych przez Technikum wyników nauczania i wychowania oraz  opiekę nad uczniami;
 2. zgodność funkcjonowania placówek wchodzących w skład Zespołu z przepisami prawa oświatowego i ich statutami;
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć organizowanych przez szkoły oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. budynku;
 4. celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Technikum;
 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor  może, zgodnie z ustalonym w statucie Technikum podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora;
 6. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;[32]

6a) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji   w  szkole,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;[33]

 1. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

                                                                  § 35

 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły.
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

                                                                  § 36

 1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  i Samorządu Uczniowskiego, może, w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze 10.
 2. Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalonych na podstawie ust.1, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 4. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.3, Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

 

                                                                  § 37

W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go kierownik szkolenia praktycznego.[34]

 

                                                                  § 38

 1. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza organ prowadzący.
 2. Kandydata na Dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu.
 3. Odwołanie Dyrektora Zespołu może nastąpić:
 1. na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
 2. z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
 3.  na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 39

 1. Rada pedagogiczna Technikum w Zespole Szkół jest kolegialnym organem Zespołu              w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.              
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
 3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania Rady zgodnie z jej regulaminem.
 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący. Zebrania mogą być także zwoływane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowej i rocznej analizy stanu nauczania, wychowania                  i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy i nauki.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa
  i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
  z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej  są protokołowane.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
 13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. przygotowanie projektu i uchwalenie statutu Zespołu Szkół, Statutu Technikum                  w Zespole Szkół;
 2. zatwierdzanie planów pracy;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole;
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;[35]
 8. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 9. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.[36]
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Technikum, w tym rozkład zajęć edukacyjnych;[37]
 2. projekt planu finansowego Zespołu;
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. uchyla się[38]
 6. szkolny zestaw programów na nauczania;
 7. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 8. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów; 
 9. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
 10. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
 11. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.[39]
 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

 

                                                                  § 40

 1. Rada Rodziców Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców, w szczególności:
 1. działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego
  z postanowieniami niniejszego statutu;
 2. może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i Dyrektora  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;
 3. współtworzy i uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;[40]
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 5. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
 6. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora;
 7. w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców;
 8. deleguje jednego  przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu.

 

§ 41

 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Technikum.
 2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
  i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 5. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 2. inspirowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniowskiej na terenie szkoły;
 3. podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków organizacji nauki, estetyki pomieszczeń szkoły, organizacji czasu wolnego uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami;
 4. opiniowanie, przyznawania nagród i wyróżnień oraz stosowaniu kar wobec uczniów;
 5. dbanie o rzetelną realizację postanowień statutu dotyczącą spraw uczniowskich ,
 6. reprezentowanie interesów uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania
  i promowania.
 7. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami;
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań;
 4. organizowania działalności kulturowej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z Dyrektorem;
 5. redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 6. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części obrad rozpatrujących problemy wnoszone przez uczniów;
 7. okresowych spotkań z Dyrektorem w celu zapoznania się z problemami funkcjonowania szkoły i programami rozwoju szkoły, przedstawiania wniosków
  i postulatów uczniów;
 8. udzielania poręczenia uczniom, którym ma zostać wymierzona kara porządkowa;
 9. wskazuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 10.  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
 11. opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.[41]

 

   

                                                                  § 42

Organy Zespołu Szkół współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach, zgodnie z ustawowymi kompetencjami.

 

                                                                  § 43

1. Spory pomiędzy organami Zespołu rozwiązywane są przez Dyrektora Zespołu poprzez:

 1. organizowanie spotkań i przeprowadzanie rozmów ze stronami konfliktu w celu wyjaśnienia spornych spraw;
 2. udostępnianie dokumentów dotyczących problemów, będących przedmiotem sporu;
 3. przedstawianie stronom koncepcji rozwiązań problemów prowadzących do łagodzenia sporów i rozwiązywania spraw będących źródłem sporów.

 

                                                                  § 44

W przypadku niepowodzenia działań, o których mowa wyżej i zaostrzenia się konfliktu Dyrektor Zespołu zawiadamia o zaistniałej sytuacji organ prowadzący Zespół.

 

                                                                  § 45

 1. W realizacji statutowych zadań rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
  w sprawach wychowania i kształcenia wychowanków.                                                     
 2. Rodzice mają prawo do znajomości:
 1. zadań wynikających z planu rocznego;
 2. zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie Technikum;
 3. przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 4. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, rozwoju, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły.

 

                                                                  § 46

W celu realizacji praw wymienionych w paragrafie 45 organizowane są spotkania z rodzicami nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym oraz indywidualne kontakty wychowawców stosownie do potrzeb.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Organizacja Technikum

 

§ 47

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. I semestr;
 2. II semestr.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Zatrudnieni w Zespole pracownicy nie będący nauczycielami wykonują swoje obowiązki    w oparciu o regulamin pracy Zespołu oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez Dyrektora i przekazany pracownikom przy zatrudnieniu lub zmianie jego treści. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 5. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.
 6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania                     z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

 a) zajęcia z języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo,

 b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

7) zajęcia religii/etyki;

8) zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego                             i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny.

      6. Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.[42]

 

§ 48

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Technikum, opracowany przez Dyrektora,
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
  w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
 4. Na podstawie arkusza organizacji Technikum, Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację Technikum, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć.

 

 

§ 49

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach dla których treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa wyżej, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 24 uczniów, w oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców w każdym z roczników.
 6. Zajęcia w szkole prowadzone są:
 1. w systemie klasowo- lekcyjnym;
 2. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z wychowania fizycznego;
 4. w toku nauczania indywidualnego ( § 29);
 5. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania ( wg. odrębnych przepisów);
 6. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 7. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
 8. Godzina lekcyjna w Technikum trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 9. Godzina zajęć praktycznych w Technikum trwa 55 min.
 10. Informacje o odwołaniu zajęć lekcyjnych podane są w zeszycie usprawiedliwień i na stronie internetowej szkoły.

 

§ 50

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia
  z zakresu wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora
  w wymiarze 14 godzin w każdej klasie.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 51

       1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

       1)  w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia                         z  wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

       2)  w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

      3)   uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia    z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.[43]

 

§ 51a

Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub realizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych                        w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb Ustawy o systemie oświaty.[44]

 

§ 52

 1. Decyzje o organizacji zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu szkoły przygotowuje Dyrektor , opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza arkusz organizacyjny organ prowadzący szkołę.
 2. Decyzje o organizacji zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków poza budżetowych podejmuje Dyrektor.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 12 uczniów.

 

§ 53

 1. Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

1a) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i     działania o charakterze wychowawczym, analizuje aktualną sytuację dydaktyczno-wychowawczą i obejmuje wszystkie działania nauczycieli o charakterze zapobiegawczym szkolnym patologiom.[45]

 1. uchyla się
 2. uchyla się[46]
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowania i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jaki i każdego nauczyciela.

 

§ 54

 1. Praktyczna nauka zawodu w szkołach zespołu szkół realizowana jest w następujących formach:
 1. zajęć praktycznych w wymiarze przewidzianym w programie nauczania poszczególnych typów szkół;
 2. praktyk zawodowych śródrocznych lub wakacyjnych.
 3. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut. W trakcie zajęć przewidywana jest jedna 20 minutowa przerwa.
 4. Miejscami kształcenia praktycznego są:
 1. pracownie przedmiotowe do szkolenia praktycznego;
 2. gospodarstwa agroturystyczne;
 3. zakłady zbiorowego żywienia;
 4. hotele;
 5. zajazdy;
 6. banki, urzędy samorządów terytorialnych, hurtownie;
 7. inne podmioty działalności gospodarczej.
 8. Na zajęciach praktycznych wymagających specjalnych warunków nauki
  i bezpieczeństwa może być stosowany podział na grupy:
 1. liczba uczniów w grupie, nie może być mniejsza niż 6-7 uczniów, powinna wynikać z wymagań programowych, specyfiki nauczanego zawodu lub specjalności, charakteru wykonywanych prac, przebiegu procesu technologicznego oraz występującego zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. przy podziale na grupy uwzględnia się wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 3. Podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów poza siedzibą szkoły jest umowa między szkołą z zakładem pracy bądź inną instytucją lub Centrum Kształcenia Praktycznego realizowane zgodnie z rocznym harmonogramem praktyk zatwierdzonym przez Dyrektora.
 4. Przebieg realizacji programu praktycznej nauki zawodu podlega zapisaniu
  w dokumentacji przebiegu nauczania, którą stanowi: dziennik lekcyjny, dzienniczek praktyk i zajęć praktycznych.
 5. Program zajęć praktycznych powinien być realizowany w procesie produkcji lub usług albo ćwiczeń, jeżeli wynikają one z programu lub organizacji zajęć praktycznych.
 6. Praktyki zawodowe są prowadzone w różnych podmiotach gospodarczych wymienionych w ust.3 pod kierunkiem opiekunów ( kierowników) praktyk posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne – pracowników tych zakładów.
 7. W okresie odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy uczniowie są obowiązani stosować się do obowiązującego w tych zakładach, podmiotach gospodarczych porządku i regulaminu pracy.
 8. Czas trwania praktyki śródrocznej lub wakacyjnej dla uczniów do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych nauczyciel, instruktor praktycznej nauki zawodu lub inna osoba uprawniona do prowadzenia praktycznej nauki zawodu przeprowadza instruktaż wyjaśniający podstawy skutecznego stosowania środków ochrony osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Przy ustalaniu ocen z praktycznej nauki zawodu stosuje się kryteria zawarte w § 92 niniejszego Statutu.
 11. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczną z zajęć praktycznych ustalają nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia praktyczne.
 12. W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu (praktyk zawodowych)
  u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach agroturystycznych ocenę klasyfikacyjną  śródroczną i końcoworoczną ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia praktycznego.
 13. Dla ucznia nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej
  z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje w pracowniach szkolnych lub u pracodawców dodatkowe zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
 14. Dla ucznia, który nie zrealizował programowej tematyki zajęć praktycznych nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują w pracowniach szkolnych zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i zaliczenie przedmiotu zajęć.
 15. Kontrolę przebiegu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych przeprowadza Dyrektor i kierownik szkolenia praktycznego.

 

§ 55

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych związanych z praktyczną nauką zawodu, jej organizacją, w szkole jest utworzone stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Kierownik szkolenia praktycznego współdziała i współpracuje
  w realizacji powierzonych mu zadań z Dyrektorem, wszystkimi nauczycielami oraz innymi zakładami i podmiotami gospodarczymi wymienionymi w §54 ust.3.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:
 1. zapewnienie bezpiecznych i higieniczno - sanitarnych warunków pracy uczniom odbywającym szkolenie praktyczne;
 2. planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie kształcenia praktycznego;
 3. troska o pełną realizację programów nauczania zajęć praktycznych oraz programów praktyk zawodowych;
 4. prowadzenie dokumentacji kształcenia  praktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. pomoc w przygotowaniu wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach o tematyce zawodowej;
 6. współdziałanie z Dyrektorem w zakresie sprawowania nadzoru nad kształceniem praktycznym;
 7. utrzymywanie stałego kontaktu z różnymi podmiotami gospodarczymi w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe, w celu stałego doskonalenia programu
  i przebiegu kształcenia praktycznego;
 8. wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w pomoce naukowe do zajęć indywidualnych i grupowych;
 9. sporządzanie sprawozdań i analiz z odbytych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
 10. organizowanie spotkań z młodzieżą przed wyjazdami na praktyki zawodowe.

 

§ 56

 1. Formy współpracy szkoły z rodzicami.
 1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:
 1. zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców,
 2. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców- informowanie
  o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,
 3. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
 4. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich,
 1. Współdziałanie w zakresie:
 1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego
  i wychowawczego,
 2. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,
 3. zapewnienia pomocy materialnej uczniom,
 1. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
 1. za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
 2. za pośrednictwem Rady Rodziców,
 1. Spotkania z rodzicami ( według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
 1. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
 2. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
 3. ustalenie form pomocy,
 4. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
 5. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji  rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
 6. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych,
 7. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych, np. wycieczki, imprezy sportowe,
 8. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów,
 1. Indywidualne kontakty
 1. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo  słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, kontakty osobiste,
 2. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 3. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.

 

§ 57

 1. Technikum w Zespole Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu,
  a kierującą studenta uczelnią.
 2. Formę i treść porozumienia określa Dyrektor.

 

§ 58

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
 1. uchyla się [47]
 2. teczka wychowawcy.
 3. Teczka Wychowawcy klasy zawiera:
 1. listę uczniów w oddziale;
 2. plan pracy wychowawczej na I i II okres;
 3. sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego
  w poszczególnych okresach szkolnych;
 4. rezygnację z uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
 5. zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
 6. zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;
 7. przydział uczniów do grup.
 8. Teczka wychowawcy przetrzymywana jest w pokoju nauczycielskim, wraz z dziennikiem lekcyjnym oddziału.
 9. uchyla się13a
 10. uchyla się13b

 

 

 1. Teczka jest własnością szkoły13c.

 

§ 59

 1. W Technikum w Zespole Szkół funkcjonuje stołówka.
 2. Korzystanie z  posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej , w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej,
  o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki,
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3:
 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 3. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust.5, Dyrektora w którym zorganizowano stołówkę.

 

§ 60

Technikum w Zespole Szkół korzysta z biblioteki szkolnej. 

 

§ 61

 

1. Biblioteka jest:

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2.Zadaniem biblioteki jest:

   1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
   2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
   3. prowadzenie działalności informacyjnej,
   4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
   5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej,
   6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
   7. przysposabianie uczniów do samokształcenia ,działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
   8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
   9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
   10. organizacja wystaw okolicznościowych,
   11. udostępnianie multimedialnego centrum informacji. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

    1. w zakresie pracy pedagogicznej:
     1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
     2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
     3. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
     4. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej,
     5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów            i przygotowaniu ich do samokształcenia,
     6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.

2)    w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

      1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
      2. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
      3. prowadzenie ewidencji zbiorów,
      4. katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
      5. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
      6. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
      7. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki,
      8. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
      9.  ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

3) rozwijają indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabiają i rozwijają nawyk czytania

i uczenia się poprzez:

            a) zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,

            b) organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych,

            c) organizowanie konkursów czytelniczych i literackich,

            d) rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury,

4.  Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów                    i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

5. Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza                          i zatwierdzonego przez Dyrektora.

6. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
 2. zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego,
 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki,
 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy,
 5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza,
 6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział VII

Szkolny System Wychowania

 

§ 62

 1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły [48]jest całościowy           i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym
  i zdrowotnym.
 2. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§ 63

 1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie  godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 4. rozwoju samorządności;
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

§ 64

 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
 2. Uczeń:
 1. zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
 1. zasady kultury bycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości.
 1. chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
 2. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 3.   jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

 

 

 

§ 65

 1. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły[49] zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 4. pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji
  w klasie:
 1. adaptacja,
 2. integracja,
 3. przydział ról w klasie,
 4. wewnątrzklasowy system norm postępowania,
 5. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
 1. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
 1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,
 2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
 3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału
  w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
 4. wspólne narady wychowawcze,
 5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
 6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
 7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”,
 1. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
 2. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia;

             9)  strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

           10) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
                 z ochroną zdrowia;

           11) preorientacja zawodowa.[50]

 

 

                                                                       § 65a

1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Caritas.

2.Szkolne Koło Caritas ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym                         i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

3. Członkiem Koła może być każdy uczeń.

4. Cele działania Szkolnego Koła Caritas:

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym   w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

8) promowanie idei wolontariatu;

9)prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do SKC lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

3) warunkiem wstąpienia do SKC jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);

4) po wstąpieniu do SKC  uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu              i regulaminu, obowiązującego w szkole;

5) członkowie mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

6) członek SKC kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską             o innych;

7) członek SKC wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

8) członek SKC systematycznie uczestniczy w pracy, a także w spotkaniach                                       i warsztatach dla wolontariuszy;

9) każdy członek  stara się aktywnie włączyć w działalność SKC oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

10) każdy członek SKC swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

11) każdy członek SKC jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie SKC;

12) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu SKC. O skreśleniu z listy decyduje opiekun SKC, po zasięgnięciu opinii zarządu SKC.

6. Struktura organizacyjna SKC:

 1. SKC opiekuje się nauczyciel – koordynator oraz kapłan, którzy zgłosili akces do opieki nad tym Kołem i uzyskali akceptację Dyrektora Szkoły;
 2. opiekunowie mają prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
 3. na walnym zebraniu członków SKC w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd Koła, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
 4. wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
 5. do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 6. na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;

7. Formy działalności:

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora Szkoły.

8. Na każdy rok szkolny koordynator SKC wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

9. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność  podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

10. Nagradzanie wolontariuszy:

 1. nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
 2. wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                          i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.
 3. Formy nagradzania:

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

b) przyznanie dyplomu,

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

d) pisemne podziękowanie do rodziców,

e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

11. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki nauczycieli

                                                       

§ 66

 1. W przypadku, gdy liczba oddziałów w Zespole Szkół wyniesie co najmniej 12, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 67

 1. W Technikum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
  i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Stanowisko nauczyciela posiada status funkcjonariusza publicznego.

 

§ 68

 1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, który pełni obowiązki w zakresie:
 1. zadań ogólnowychowawczych, tj.:
 1. dokonywanie okresowej oceny i analizy sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
 2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
 3. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
 4. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 5. podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 1. profilaktyki wychowawczej:
 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
  w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 2. opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 4. wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki
  i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych
  i wypoczynku,
 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszej edukacji,
 1. indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień,
 3. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 4. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
  z rówieśnikami i w danym środowisku,
 5. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 6. wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
 7. udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 1. pomocy materialnej:
 1. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym
  i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
 2. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 

§ 69

 1. Zakres zadań nauczyciela jest następujący:
 1. nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych oddziałach szkolnych, przedmiotach, klasach osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i planie pracy Technikum;
 2. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej;
 3. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 4. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 5. nauczyciel bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia bieżącą wiedzę i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;[52]
 6. nauczyciele mają obowiązek jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów; udzielania uczniom oraz ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach
  z nauki i zachowania;
 7. nauczyciele mają obowiązek udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji, traktowania ich z szacunkiem i życzliwością;
 8. informuje rodziców oraz wychowawcę klasy, Dyrektora, a także Radę Pedagogiczną
  o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów;
 9. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych
  w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
 10.  prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 11.  decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
 12.  decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej, ma prawo wnioskować do wychowawcy w sprawie oceny z zachowania swoich uczniów;
 13.  współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 14.  rzetelnie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, sporządza rozkłady materiału;
 15. kształtuje atmosferę dobrej pracy, nauki, życzliwości i koleżeństwa uczniów
  i współpracowników;
 16.  rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, między wychowankami a społecznością;
 17.  ściśle współpracuje z rodzicami;
 18.  uczestniczy aktywnie w pracach Rady Pedagogicznej;
 19.  przestrzega obowiązków określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela i przepisach szczególnych;
 20.  nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminem pracowni przedmiotowych,
  z zasadami BHP oraz zasadami bezpiecznego zachowania na terenie szkoły;
 21.  nauczyciele znając warunki życia i stan zdrowia uczniów, dbają o ich bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 22.  nauczyciele mają obowiązek ciągłego przebywania w salach lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz dyżurowania na przerwach wg grafiku;
 23.  nauczyciele mają obowiązek sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprez szkolnych i wyjazdów.

 

§ 70

 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
  o zasadach oceniania zachowania.

 

§ 71

1.Nauczyciel ma prawo do:

 1. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników
  i środków dydaktycznych w realizacji celów;
 2. formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, innowacji pedagogicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy;
 3. decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu, jeśli go prowadzi;
 4. decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów;
 5. ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków;
 6. współdziałania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów;
 7. korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony Dyrektora , Rady Pedagogicznej i placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek specjalistycznych.

 

§ 72

1.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 1. poziom wyników pracy dydaktyczno - wychowawczej, stosownie do realizowanych programów;
 2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
 3. bezpieczeństwo przydzielonych mu dzieci;
 4. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci;
 5. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, przydzielonych przez Dyrektora, a wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

§ 73

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którym może zostać jeden
  z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę wychowawcy oddziału szkolnego, jeżeli ten nie wywiązuje się ich zdaniem z powierzonych mu zadań.   W takim przypadku obowiązuje następujący tryb postępowania:
 1. klasowa Rada Rodziców, Samorząd Klasowy mogą składać pisemny, uzasadniony wniosek do Dyrektora;
 2. Dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku spotyka się z ogółem rodziców uczniów danej klasy oraz przeprowadza rozmowę z wychowawcą, którego wniosek dotyczy;
 3. po przeprowadzeniu tych czynności Dyrektor w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, podejmuje decyzję o pozostawieniu bądź zmianie wychowawcy.

 

§ 74

Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 75

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca w szczególności:
 1. tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie i rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły;
 2. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami;
 3. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i realizacyjne sprawy klasy;
 4. prowadzi prawidłowo dokumentację klasy i każdego ucznia;
 5. współpracuje z samorządem;
 6. ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków;
 7. ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, społecznych
  i materialnych swoich wychowanków do szkolnej służby zdrowia i Dyrektora;
 8. odpowiada służbowo przed Dyrektorem za osiąganie celów wychowania
  w swojej klasie, oddziale;
 9. odpowiada za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego;
 10.  odpowiada za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej;
 11.  organizuje spotkania z rodzicami co najmniej trzy razy w roku, zgodnie
  z  harmonogramem opracowanym przez Dyrektora;
 12.  diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 13.  współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 14.  śledzi postępy w nauce swoich wychowanków;
 15.  dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia - powiadamia
  o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 76

Dyrektor wyznacza doświadczonego nauczyciela do opieki i pomocy początkującemu nauczycielowi, umożliwia korzystanie z form pomocy organizowanych przez placówki specjalistyczne.

 

§ 77

Zatrudnieni w Technikum pracownicy niepedagogiczni wykonują zadania i obowiązki zgodnie              z zakresami czynności ustalonymi przez Dyrektora.

 

 

 

 

Rozdział IX

Uczniowie Technikum

        

§ 78

 1. Uczniowie Technikum do ukończenia 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu          i nauki.
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki współdziałając w tym zakresie z rodzicami.
 4. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się absolwentów szkół gimnazjalnych spełniających określone kryteria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 79

1. Uczeń ma prawo do:

      1) zgłaszania Dyrektorowi, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie   Rodziców, wniosków dotyczących spraw uczniowskich oraz informacji o sposobie ich załatwiania;

           2) znajomości programu nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok;

 1. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce            i zachowaniu;
 2. zapoznania się z trybem postępowania przy egzaminach klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających i sprawdzianów;
 3. realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 4. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, jak i w przypadku rozwijania zainteresowań;
 5. korzystania ze sprzętu sportowego i innych urządzeń szkolnych lub pomocy naukowych i pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła, za zgodą i opieką nauczyciela;
 6. uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych;
 7. ma prawo do korzystania ze specjalistycznych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym: organizacji nauczania indywidualnego, organizacji indywidualnego toku nauki, zajęć rewalidacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych na podstawie odpowiedniej dokumentacji;
 8.  pomocy koleżeńskiej w klasie;
 9.  opieki wychowawczej w czasie pobytu w technikum;
 10.  poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji i uczuć;
 11.  korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej;
 12.  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 13.  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę         i poszanowanie godności;
 14.  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 15.  korzystania z pomocy wychowawcy i opieki pedagoga szkolnego;
 16.  zgłaszania wychowawcy klasy, nauczycielom lub pedagogowi  problemów budzących zainteresowanie z prośbą o ich wyjaśnienie;
 17.  brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych;
 18.  swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
 19.  należenia do organizacji działających na terenie szkoły i aktywnego udziału
  w działalności tych organizacji;
 20.  udziału w dyskotekach klasowych i szkolnych oraz organizowania ich za zgodą wychowawcy klasy i Dyrektora;
 21.  zwolnienia z opłat na ubezpieczenie, jeśli wymaga tego trudna sytuacja materialna ucznia;
 22.  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się
  w organizacjach działających w Technikum;
 23.  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 24.  korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych będących w dyspozycji Technikum;
 25.  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
 26.  tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 27.  do sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

1) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,

2) dwutygodniowe wyprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

 1.  zwolnienia z danej lekcji przez wychowawcę klasy, Dyrektora lub Wicedyrektora na pisemny lub telefoniczny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;
 2.  uczennica będąca w ciąży i w okresie połogu ma prawo do szczególnej opieki
  i organizacji nauczania zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej opierającego się o zaświadczenie lekarskie (spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą);
 3.  odwoływania się do Dyrektora od wymierzonej kary statutowej zgodnie
  z procedurą;
 4.  w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

                                                                      

§ 80

1.Uczeń ma obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu technikum, wypełniać wszystkie polecenia i wymagania nauczycieli, rzetelnie przygotowywać się do lekcji oraz właściwie zachowywać się w czasie zajęć;
 2. punktualnie przychodzić na zajęcia;
 3. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, efektywnie wykorzystywać czas i warunki do nauki;
 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników technikum;
 5. odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 6. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 7. dbać o kulturę słowa, czystość mowy ojczystej;
 8. usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach na piśmie w ciągu 7 dni roboczych z podaniem przyczyny nieobecności (zwolnienie lekarskie lub zwolnienie napisane przez rodzica). W szczególnych przypadkach wychowawca może uwzględnić usprawiedliwienie
  w terminie późniejszym;
 9. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować i wzbogacać jej tradycje;
 10.  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów (ucznia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających);
 11.  szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 12.  dbać o estetyczny wygląd w szkole i poza nią. W doborze ubioru codziennego, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy;
 13.  każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
 14.  przestrzegać regulaminu pracowni przedmiotowych oraz zasad BHP;
 15.  wykonywać zalecenia i zarządzenia Dyrektora , Rady Pedagogicznej oraz ustalenia samorządu klasowego lub szkolnego;
 16.  przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
 17.  zmieniać obuwie po wejściu do budynku szkoły;
 18.  naprawiać wyrządzone szkody materialne;
 19.  nie korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć szkolnych oraz innych urządzeń do nagrywania i odtwarzania dźwięku;
 20.  informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zebraniach rodziców a także
  o ważniejszych wydarzeniach z życia klasy i szkoły.

 

                                                                       § 81

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i pieniądze przynoszone do szkoły przez uczniów.

 

§ 82

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

2) wzorową frekwencję;

3) osiągnięcia sportowe;

4) osiągnięcia w innych zawodach i konkursach;

5) prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

6) dzielność i odwagę.

 

§ 83

 1. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaju nagród:

1) rzeczowe wręczane przez Dyrektora , na apelu lub na zakończenie roku szkolnego;

2) publikowanie wyróżnionych uczniów na stronie internetowej szkoły;

3) list pochwalny, gratulacyjny dla rodziców;

4) pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły na apelu lub na ogólnym zebraniu   rodziców dyplom;

6) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;

7) za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać nagrodę Dyrektora;

8) za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może otrzymać,    stypendium motywacyjne;

9) dokonanie wpisu osiągnięć na świadectwie szkolnym.

 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

 

§ 84

Kary wymierza wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły, który w szczególnych sytuacjach uwzględnia opinię Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 85

1. Uczeń może być ukarany za:

1) nieprzestrzeganie Statutu Technikum, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

2) lekceważenie obowiązków szkolnych, bezzasadne opuszczanie i ucieczki z zajęć dydaktycznych, spóźnianie się;

3) dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego wokół szkoły;

4) postępowanie wywierające negatywny wpływ na otoczenie, agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, zastraszanie, krzywdzenie innych przez podważanie autorytetu, opinii;

5) przynależność i demonstrowanie przynależności do grup zagrażających porządkowi
i bezpieczeństwu publicznemu;

6) arogancki sposób bycia, zachowania, braku szacunku dla starszych, dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły;

7) palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, używanie, rozprowadzanie lub namawianie do używania narkotyków na terenie szkoły;

8) przebywanie w stanie odurzenia, nietrzeźwości na terenie szkoły;

9) kradzież na terenie szkoły;

10) fałszowanie dokumentów w tym podrabianie podpisów;

11) wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;

12) używanie telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć dydaktycznych.

 

§ 86

1. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę klasy;

2) nagana pisemna udzielona uczniowi przez wychowawcę klasy;

3) upomnienie Dyrektora; 

4) zakaz uczestniczenia na pewien okres w zajęciach kulturalno- rozrywkowych i wycieczkach szkolnych;

5) nagana udzielona uczniowi przez Dyrektora odnotowana w dzienniku lekcyjnym;

6) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia lub wezwanie rodziców do szkoły;

7) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;

8) telefoniczne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

9) wpisanie uwagi do zeszytu spostrzeżeń, zeszytu przedmiotowego;

10) przydzielenie prac społecznych na rzecz szkoły (np. drobne prace porządkowe);

11) zakaz reprezentowania szkoły na imprezach międzyszkolnych;

12) naprawienie szkód wyrządzonych przez ucznia, pokrycie kosztów przez rodziców;

13) odebranie telefonu komórkowego lub urządzenia elektronicznego i obniżenie stopnia z zachowania (sprzęt zostaje zdeponowany w szkolnym sejfie i przekazany rodzicom).

2. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:

1) niepodjęcia nauki z początkiem nowego roku szkolnego lub jej przerwania
w trakcie roku szkolnego;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności ( 75 godzin nieusprawiedliwionych);

3) fałszywego informowania o podłożonych materiałach wybuchowych w budynku szkolnym;

4) udowodnionej kradzieży;

5) przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły;

6) używania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły
i w czasie zajęć pozaszkolnych, a także ich dystrybucji;

7) nagminnego palenia papierosów na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych;

8) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów
i pracowników szkoły, w tym posiadania przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczniów i pracowników ( np. broń palna, gazowa );

9) przynależności i agitacji do związków przestępczych;

10) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała ucznia, nauczyciela lub innych pracowników szkoły;

11) prawomocnego wyroku sądowego skazującego za popełnienie przestępstwa określonego w przepisach karnych.

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy stronie prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 2. Dopuszcza się możliwość nadania decyzji o skreśleniu z listy uczniów rygoru natychmiastowej wykonalności w następujących przypadkach:
 1. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;
 2. dla zabezpieczenia mienia szkolnego przed dużymi stratami;
 3. ze względu na inny ważny interes społeczny.
 1. Uczeń, który został ukarany, a nie poczuwa się do winy, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do Dyrektora Szkoły, podając rzeczowe wyjaśnienia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 2. Wykonanie kar może być zawieszone po uzyskaniu poręczenia wychowawcy, Samorządu Szkolnego, lub Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XI

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

                                                       

§ 87

Założenia ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
   z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  3. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji             o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;[53]

2a) udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;[54]

 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3a) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;[55]

 1. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 2. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających
  i sprawdzianu;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali
  i w formach przyjętych w szkole;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.[56]
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe   postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
  (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania.[57]
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

9a. Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie.

9b. Nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy każdą bieżącą ocenę szkolną, wskazując dobrze opanowana wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

9c. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia oceny w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w  terminie trzech dni od daty jej skierowania.

9d. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i  ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

9e. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu przedmiotowego ucznia.[58]

 1. Prace pisemne mogą być udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczyciela zajęć edukacyjnych. Może to nastąpić w czasie  przeznaczonym do konsultacji z rodzicami w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 1630 do 1730 lub podczas indywidualnych spotkań.[59]
 2. Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez okres jednego roku szkolnego.
 3. uchyla się[60]
 4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne,
  o których mowa w §87 ust.5 pkt1  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia, rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymogów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

 

§ 88

 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 1. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 2. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 3. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 4. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 5. zasada otwartości- wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji                w oparciu o okresową ewaluację;
 6. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów).[61]

 

§ 89

Tryb i zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 1. Ustala się dwa semestry w roku szkolnym. Koniec pierwszego semestru ustala Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy. Koniec drugiego semestru, który jest jednocześnie końcem roku szkolnego przewiduje się dla klas czwartych na ostatni piątek kwietnia. Dla klas 1-3 na ostatni dzień zajęć edukacyjnych przed terminem letnich ferii określonych w kalendarzu roku szkolnego.

1a. Uczeń podlega klasyfikacji:

      1) śródrocznej i rocznej;

      2) końcowej.[62]

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie zawiadamiani są w formie pisemnej 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Na pisemnym zawiadomieniu uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są złożyć swój podpis potwierdzający przyjęcie do wiadomości treści tam zawartych. W  terminie 7 dni od daty przekazania uczniowi powiadomienia, wychowawca klasy zobowiązany jest do jego złożenia u Dyrektora Szkoły, gdzie są przechowywane do końca roku szkolnego;

2) informację o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na 14 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej;

2a) na 7 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani do poinformowania ucznia o  wystawionych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych;

3) informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych może otrzymać rodzic (prawny opiekun) podczas dyżuru wychowawcy pełnionego na 7 dni przed śródroczną konferencją klasyfikacyjną w godz. od 1630 – 1730;[63]

4) o wynikach klasyfikacji śródrocznej i śródrocznych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówce zorganizowanej po śródokresowym, klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Informacja może być przekazana rodzicom ( prawnym opiekunom) również w formie pisemnej za pośrednictwem uczniów, poprzez pisemne potwierdzenie przez rodziców własnoręcznym podpisem lub wysłana listem poleconym.

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania           i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

1) o przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiani są 30 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w takim samym trybie i formie jak przy klasyfikacji śródrocznej.

2) informację o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na 14 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej;

2a) na 7 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani do poinformowania ucznia o  wystawionych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych;

3) informację o rocznych ocenach klasyfikacyjnych może otrzymać rodzic (prawny opiekun) podczas dyżuru wychowawcy pełnionego na 7 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną w godz. od 1630 – 1730 .[64]

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona ocena przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 3. Roczna semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii:

1) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”.

 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, afazją, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia ( nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń).
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony/a”.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 7. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, po uprzednim złożeniu u Dyrektora Szkoły, przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, pisemnej prośby o wyznaczenie terminu egzaminu (paragraf 96).
 8. W wyjątkowych przypadkach (trudna sytuacja rodzinna, przewlekła choroba) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Umotywowane podanie o dopuszczenie do egzaminów poprawkowych i wyznaczenie ich terminów należy złożyć u Dyrektora Szkoły przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Decyzję
  o dopuszczeniu do dwóch egzaminów poprawkowych podejmuje Rada Pedagogiczna większością głosów.
 9.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną                z zachowania.

16a. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

      1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

      2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.[65]

 1.  Do średniej ocen śródrocznych i końcoworocznych wliczana jest ocena z religii lub etyki.
 2.  Uczniowi, który nie uczęszcza na religię zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie uczęszczał”.
 3.  Uczeń może uzyskać wyższą końcoworoczną ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż przewidywana, gdy wykaże się odpowiednią wiedzą
  i umiejętnościami w zakresie i formie uzgodnionej z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych w następujących przypadkach: długa usprawiedliwiona nieobecność, ważne zdarzenie losowe.
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.[66]
 5.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
  i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 6.  Termin sprawdzianu wyznacza Dyrektor Szkoły nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.[67]

 

§ 90

Skala ocen przedmiotowych
 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

Celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

 1. Oceny cząstkowe przyjmuje się w skali sześciostopniowej z dopuszczalnym znakiem

„+” (plus), „ – ”(minus).

 

§ 91

Narzędzia pomiaru osiągnięć edukacyjnych

 1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1) prac klasowych;

2) sprawdzianów i dyktand;

3) testów i kartkówek;

4) prac domowych;

5) odpowiedzi ustnych;

6) ćwiczeń i doświadczeń;

7) prac długoterminowych realizowanych w formie projektów, rozprawek, referatów itd.;

8) rozwiązywanie problemów;

9) obserwacji ucznia poprzez przygotowanie do lekcji, aktywność, prace w grupie, ćwiczenia praktyczne;

10) innych form aktywności zawartych w przedmiotowych systemach oceniania.

 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości:

1) ustne sprawdzenie wiadomości:

a) bieżący materiał (jedna, kilka ostatnich lekcji),

b) powtórzenie większości partii materiału z zapowiedzianym wyprzedzeniem
1–2 tygodni,

2) pisemne sprawdzenie wiadomości:

a) sprawdziany kilkunastominutowe (kartkówki) z ostatnich trzech lekcji bez uprzedniego zapowiadania,

b) sprawdziany obejmujące większą partię materiału, w tym testy zapowiadane
z wyprzedzeniem 1-2 tygodni (nie więcej niż jeden w ciągu dnia); w ciągu tygodnia mogą odbywać się trzy sprawdziany,

c) badanie wyników nauczania, obejmujące materiał z całego semestru lub roku szkolnego, zapowiedziane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3) w przypadku testów sprawdzających za zdobyte wiadomości i umiejętności obowiązują  następujące kryteria oceniania:

a) celujący – ocena bardzo dobra z testu oraz prawidłowe wykonanie dodatkowych zadań i poleceń, przewidzianych specjalnie na ocenę celującą,

b) bardzo dobry              100% - 91%,

c) dobry                            90% - 71%,

d) dostateczny                 70% - 51%,

e) dopuszczający              50% - 30%,

f) niedostateczny             29% - 0%.

 1. Prace sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia powinny być poprawione                  i zwrócone do 14 dni od daty napisania sprawdzianu lub testu i przechowywane do końca roku szkolnego.
 2. Każdy uczeń ma prawo być oceniany za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych.
 3. Każdy uczeń powinien być oceniany systematycznie.
 4. Uczniowie powinni być dokładnie informowani o wymaganiach edukacyjnych
  z poszczególnych przedmiotów.
 5. Każdy uczeń powinien otrzymywać w ciągu semestru minimum ocen: wymiar godzin tygodniowo x 2, oraz co najmniej jedną ocenę z pisemnego sprawdzianu (oprócz wychowania fizycznego, informatyki), czyli nie mniej niż 3 oceny.
 6. Nie ocenia się uczniów w dniu, w którym są pierwszy raz w szkole po dłuższej
  i usprawiedliwionej nieobecności.
 7. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej
  w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

 

§ 92

Kryteria ocen przedmiotowych

 1. Ustala się następujące kryteria ocen:
 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych,

 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu,

b) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje często przy pomocy nauczycieli zadania o niewielkim stopniu trudności,

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania
o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

 

§ 93

Skala ocen zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycję szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię ucznia, członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, samorządu klasowego.
 4. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania ucznia o proponowanej ocenie zachowania w terminie 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 5. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1) wzorowe (wz);

2) bardzo dobre (bdb);

3) dobre (db);

4) poprawne (pop);

5) nieodpowiednie (ndp);

6) naganne (nag).

 1. Rejestr zachowań ucznia odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń prowadzonym przez wychowawcę klasy.
 2. Zapisy mogą dotyczyć pozytywnych lub negatywnych zachowań ucznia i mogą być odnotowywane przez wszystkich nauczycieli technikum. Zapisy są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności w ciągu 7 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły na piśmie w zeszycie do usprawiedliwień lub przez rodzica                      ( prawnego opiekuna) telefonicznie lub osobiście.[68]
 4.  Ilość godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych nie może mieć decydującego wpływu na ocenę z zachowania w przypadku uczniów, którzy wykazują zdecydowaną poprawę.
 5.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6.  uchyla się[69]

 

 

§ 94
Kryteria ocen zachowania

 1. Oceną wyjściową jest zachowanie dobre.

      2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. przestrzega postanowień statutu szkoły;
 2. wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
 3. okazuje szacunek wszystkim członkom zbiorowości szkolnej;
 4. nie uczestniczy w kłótniach i bójkach;
 5. nie ulega nałogom, na terenie szkoły nie pali papierosów i nie znajduje się pod wpływem środków ograniczających świadomość;
 6. w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności;
 7. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych
  w ciągu okresu.

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ma nie więcej niż trzy godziny nieusprawiedliwione w okresie i ponadto spełnia przynajmniej trzy z następujących kryteriów dodatkowych:

1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest wzorem do naśladowania;

2) czynnie uczestniczy w kulturalnym życiu szkoły oraz w pracach na rzecz szkoły, pracuje społecznie w organizacjach szkolnych, samorządzie klasowym, szkolnym;

3) reprezentuje szkołę w konkursach, turniejach, zawodach sportowych;

4) reprezentuje szkołę w olimpiadach;

5) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz środowiska
i bierze w nich aktywny udział;

6) jest uczciwy;

7) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły
i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nie używa wulgarnego słownictwa;

8) bierze udział w imprezach kulturalnych;

9) chętnie udziela pomocy kolegom w nauce.

4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń , który nie ma żadnych godzin

nieusprawiedliwionych w semestrze i ponadto spełnia przynajmniej pięć
            z następujących  kryteriów dodatkowych:

       1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest wzorem do naśladowania;

2) czynnie uczestniczy w kulturalnym życiu szkoły oraz w pracach na rzecz szkoły, pracuje społecznie w organizacjach szkolnych, samorządzie klasowym, szkolnym;

3) reprezentuje szkołę w konkursach, turniejach, zawodach sportowych;

4) reprezentuje szkołę w olimpiadach;

5) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz środowiska
i bierze w nich aktywny udział;

6) jest uczciwy;

7) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły
 i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nie używa wulgarnego słownictwa;

8) bierze udział w imprezach kulturalnych;

9) chętnie udziela pomocy kolegom w nauce.

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  1. nie pracuje na miarę swoich możliwości;
  2. nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;
  3. uczestniczy w kłótniach lub konfliktach;
  4. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;
  5. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w okresie posiada nie więcej niż 19 godzin nieusprawiedliwionych;
  6. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, stosuje się do uwag innych nauczycieli i pracowników szkoły.

            6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

   1. wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień statutu szkoły;
   2. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla samego siebie – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły;
   3. ulega nałogom;
   4. wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny
    w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów;
   5. wielokrotnie i świadomie łamie normy zachowania;
   6. w jednym okresie posiada do 44 godzin nieusprawiedliwionych, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia;
   7. nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy.

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

    1. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;
    2. bierze udział w bójkach i kradzieżach;
    3. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,   wyłudzanie, zastraszanie;
    4. rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;
    5. wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w okresie posiada więcej niż 45 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności;
    6. działa w nieformalnych grupach;
    7. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

§ 95

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń , który:

1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

2) został warunkowo przyjęty z innej szkoły lub zmienił profil nauczania.

 1. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzaminy klasyfikacyjne powinny zakończyć się przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie egzaminu.
 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Wyjątkiem są egzaminy z zajęć praktycznych , technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Zadania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator:

1) zadania w części pisemnej mogą mieć formę zadań testowych;

2) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań.

 1. Pytania muszą być zgodne z podstawą programową przewidzianą na danym etapie kształcenia i obejmować całość zagadnień.
 2. Zadania egzaminator oddaje Dyrektorowi Szkoły na dwa dni przed terminem egzaminu. Pytania akceptuje Dyrektor.
 3. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna.
 4.  Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.[70]

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
  w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu;

3) ogłasza wyniki egzaminu.

 1. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.[71]
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń może otrzymać ocenę według obowiązującej skali ocen.
 3. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności , kierownik szkolenia praktycznego organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 4. Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym przez Dyrektora Szkoły.
 5. Ocena , jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.
 6. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 96

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 1. Uczeń , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły na ostatni tydzień ferii letnich. Obowiązkiem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) jest uzyskanie informacji o terminie egzaminu poprawkowego w sekretariacie szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Wyjątkiem są egzaminy
  z zajęć praktycznych , technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym.
 5. Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą , których treść jest zgodna z podstawą programową) przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu:

1) zadania w części pisemnej mogą mieć formę zadań testowych;

2) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań.

 1. Zadania egzaminator oddaje Dyrektorowi Szkoły na dwa dni przed terminem egzaminu. Pytania akceptuje Dyrektor.
 2. Ocenę z egzaminu poprawkowego ustala komisja egzaminacyjna. Kryterium zdania egzaminu to uzyskanie 30% poprawnych odpowiedzi.
 3. Egzamin  poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.[72]

 1. W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu;

3) ogłasza wyniki egzaminu.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający                w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

       14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                   o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.[73]

15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne , z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

16. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu poprawkowego , może przystąpić do niego w innym terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego , nie otrzymuje promocji i może powtarzać klasę.

19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
 z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 97

Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego
i ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć  dydaktyczno - wychowawczych.[74]
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3.  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.[75]
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych z których, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjna zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.[76]
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 98

Informowanie rodziców o osiągnięciach ucznia

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o osiągnięciach ucznia, postępach, uzdolnieniach bądź trudnościach oraz jego zachowaniu podczas:

1) zebrań szkolnych,

2) indywidualnych spotkań z nauczycielami.

 1. Zebrania szkolne odbywają się w miesiącu wrześniu, listopadzie, styczniu i kwietniu,
  a w razie potrzeby również w innych miesiącach, w terminie ustalonym przez wychowawcę  w porozumieniu z Dyrektorem.
 2. W przypadkach szczególnych, wymagających konsultacji każda ze stron (nauczyciel lub rodzice/opiekunowie prawni) może zainicjować takie spotkanie.
 3. Temat przeprowadzonej rozmowy (konsultacji) nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej rubryce.

 

§ 99

Zasady promowania.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
  z uwzględnieniem przepisu § 87 ust.13 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.        
 5. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z dodatkowych zająć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust 7.
 7. uchyla się[77]
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 99 ust.1 nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.
 11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 

 

§ 100

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 5. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 6. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.
 8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 10. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 11. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 13. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się w sekretariacie szkoły.
 14. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się w sekretariacie szkoły.
 15. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 16. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
  w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
 2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

§ 101

Egzaminy zewnętrzne

 1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach.

1a. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, zgodnie z komunikatem ogłaszanym każdego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.[78]

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych
  w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.

      2a. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego  roku szkolnego wg. harmonogramu zamieszczanego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.[79]

 

 

 

Rozdział XII

Zasady rekrutacji

 

§ 102

 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

 1. Szczegółowe kryteria przyjęcia o Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej określają odrębne przepisy.
 2. uchyla się
 3. uchyla się
 4. uchyla się
 5. uchyla się
 6. uchyla się
 7. uchyla się [80]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 

§ 103

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
  z harmonogramem dyżurów;
 3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie
  i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 2. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
 3. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 4. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub wicedyrektor – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.
 6. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 7. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia higienistkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
 8. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców.
 9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

§104

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.

 1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 1. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 2. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
 3. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 4. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 5. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 6. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 7. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać higienistkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
 8. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 9. Pomieszczenia szkoły, w szczególności sekretariat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 10. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 11. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

§ 105

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
 1. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem
  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 2. niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
 3. jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się
  z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą;
 4. osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
  i uprawiających sporty wodne;
 5. nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych;
 6. uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki;
 7. kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy;
 8. ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym;
 9. niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów;
 10.  niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych;
 11.  przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się
  z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią;
 12.  niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
 13. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
 14. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
 1. jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji;
 2. jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta
  z publicznych środków lokomocji;
 3. jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
 4. grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
 5. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
 6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Szkoły.
 7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
 8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły).
 9. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

 

§106

Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

 1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;
 2. zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji
  i w szatni przed lekcją;
 3. dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
 4. zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;
 5. zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.
 6. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
 1. stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących;
 2. uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się
  w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów);
 3. ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;
 4. bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe;
 5. stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami;
 6. w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego;
 7. prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIIIa

Ceremoniał szkolny

                                                          

                                                                           § 106a

 

1. Szkoła posiada symbole szkolne.

2. Sztandar szkoły:

1)sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów;

2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie , którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,00) i otrzymali ocenę zachowania – bardzo dobrą;

3) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

4) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

5) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

6) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

7) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

8) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

9) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

10) sztandar oddaje honory:

a) na komendę „do hymnu”

b) w czasie wykonywania „Roty”,

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,

e) podczas opuszczenia trumny do grobu,

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,

h) w trakcie uroczystości kościelnych.

3. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.;

4.  Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi   i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja),Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada);

5.Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

a) rozpoczęcie roku szkolnego,

b) Święto Szkoły,

c) zakończenie roku szkolnego,

d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

6. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:

1) Na komendę prowadzącego uroczystość:

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar  i wygłasza formułę:„Przekazujemy Wam sztandar - symbol ZS im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej. Opiekujcie się nim  i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę:„Przyjmujemy od Was sztandar  Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę  i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy
i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.[81]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

§107

 1. Technikum jest jednostką budżetową.
 2. Gospodarka finansowa  prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Obsługę finansową Technikum prowadzi Zespół Administracyjno - Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli.

 

§108

 1. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§109

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

§109a

Propozycje uwag, wniosków i zmian do obowiązującego statutu Szkoły mogą zgłaszać:

1) Rada Pedagogiczna;

2) Rada Rodziców;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Zespoły Przedmiotowe.

 

§109b

Propozycje uwag, wniosków i zmian nie mogą być sprzeczne z obowiązująca podstawą prawną.

 

 

 

§110

Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
w Wysokiej.

 

[1] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt1a

[2] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt1b

[3] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt1c

[4] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt2

[5] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt3

[6] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt4a

[7] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017 pkt 4b

[8] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015; pkt1

[9] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017;pkt 5

[10] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017;pkt 6

[11] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 7

[12] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 2

[13] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 8

[14] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt3

[15] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 9a

[16] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 9b

[17] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 10

[18] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 11

[19] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 12

[20] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 13

[21] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 14

[22] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 15a

[23] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 15b

[24] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 15c

[25] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 15d

[26] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 4

[27] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 5

 

[28] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 16

[29] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 17

[30] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 18

[31] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 6

 

 

[32] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 19

[33] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 20

[34]  Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 21

[35] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 7

[36] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 22

[37] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 7

[38] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 7

[39] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 23

[40] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 24

[41] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 25

[42] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 8

[43] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 9

[44] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 10

[45] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 26a

[46] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 26b

41 Uchwała nr 4/2016 z dnia 15 września 2016r; pkt1a

13a  Uchwała nr 4/2016 z dnia 15 września 2016r; pkt1b

13b Uchwała nr 4/2016 z dnia 15 września 2016r; pkt1b

13c Uchwała nr 4/2016 z dnia 15 września 2016r; pkt1c

 

[48] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 27

[49] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 28a

[50] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 28b

[51] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 29

[52] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 11

[53] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[54] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[55] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

 

 

[56] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[57] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[58] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[59] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

[60] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r, pkt 12

 

[61] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 13

[62] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[63] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[64] Uchwała 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[65] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[66] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[67] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 14

[68] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 15

[69] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 15

[70] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 16

[71] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 16

[72] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 17

[73] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 17

[74] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 18

[75] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 18

[76] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 18

[77] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 19

[78] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 20

[79] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 20

 

[80] Uchwała nr 4/2015 z dnia 15 września 2015r; pkt 21

[81] Uchwała nr 5/2017 z dnia 17 października 2017; pkt 30

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04 Gimnazjum

Galeria zdjęć