Odwiedź nas

Szkoła promująca zdrowie

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, 
  w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły 
  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego 
  i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego 
  i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Dominika Kodyra
 2. Anna Szewczyk
 3. Ewelina Żuczek

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

2021

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej 

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na temat „Jaka dieta sprzyja nauce?”
 • Konkurs na grafikę pod hasłem „Dlaczego zielone jest zdrowe?”
 • Udział w akcji informacyjnej – Tydzień informacji
  o szczepieniach

 

cały rok szkolny, według potrzeb

marzec

 

wrzesień

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

M. Sznajder

 

Pedagog, Higienistka  

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

    „Znamię! Znam je?” kl. I

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową kl. III
 • ARS – jak dbać o miłość

wg planu

M. Sznajder

J. Kunysz

 

 

Pedagog

 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”

wg planu

Pedagog

 • Spotkanie z producentami zdrowej żywności – „Rodzaje chleba – jaki najzdrowszy?”

wrzesień/ październik

 

J. Kiełbowicz

M. Sznajder 

 

 •  Prelekcje w klasach na temat: „Wytyczne dla szkół w okresie epidemii COVID- 19– tryb pełny stacjonarny.”

wg planu 

Higienistka szkolna 

 • Negatywne skutki pandemii /profilaktyka wad wzroku
  i postawy/ – spotkania z lekarzami
 • Higiena okresu dojrzewania – spotkania z klasami I i III

wg planu

Higienistka  

3

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

 • „Zdrowa dieta” pogadanki  tematyczne w klasach

cały rok szkolny

wychowawcy

 • XI Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”
 • „Szare komórki a joga” – spotkanie z instruktorem
 •  „Ćwiczenia na pamięć i koncentrację” – przygotowanie informacji na gazetkę szkolna i stronę internetowa szkoły
 • Konkurs międzyklasowy „Zdrowe przekąski wspomagające pracę mózgu”
 • Dieta zdrowa dla oczu – spotkanie z lekarzem okulistą

maj/czerwiec  2022

zespół SzPZ

nauczyciele WF

 

 

M. Sznajder

 

J. Kunysz,
J. Kiełbowicz

 • „W aktywnym ciele sprawny mózg” aktywny udział  
  w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy
  i powiatu oraz stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

cały rok szkolny

nauczyciele WF

4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

 

cały rok szkolny

wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

 

cały rok szkolny 

dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

 

cały rok szkolny

pedagog 

 

                                                                                                            

Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                             Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Bytnar Dżesika
 2. Markowicz Paulina
 3. Wojnowska Andżelika

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

2020

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej 

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na temat „Jaka dieta sprzyja nauce?”
 • Przeprowadzenie zajęć na temat zdrowego odżywiania dla lokalnego przedszkola

 

cały rok szkolny, według potrzeb

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

J. Cyran

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

    „Znamię! Znam je?” w kl. III i IV

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową

wg planu

M. Sznajder

J. Kunysz

 

 

 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”

wg planu

Pedagog

 • Spotkanie z dietetykiem Naturhouse na temat „Dieta dla mózgu”
 • Gazetka tematyczna - „Dieta dla mózgu”

kwiecień  2021

 

 

J. Kiełbowicz

 

 

 •  Prelekcje w klasach na temat: „Zasady higieny w czasie epidemii koronawirusa” oraz „Higiena osobista -  dlaczego  musimy jej przestrzegać?

wg planu 

Higienistka szkolna 

 • Udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Promocji zdrowego stylu życia”

wg planu

M. Sznajder

3

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

 • „Zdrowa dieta” pogadanki  tematyczne w klasach

cały rok szkolny

wychowawcy

 • X Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”
 • Przygotować gazetkę podsumowującą 10 lat działalności Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie
 • Prelekcja „Praca mózgu – proces uczenia się 
  i zapamiętywania”
 • „Szare komórki a joga” – spotkanie z instruktorem
 • Konkurs plastyczny „DIETA DLA MÓZGU”
 • „Ćwiczenia na pamięć i koncentrację” – przygotowanie informacji na gazetkę szkolna i stronę internetowa szkoły

 

maj/czerwiec  2021

zespół SzPZ

nauczyciele WF

 

 

M. Sznajder

 

J. Kunysz

 

 

M. Sznajder

 • „W aktywnym ciele sprawny mózg” aktywny udział                     w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy         i powiatu oraz stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

cały rok szkolny

nauczyciele WF

4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

cały rok szkolny

wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych                          i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

cały rok szkolny 

dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

cały rok szkolny

pedagog 

 

 

                                                                                            Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                            Joanna Kunysz

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Panie Joanna Kunysz  i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy II TŻiUG

 

 1. Bytnar Dżesika
 2. Markowicz Paulina
 3. Wojnowska Andżelika

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

2019

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego

cały rok szkolny, według potrzeb

 

J. Kunysz,

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

    „Znamię! Znam je?” w kl. III

 • Elementy programu profilaktycznego „ARS – jak dbać o miłość”

wg planu

 

M. Sznajder

M. Sznajder

J. Kunysz

 

pedagog

 • Konkurs plastyczny „AKTYWNOŚC FIZYCZNA JAK LEKARSTWO”
 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”

styczeń  2020

 

 

wg planu

J. Kiełbowicz

 

 

M. Sznajder

 • Gazetka tematyczna - Światowy Dzień Zdrowia
 • Gazetka tematyczna - „AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU”

kwiecień  2020

 

luty 2020

J. Kiełbowicz

 

J. Kunysz

 •  „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na zdrową przekąskę

wg planu 

J. Kiełbowicz

J. Niźnik

3

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 • „Profilaktyka uzależnień” pogadanki  tematyczne w klasach oraz wyświetlanie filmów o stosownej tematyce

cały rok szkolny

wychowawcy

 • X Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • wykłady  na temat korzystnego wpływu aktywności fizycznej na ogólny rozwój psychofizyczny człowieka
 • zorganizowanie spotkania  ze znanymi trenerami i lekarzami
 • zawody sportowe dla całej szkoły

maj/czerwiec j 2020

J. Kunysz

M. Sznajder

nauczyciele WF

 

 

 • Zachęcać uczniów i ich rodziny do korzystania z zajęć rekreacyjno – sportowych m.in. na Orliku
 • Uświadamiać rodzicom ich rolę jako doradców i źródło wsparcia dla aktywności młodzieży

Spotkania
z rodzicami

wychowawcy

 • Udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu
 • Stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako czynnika motywującego do uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne
 • Kontrolowanie  ilości i zasadności zwolnień uczniów
  z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

cały rok szkolny

nauczyciele WF

4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

cały rok szkolny

wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

cały rok szkolny 

dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

cały rok szkolny

pedagog 

 

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego spędzania wolnego czasu 

 • „ Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych

cały rok szkolny

 

M. Sznajder

 

 

 

                                                                               Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                             Joanna Kunysz

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

„STOP środkom psychoaktywnym”

 

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Małgorzata Rożek-Ziobro – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Bartosz Kłak – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Bartosz Kłak
 2. Mac Klaudia
 3. Panek Kinga

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego,

cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. I technikum,

    „Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu

M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Konkurs plastyczny „ROLA DIETY W ŻYWIENU OSÓB CHORYCH? – technikum
 • Przygotowanie gazetki  „ŻYWIENIE DIETETYCZNE”
 • Spotkanie z dietetykiem dla klas III i IV technikum

Styczeń  2018

 

 

Październik 2018

J. Kunysz

 

 

M. Rożek-Ziobro

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna

Kwiecień  2019

 

M. Bieniasz

 •  „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na owoce i warzywa

Wg planu  

J. Niźnik,
J. Cyran,  

3

„STOP środkom psychoaktywnym”

 • „Profilaktyka uzależnień” spotkania tematyczne w wybranych klasach

Cały rok szkolny

 

higienistka szkolna

 • “E-papierosy pod lupą”  - gazetka

 

 maj 2018

 

M. Bieniasz

 • IX Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „STOP środkom psychoaktywnym
 • Spotkanie z pracownikiem PPP nt. środków psychoaktywnych
 • Prelekcja przedstawicieli komendy Powiatowej Policji

maj/czerwiec j 2019

zespół SzPZ

 • Prelekcja dla rodziców „Dopalacze niszczą życie”
 • Elementy programu profilaktycznego zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem walki z dopalaczami

Wg planu

  pedagog

 • „Zagrożenia współczesnego świata - środki psychoaktywne”-  prelekcje tematyczne na lekcjach wychowawczych

wg planu

Wychowawcy

 

4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej  

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

cały rok szkolny

Wychowawcy

 

 • „Czas na zumba fitness” – zajęcia ruchowe dla nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły

Wg planu

Nauczyciele WF

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

cały rok szkolny  

Dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

cały rok szkolny

Pedagog 

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu 

 • Udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu

cały rok szkolny

Nauczyciele WF

 • „Mam pasję – kocham życie” – konkurs na film promujący aktywne spędzanie wolnego czasu

Maj 2019

B. Karaś

 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych
 •  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  - gazetka

według harmonogramu

5 grudzień 2019

M. Bieniasz

 

 

                                                                               Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                             Joanna Kunysz

                                                                                                                 Małgorzata Bieniasz

ROK SZKOLNY 2017/2018

„Wiem co jem i ruszam się”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Pani Jolanta Kiljan - rodzic
 • Surowiec Zuzanna – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Cecuła Karolina
 2. Kud Katarzyna
 3. Surowiec Zuzanna

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia
  i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego,

cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Zwiększenie atrakcyjności asortymentu sklepiku szkolnego
  o produkty sezonowe,

cały tok szkolny

 

opiekun sklepiku

 • Konkurs plastyczny „NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA  – CO JEŚĆ ABY BYĆ ZDROWYM? – technikum
 • Przygotowanie gazetki  „NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA”

październik 2017

 

J. Kunysz

 

 • Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – gazetka tematyczna
 • Światowy Dzień Wody – gazetka tematyczna

14 listopada 2017

22 marzec 2018

L. Sękowska

M. Bieniasz

 • Realizacja w gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie
  i zdrowo”,
 •  Kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”
 • „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na owoce
  i warzywa

cały rok szklony

M. Bieniasz

 

 

J. Niźnik, J. Cyran

3

„Wiem co jem
i ruszam się”

 • Konkurs „Czy znam zasady racjonalnego żywienia?” – gimnazjum
 • „Aktywny uczeń to zdrowy uczeń” spotkania tematyczne
  w wybranych klasach

styczeń 2018

 

M. Bieniasz

higienistka szkolna

 

 • VIII Szkolny Dzień Promocji Zdrowia  „Wiem co jem
   i ruszam się”
 • Spotkanie z dietetykiem i trenerem personalnym   
 • Konsultacje dietetyczne dla uczniów gimnazjum

maj 2018

zespół SzPZ

 • Realizacja programów profilaktycznych :

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. I technikum,

„Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu

M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna  

 kwiecień 2018

J. Niżnik

 • Prelekcje profilaktyczne  na temat zbilansowanej diety oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu  

wg planu

Wychowawcy

Nauczyciele WF

4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej  

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

cały rok szkolny

Wychowawcy

 

 • „Czas na fitness ” – zajęcia ruchowe dla nauczycieli
 • „Bieg po zdrowie” – biegi przełajowe dla uczniów

Wg planu

Nauczyciele WF

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

cały rok szkolny  

Dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

cały rok szkolny

Pedagodzy 

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu 

 • Realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

cały rok szkolny

K. Wrona – Bar

 

 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych

 

według harmonogramu

 

M. Bieniasz

6

Profilaktyka uzależnień  

 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

cały rok szkolny

 

K. Wrona – Bar

 

 • Światowy Dzień bez Tytoniu  –– happening
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią – gazetka

 

 maj 2018

czerwiec 2018

J. Kunysz

pedagodzy

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

„Zainwestujmy w profilaktykę, nie w leczenie”

 

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Ewa Jasińska - Blajer – wicedyrektor
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Garbacz – nauczyciel
 • Pani Bogusława Kaczor – Pyter – rodzic
 • Pani Jolanta Kiljan
 • Grzegorz Kaczor – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy II TŻiUG

 

 1. Cecuła Karolina
 2. Kud Katarzyna
 3. Chudzik Michał

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie z założeniami SzPZ uczniów klas I

 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

J. Kunysz – kl. I technikum
M. Bieniasz – kl. I gimnazjum

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  

 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia w zainteresowanych szkołach powiatu łańcuckiego,

cały rok szkolny

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Zwiększenie atrakcyjności asortymentu sklepiku szkolnego
  z uwzględnieniem produktów ekologicznych,
 • Konkurs szkolny „Żywność ekologiczna”

 

cały tok szkolny

 

 

opiekun sklepiku i

J. Cyran

J. Garbacz

 •  Obchody Światowego Dnia Walki z Otyłością – happening
 • „Myślisz tak jak jesz” – gazetka szkolna

24 październik 2016

 

J. Garbacz

higienistka szkolna

 • Realizacja w gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”,
 •  Kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”
 • „Owoce w szkole – zrób sobie przerwę na jabłko

cały rok szklony

M. Bieniasz

 

3

„Zainwestujmy
w profilaktykę - nie w leczenie”

 • „Znaczenie profilaktyki w kształtowaniu zdrowia człowieka” – badanie ankietowe,
 • „Higiena osobista i higiena otoczenia” spotkania tematyczne w wybranych klasach

listopad  2016

 

higienistka szkolna

 

 • VII Szkolny Dzień Promocji Zdrowia  „Zainwestujmy
  w profilaktykę - nie w leczenie”
 • Spotkanie z przedstawicielem Centrum Medycznego
  w Łańcucie 

grudzień 2016

zespół SzPZ

 • Realizacja programów profilaktycznych :

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. II technikum,

„Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu

M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna  

7 kwiecień 2017

J. Kunysz

 • Prelekcje profilaktyczne  dotyczące chorób psychicznych,  dieto zależnych oraz nowotworów  na godzinach wychowawczych

wg planu

Wychowawcy

4

 

Przestrzeganie norm społecznych a budowanie pozytywnych relacji społecznych

 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

cały rok szkolny

Wychowawcy

 

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

cały rok szkolny  

Dyrekcja

 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

cały rok szkolny

Pedagodzy 

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu  

 • „Jak aktywnie spędzać czas wolny?” - realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

cały rok szkolny

K. Wrona – Bar

 

 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas w organizacji akcji charytatywnych
 • Światowy Dzień Wolontariatu – przygotowanie gazetki tematycznej

według harmonogramu

5 grudzień 2016

Zespół SzPZ

 

M. Bieniasz

6

„Żyję zdrowo bez nałogów”  - profilaktyka uzależnień  

 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

cały rok szkolny

 

K. Wrona – Bar

 

 • Światowy Dzień bez Alkoholu – gazetka tematyczna
 • Spotkanie ze specjalistą w dziedzinie uzależnień od urządzeń multimedialnych

 czerwca 2017

 

J. Kunysz

pedagodzy

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

„Dbamy o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych”

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Ewa Jasińska - Blajer – wicedyrektor
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Bogusława Kaczor – Pyter – rodzic
 • Pani Rajzer Agnieszka – rodzic
 • Grzegorz Kaczor – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 1. Grzegorz Kaczor
 2. Słyżyk Anna
 3. Pisarek Iwona

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Cel główny - Tworzyć klimat społeczny sprzyjający:
− satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
− zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • zapewnić sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

 

 

 

LP.

HASŁO/CEL

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN
 

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie z założeniami SzPZ uczniów klas I

 • prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów,
 • umieszczeni planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły

wrzesień/

październik

J. Kunysz – kl. I technikum
M. Bieniasz – kl. I gimnazjum

2

Promujemy zasady zdrowego odżywiania w środowisku

 • prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat „Prawidłowego żywienia oraz bezpiecznej żywności” w zainteresowanych szkołach gimnazjalnych

cały rok szkolny

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • zmiana asortymentu sklepiku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 •  „Jestem tym co jem” konkurs plastyczny dla całej szkoły 

wrzesień 2015

 

listopada 2015

J. Cyran

 

 

 • „Dodatki do żywności. Jak kupować zdrową żywność?” gazetka szkolna

listopada 2015

 

J.Kunysz

 

 • Realizacja gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”,
 •  kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”

cały rok szklony

M. Bieniasz

 

3

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 • „Jestem bezpieczny w szkole” – ocena bezpieczeństwa wśród uczniów i rodziców – badanie ankietowe,

grudzień 2015

 

Zespół SzPZ

 

 • „Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – gazetka szkolna

 

28 kwiecień

 

J. Niźnik

 • „Hałas – skutki i zapobieganie” – prelekcje na lekcjach biologii

wg planu

 

M. Bieniasz

 • Nauka udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy się ratować”

wg planu

 

nauczyciele WF i EDB

 • „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”  - quiz w wybranych klasach gimnazjum

kwiecień 2016

 

R. Nycz

4

Europejski Kodeks Walki z Rakiem  

współpraca z Podkarpackim Biurem Prewencji Pierwotnej Nowotworów - prowadzenie akcji promujących Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,

cały rok szkolny

J. Kunysz

 

 

5

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Realizacja Programu „Wybierz życie – pierwszy krok” prowadzonego przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łańcucie   

wg zaleceń programu

Koordynatorzy   

6

„Transplantacja – szansa na drugie życie”  

 • Spotkanie z przedstawicielem Centrum Medycznego
  w Łańcucie  oraz przygotowanie gazetki tematycznej  

  marzec 2016

Pedagodzy

7

Integracja środowiska szkolnego

 • organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz troska o wzajemną życzliwość  -  przygotowanie gazetki „Światowy dzień życzliwości”

wrzesień 2015

 

Wychowawcy

 

 • wycieczka lub spotkanie  integracyjne dla pracowników szkoły

 

październik 2015

Dyrekcja

 • „Jak aktywnie spędzać czas wolny?” - realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

cały rok szkolny

M. Bieniasz

8

Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej w zakresie działań prozdrowotnych

 • „Higiena okresu dojrzewania” prelekcja dla klas I gimnazjum
 • „Wady postawy” prelekcja dla klas I techniku,
 • Światowy dzień chorego – gazetka

 

luty

higienistka

 

 

9

Profilaktyka uzależnień 

 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

cały rok szkolny

 

M. Bienasz

 

 • Dzień rzucenia palenia – „Palisz? Płacisz. Zdrowie tracisz!” – Papierosom, narkotykom i dopalaczom mówimy stop – akademia szkolna

21 listopada

J. Kunysz

J. Niźnik,

10

Ewaluacja pracy zespołu

 • Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych
 • Opracowanie raportu końcowego

kwiecień/ maj 2016

Koordynatorzy

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć