Odwiedź nas

RODO

Klauzula

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej tel. 17 225 59 04  
  mail: iodowysoka@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół możliwy jest pod numerem tel. 17 225 59 04 lub adresem mail:  iodowysoka@gmail.com
 3. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia
  14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
 4. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
 5. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/opiekunom prawnym/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
  ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacjom międzynarodowym i nie są profilowane.

 

Administrator danych
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć