Odwiedź nas

Program wychowawczo-profilaktyczny

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz  bardziej  człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( 02.06.1980r.)

 

Wstęp

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowawczej. Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje:

 • kierowanie działalności wychowawczej nie może być sprzeczne z wolą rodziców;
 • nauczyciele - wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowawcze.

 

Szkoła kształtuje postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uwzględnia kierunki systemu oświaty, oczekiwania uczniów i ich rodziców.

Każdy członek społeczności szkolnej, świadomie wstępując do niej, decyduje się na jej współtworzenie, będąc odpowiedzialnym za dokonywane wybory. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz inni pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku przy podejmowaniu wyznaczonych zadań.

Wychowanie – jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron                              i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej osobowości ucznia.

I Podstawy prawne

1.Statut Technikum  w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

2.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

3.  Konwencja o prawach Dziecka.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1490).

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późn. zm.).

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późn. zm.),

13. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532).

14. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

II Misja Szkoły

Jesteśmy Wspólnotą Szkolną. Ufamy sobie, wierzymy w siebie, uczymy się siebie nawzajem. Chcemy być najlepsi – stawiamy na jakość. ,,Różnorodność w myśleniu, jednolitość                      w działaniu” – to nasz sposób na sukces. Jednoczymy wysiłki w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego z nas. Gwarantujemy mistrzostwo zawodowe na miarę XXI wieku. Jesteśmy otwarci na współpracę. Chcemy być obywatelami Europy wyrastającymi               z polskiej tradycji. Wyznajemy filozofię ciągłego doskonalenia się i elastycznego reagowania

w obliczu zmiany. Jesteśmy dumni z przynależności do Wspólnoty pielęgnującej etos braterstwa, służby własnemu narodowi i umiłowania ziemi naszej – Podkarpacia.

III Wizja Szkoły

Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej jest ważną placówką oświatową zarówno w obszarze kształcenia jak i wychowania młodzieży. Cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym, co powoduje, że młodzież ufnie powierza swoją przyszłość wysoko kwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze nauczycielskiej, świadomej realizowanej misji.

Ma gwarancję, że zostanie wyposażona w umiejętności warunkujące twórcze życie, profesjonalizm zawodowy i osiągnięcie sukcesu na miarę jej potencjalnych możliwości.

Program edukacyjny szkoły – ukierunkowany na potrzeby ucznia – wzmacnia poczucie podmiotowości i wiary we własne siły, stwarza warunki do łączenia aktywności poznawczej

z aktywnością społeczną, stymuluje wszechstronny rozwój osobowościowy. Sprawia , że uczeń lubi swoją szkołę i czuje się z nią emocjonalnie związany. Atmosfera wzajemnej akceptacji wpisana w życie Wspólnoty Szkolnej daje szansę spełnienia się poprzez rozwój własnej indywidualności. Praca wychowawcza szkoły służy budowaniu człowieczeństwa                  i systemu wartości opartego o zasady humanizmu.

Całościowe postrzeganie i rozumienie  świata wspiera integracja międzyprzedmiotowa. Uczenie dla życia i twórczości stanowi o istocie procesu edukacyjnego. Jednolity

i zobiektywizowany system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy ucznia oraz motywuje do samorozwoju. Wdrażanie technologii informacyjnej i aktywne metody pracy, rozwijanie umiejętności władania językami obcymi oraz baza dydaktyczna stwarzają szansę sprostania wyzwaniom XXI wieku. Różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawia, że uczeń wzbogaca się wewnętrznie i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Klimat pedagogiczny szkoły wspiera rozwój samorządności i przedsiębiorczości młodzieży, która otwiera się na potrzeby środowiska lokalnego oraz wymianę doświadczeń w kraju.

Rodzice oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu stają się partnerami w planowaniu rozwoju szkoły i realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Zarządzanie jakością inspiruje do twórczości, zaś jej mierzenie służy ustawicznemu doskonaleniu.

Wspólnota Szkolna rozumie filozofię jakości i ma poczucie dobrze wypełnionej misji.

 

IV. Wartości wyznaczające kierunki oddziaływań wychowawczych w Technikum.

 • Wzajemny szacunek, bezinteresowna pomoc innym.
 • Tolerancja (poszanowanie przekonań i odmienności innych, różnych dróg zdobywania umiejętności i mądrości życiowych, wolności, o ile nie szkodzi to innym     i nie niszczy ustalonego porządku).
 • Odpowiedzialność.
 • Dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Rodzina (miłość, przyjaźń).
 • Sprawiedliwość ( przyznanie każdemu należnych mu praw, i tego, co z tytułu jego wkładu pracy słusznie się mu należy ).
 • Uczciwość – przestrzeganie obowiązujących zasad.
 • Partnerstwo (koleżeństwo), czyli traktowanie drugiej osoby jako równoprawnego członka społeczności.
 • Kultura słowa, czystość języka polskiego.
 • Patriotyzm (miłość do Ojczyzny, tożsamość narodowa, szacunek do dziedzictwa narodowego).
 • Poczucie wspólnoty lokalnej („moja mała ojczyzna”), wrażliwość na piękno przyrody, aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, rzetelność.

 

 

 

V. Zadania ogólne w zakresie wychowania.

 

Działalność wychowawcza szkoły obejmuje:

 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
 • wspomaganie rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualne potrzeby psychofizycznych uczniów,
 • kształtowanie samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy,
 • wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców,
 • integrację z lokalnym środowiskiem społecznym,
 • wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.

 

 

 

 

 

 

VI. Zadania szczegółowe szkoły.

 

Szkoła umożliwia:

 • połączenie kształcenia, wychowania i opieki w  integralną całość,
 • dbałość o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy,
 • wychowanie w duchu tolerancji,
 • kształtowanie sprawności fizycznej uczniów,
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania

      we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie,

 • rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i zaspokajanie,

     zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,

 • zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom poprzez działalność profilaktyczną,
 • poszanowanie godności osobistej uczniów,
 • zapewnienie wszystkim uczniom równych szans, sprawiedliwego, życzliwego, uwzględniające możliwości dziecka traktowania,
 • przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie,
 • zapewnianie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • budowanie ścisłej relacji z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami,
 • współpraca z rodzicami, wspieranie ich w wychowaniu dzieci,
 • pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,
 • dbałość o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,
 • tworzenie warunków do twórczej pracy nauczycieli i uczniów,
 • pomoc uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

 

 

 

VII. Powinności wychowawcze nauczycieli.

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest:

 • stwarzanie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, zdrowotnym i moralnym,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej wychowanków, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
   i społecznym, połączenia odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
 • wdrażanie do rzetelnej pracy, osiągania  celów i wartości życiowych ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów

            i hierarchizacji wartości,

 • wyrabianie umiejętności kształtowania postaw dialogu, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów,

      •    współdziałanie i współtworzenie w szkole jedności nauczycieli i uczniów.

 

 

 

X. Powinności wychowawców klasowych.

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, podejmowanie działań wspomagających rozwój osobowy uczniów oraz przygotowujących
ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

 • organizowanie w uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego, rozwijających uczniów i integrujących zespół;
 • koordynowanie, wspólnie z nauczycielami, działań wychowawczych wobec uczniów

 w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

 • utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
 • działanie w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, współdziałanie

            z rodzicami i specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc w rozpoznawaniu

            potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień

            uczniów;

 • rozwiązywanie sporów, nieporozumień, konfliktów między uczniami lub innymi osobami;
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej uzyskiwaniu przez klasę jak najlepszych wyników

nauczania;

 • dbałość o przestrzeganie przyjętych norm i zasad życia społecznego przez uczniów.

2. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy:

 • organizowanie zespołu klasowego (m.in. pomoc w wyborach samorządu klasowego,

      koordynowanie bieżących spraw organizacyjno-porządkowych).

 • rzetelne prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
 • organizowanie zebrań z rodzicami;
 • przygotowywanie sprawozdania z wyników klasyfikacji klasy na posiedzenie rady

            pedagogicznej, rozliczanie i dokumentowanie nieobecności uczniów;

 • aktywne włączanie się wraz z uczniami w życie szkoły i środowiska;
 • zapoznanie uczniów z funkcjonującym w szkole prawem, a zwłaszcza Statutem

      Szkoły.

 

 

 

VIII. Treści wychowawcze zawarte w podstawach programowych  i realizowane                        w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

1.   ZASADY  ETYCZNO - MORALNE

 • Przygotowujemy do wzięcia odpowiedzialności za siebie w wymiarze intelektualnym, moralnym, społecznym i duchowym.
 • Jesteśmy tolerancyjni wobec innych, w granicach przyjętych norm moralnych                   i społecznych.
 • Promujemy uczciwość i sprawiedliwość w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 • Szanujemy wolność samodzielnych wyborów, które godzą dobro własne z dobrem innych.
 • Uczymy dostrzegać prawdę, dobro, piękno i miłość.

 

 

 •  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

 

Kształcenie postaw etyczno-moralnych

 

 1. Formowanie osobowości ucznia w duchu ogólnoludzkich wartości - sprawiedliwość, prawda, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwość.

 

 1. Zaplanowanie własnego rozwoju osobowego poprzez refleksje nad samym sobą i swoim miejscem w szkole                 i społeczności lokalnej.

 

 

 1. Kształcenie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy i zła, wulgarności.   

 

 1. Wychowanie w duchu poszanowania
 2. ści drugiego człowieka i tolerancji dla odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej.

 

 

Przestrzeganie praw człowieka,

dziecka we wzajemnych relacjach:

 • nauczyciel – uczeń,
 • uczeń – uczeń.

 

Udział w kółkach zainteresowań,

samorządzie szkolnym, działalność społeczna w środowisku lokalnym

 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki.

 

 

Wymiana młodzieży, integracja, wolontariat.

 

 

 

2.  POSTAWY OBYWATELSKIE

 • Wychowujemy w duchu miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 • Wychowujemy w duchu pokoju ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi         i religijnymi.
 • Poznajemy dziedzictwo kultury narodowej postrzegane w perspektywie kultury europejskiej.
 • Przygotowujemy do podejmowania twórczych i odpowiedzialnych działań w nowych realiach XXI wieku.

 

 

 •  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej,narodowej, europejskiej i światowej

 

 1. Poznawanie własnego regionu i kraju.

 

 

 

 

 1. Uczestniczenie w życiu kulturalnym regionu.

 

 1. Kształtowanie postawy patriotyzmu, tożsamości narodowej.

 

 

 

 

 1. Wychowanie w duchu demokracji                i propagowanie osiągnięć kultury europejskiej.

 

Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne.

 

 

 

Udział w lokalnych imprezach kulturalnych np. dożynki, konkursy.

 

 

Udział w obchodach rocznic świąt

narodowych i państwowych (np.

11 Listopada, 3 Maja, Święto

Patrona Szkoły).

 

Praktyki zawodowe młodzieży(np. w Niemczech, Grecji).

 

 

 

3.  STOSUNKI  INTERPERSONALNE

 • Kładziemy nacisk na efektywne współdziałanie w zespole i prace w grupie.
 • Budujemy więzi międzyludzkie z poszanowaniem godności osobistej drugiego człowieka, oparte na zaufaniu.
 • Kształcimy umiejętności komunikowania oraz wyrażania uczuć i poglądów w sposób otwarty i asertywny.
 • Rozwijamy wrażliwość na krzywdę  i zło wokół nas.

 

 

 

 

 

 •  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

 

Rozwijanie więzi międzyludzkich

 

 1. Wymaganie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami kultury osobistej          i Statutem Szkoły.

 

 1. Rozwijanie umiejętności współdziałania

zespołowego jako jednej z podstawowych form współżycia społecznego.

 

 

 1. Budowanie więzi międzyludzkich opartych na zaufaniu w relacji:

nauczyciel – uczeń – rodzic.

 

 1. Doskonalenie asertywnych umiejętności

komunikowania i wyrażania poglądów.

 

 1. Propagowanie idei wolontariatu.

 

 

 

 

 1. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

Promowanie wzorowych postaw,

stosowanie sankcji wobec osób

naruszających Statut Szkoły.

 

Różne formy pracy grupowej na

zajęciach dydaktycznych                 i wychowawczych,

metody aktywne.

 

Indywidualne kontakty i rozmowy.

 

 

 

Lekcje wychowawcze                      i przedmiotowe, dyskusje.

 

 Świąteczne zbiórki żywności,

 zabawek itp., współpraca z lokalnym ośrodkiem Caritas

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Rozmowy z młodzieżą na godzinach wychowawczych, dyskusje, pogadanki.

 

 

 

 

4.  POCZUCIE  ESTETYKI

 • Uwrażliwiamy na piękno natury.
 • Promujemy zdrowy styl życia, dbałość o swój wygląd i zachowanie.
 • Dbamy o czystość języka ojczystego.
 • Ukazujemy wartość estetyczną dzieł sztuki i rozbudzamy potrzebę uczestnictwa                  w życiu kulturalnym.
 • Dbamy o estetykę otoczenia.

 

 

 

 

 

 

 •  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Kształtowanie poczucia estetyki i postaw

 •  

 

 1. Dbanie o czystość i estetykę terenu szkoły.

 

 

 

2.Propagowanie zdrowego trybu życia:

 • życie bez nałogów (papierosy,

e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer-Internet)

 • zdrowe odżywianie
 • higiena pracy umysłowej
 • aktywny wypoczynek
 • higiena psychiczna (radzenie ze

            stresem).

 

 1. Dbanie o czystość i poprawność języka

ojczystego, eliminowanie wulgaryzmów

i zwrotów obcojęzycznych.

 

 1. Kształtowanie wrażliwości na piękno

przyrody, dzieł sztuki, zabytków.

 

 

 1. Wychowanie człowieka przyjaznego
 2. rodowisku.

 

Wskazywanie problemu

zaśmiecania szkoły i otoczenia,

sprzątanie np. sali lekcyjnych lub korytarza przez uczniów.

 

 • Dzień Promocji Zdrowia (warsztaty, prelekcje, pogadanki, filmy, dyskusje).
 • spotkania z: psychologiem, pielęgniarką, pedagogiem.
 • wycieczki
 • Dzień Sportu Szkolnego

 

 

 

Zwracanie uwagi na wulgarne

słowa w mowie potocznej,

przestrzeganie czystości języka.

 

Dyskusje, zwiedzanie wystaw,

muzeów, oglądanie spektakli,

filmów, wycieczki.

 

Filmy, wycieczki, konkursy,

prelekcje, spotkania                         z podróżnikami

 

 

 

 

5.  DĄŻENIE  DO  SAMOROZWOJU

 • Rozwijamy dociekliwość poznawczą zmierzającą do osiągnięcia celów życiowych

i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

 • Proponujemy rzetelną i systematyczną pracę przygotowującą do życia w rodzinie,
 • ści lokalnej i państwie.
 • Pobudzamy inicjatywę oraz kreatywność w zdobywaniu wiedzy i tworzeniu potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 • Zachęcamy do obiektywnej samooceny.

 

 

 

 

 •  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

 

Dążenie do samorozwoju

 

 1. Motywowanie do samokształcenia                i pogłębiania wiedzy, poszerzania

       zainteresowań.

 

 

 1. Wychowanie świadomego obywatela.

 

 

 

 

 

 1. Dokonywanie samodzielnych wyborów

życiowych.

 

Kółka zainteresowań, konkursy,

olimpiady przedmiotowe,

promowanie laureatów i finalistów olimpiad, uczniów zdolnych.

 

Poznanie lokalnych struktur

samorządowych i państwowych,

udział uczniów w imprezach rocznicowych organizowanych na terenie miasta i gminy.

 

Wybór przedmiotów maturalnych,

kierunków studiów, doradztwo

zawodowe.

 

Uwaga:

Powyższe zadania, oprócz wymienionych form realizacji, są uwzględniane na lekcjach wszystkich przedmiotów.

 

 

IX. Działania wspierające wychowanie

 

 

LP.

 

IMPREZY SZKOLNE, SPOTKANIA, AKCJE

I INNE DZIAŁANIA

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

ORGANIZATOR

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku

szkolnego

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

* uczenie organizowania uroczystości szkolnych

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski

2.

Kiermasz podręczników szkolnych

* uczenie odpowiedzialności za

podjęte zobowiązania

* kształtowanie umiejętności

organizacyjnych

Samorząd Uczniowski

Biblioteka Szkolna

3.

Wymiana i współpraca międzynarodowa

 

* poznawanie kultury, tradycji      i zwyczajów naszych sąsiadów

 

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele języków

obcych

4.

Realizacja zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa p.poż na terenie szkoły

* alarm – ewakuacja szkoły

* kształtowanie umiejętności

organizacyjnych

* kształtowanie samodyscypliny

Dyrekcja

Pracownicy obsługi

Nauczyciele

Nauczyciel edb

5.

Dzień Papieski

 

 

* odkrywanie siebie i swego

miejsca w życiu,

* określenie swojej przynależności religijnej,

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy na temat naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II

Nauczyciele

Katecheci

 

6.

Dzień Edukacji Narodowej

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

* uczenie organizowania imprez szkolnych

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

7.

Święto Niepodległości 11 Listopada, Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Dzień Patrona

* poznanie drogi narodu polskiego do niepodległości

* propagowanie znajomości pieśni

patriotycznych

* kształtowanie postaw

patriotycznych

* włączanie młodzieży                w organizowanie szkolnych

wystaw, gazetek lub uroczystości

Nauczyciele

8.

Wystawy tematyczne:

* obchody rocznicowe,

* tradycje narodowe               i regionalne,

* zdrowy styl życia,

* zagrożenia uzależnieniami

 

* wzbudzanie patriotyzmu

narodowego i lokalnego

* ukazanie wartości zdrowia

* przeciwdziałanie zjawiskom

patologicznym

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Biblioteka Szkolna

9.

Spotkania:

* z przedstawicielami policji, sądu

* poznanie zasad działania policji,

sądu

* kształtowanie poczucia

praworządności

Nauczyciele

Pedagog Szkolny

10.

Wolontariat

 

 

* uwrażliwianie na los drugiego

człowieka

* kształtowanie umiejętności

niesienia pomocy

Samorząd Uczniowski

Nauczyciele

Pedagog Szkolny

11.

Zajęcia pozalekcyjne

 

* kształtowanie umiejętności

rozpoznawania i rozwijania

zainteresowań,

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Nauczyciele

12.

Boże Narodzenie – klasowe spotkanie opłatkowe

* odświętny stół wigilijny

* wspólne kolędowanie

* kultywowanie tradycji Świąt

Narodzenia Chrystusa

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

13.

Dzień Hotelarstwa i Gastronomii

 

 

* promocja zawodów w środowisku lokalnym

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

14.

Dzień Promocji Zdrowia

* poznanie piękna ojczystego języka

* propagowanie zdrowego stylu życia

 

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Nauczyciele języka

polskiego

15.

Rekolekcje

 

* odkrywanie siebie i swego

miejsca w życiu,

* określenie swojej przynależności religijnej,

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy

Dyrekcja Szkoły

Proboszcz

Wychowawcy klas

16.

Pielgrzymki

 

 

* poznawanie miejsc kultu

religijnego

* pogłębianie wartości duchowych i swojej wiary,

* integracja osób

Wychowawcy klas

Katecheci

 

17.

Wycieczki, wyjazdy edukacyjne

 

* poznanie piękna ojczystego

kraju i dorobku kultury

materialnej,

* propagowanie zdrowego stylu

życia i aktywnego wypoczynku.

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

18.

Dzień otwarty szkoły dla uczniów gimnazjum

 

* promocja szkoły,

* kształtowanie poczucia

przynależności do wspólnoty

szkolnej,

* uczenie odpowiedzialności za

powierzone zadania

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

Pedagog Szkolny

Nauczyciele

19.

Praktyki zawodowe

* poznanie środowiska przyszłych, potencjalnych pracodawców

* promocja szkoły

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

 

XI. Samorządność uczniów.

 

W Technikum działa Samorząd Uczniowski stanowiący zorganizowaną formę samodzielnych działań uczniów. SU posiada regulamin, a jego działania koordynowane są przez opiekuna. Ważne decyzje podejmowane są w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo
  w stosunkach z nauczycielem  w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów;
 • prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

 

 

 

XII. Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów podejmowane są działania, których celem jest przeciwdziałanie niedostatkowi ekonomicznemu, przemocy w rodzinie, uzależnieniom, problemom w nauce. Zakres tych działań obejmuje wymienione poniżej formy pomocy wychowawczej :

 • obserwację i każdorazowe udzielanie pomocy;
 • określenie pomocy dla ucznia o SPE:
 • współpracę z GOPS –em w Łańcucie;
 • zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych;
 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej;
 • dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki szkolne, do kina, teatru;
 • bezpłatne dożywianie w stołówce szkolnej;
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie, PCPR w Łańcucie;
 • współpracę z Sądem Rodzinnym w Łańcucie i Policją;
 • realizację programu profilaktyki;
 • zajęcia wyrównawcze;
 • pomoc koleżeńską;
 • pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu;
 • zajęcia z terapii pedagogicznej.

 

 

 

 

 

XII. Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła ściśle współpracuje

z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki.

Program wychowawczy i profilaktyczny powstaje w oparciu o postulaty rodziców.

 1. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
 2. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas pierwszych szkoła organizuje spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów)                                    z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:

- edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi          z określonym cyklem kształcenia,

      - zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów.

 1. Oprócz stałych spotkań, szkoła zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) możliwości uzyskania:

- informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,

      - informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia

      dziecka.

 1. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez:

- rozmowy w czasie zebrań, spotkań,

      - indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, które odbywają się wg.

       terminarza dyżurów pedagogicznych (pierwsza środa każdego miesiąca, dyżur

       wychowawców klas po klasyfikacji semestralnej),

       - indywidualne rozmowy na zaproszenie skierowane przez szkołę,

       - rozmowy telefoniczne i korespondencję.

 1. W pilnych sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania

w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.

 1. Szkoła tworzy program wychowawczy w oparciu o postulaty rodziców.
 2. Współpraca z rodzicami w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

 

 

 

XIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi wychowawczą działalność szkoły.

 

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków
do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi:

 1. Urzędem Gminy w Łańcucie - udział przedstawicieli władz lokalnych
  i przedstawicieli organu prowadzącego szkołę na uroczystościach szkolnych, wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole.
 2. GOPS w Łańcucie - udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
 3. PPP w Łańcucie- diagnoza i pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce

i zachowaniu. Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców, porady wychowawcze dla rodziców.

 1. Sądem Rodzinnym w Łańcucie- podejmowanie wspólnych działań wychowawczych

w stosunku do uczniów posiadających nadzór kuratora.

 1. Policją w Łańcucie - współpraca na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. OSP w Wysokiej – współpraca na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
 3. GOK w Wysokiej – organizacja imprez kulturalnych.
 4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca                   w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 

 

XIV. Uwagi o realizacji programu.

 

  Poszczególne elementy Programu Wychowawczego powinny zostać zawarte w planach nauczania każdego przedmiotu, w planach pracy wychowawcy klasowego, w planach pracy zajęć pozalekcyjnych, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.

Program zakłada realizację celów i zadań nie tylko w czasie godzin wychowawczych, ale uwzględnia działania wychowawcze wszystkich nauczycieli w czasie lekcji przedmiotowych, uroczystości szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

 

XV. Ewaluacja.

 

Na każdym etapie realizacji Programu Wychowawczego nauczyciele starają się szukać odpowiedzi na pytanie, czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy oraz czy osiągnięto założone cele programu. Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:

 • analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych;
 • udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły, jak również poza nią;
 • analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych

i postępów w tym zakresie;

 • zaangażowanie rodziców w życie klasy, szkoły.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć