Odwiedź nas

Program wychowawczy

     W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz  bardziej  człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( 02.06.1980r.)

WSTĘP

     Zgodnie z zapisami w Ustawie o systemie oświaty, szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizowania zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W swojej pracy szkoła opiera się na samorządności uczniów, którzy mają rzeczywisty wpływ na bieżące funkcjonowanie szkoły. Daje szanse młodzieży na zaspokajanie swych aspiracji i dążeń do samodzielności, podejmowania twórczych działań i odpowiedzialności za własne czyny.

     Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Oznacza to, że nie wyręcza rodziny
z przynależnych jej praw i obowiązków, a jedynie ją wspiera. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

     Prezentowany program wychowawczy powstał w oparciu o zadania wynikające                     z podstawowych funkcji szkoły, propozycji nauczycieli, uczniów i rodziców. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby naszej szkolnej społeczności. Wychodzimy z założenia, iż szkoła jako placówka oświatowo-wychowawcza powinna wspierać rodzinę w dziedzinie wychowania          i kształtować wartości istotne dla społeczeństwa. Uwzględniliśmy wiele aspektów, m.in.:

 • tradycję szkoły i wzorce wypracowane przez lata istnienia placówki,
 • podstawy programowe kształcenia ogólnego,
 • potrzeby szkoły, środowiska lokalnego,
 • kształtowanie szacunku dla historii, kultury i tradycji narodowej,
 • otwarcie na wartości kultury europejskiej
 • zagrożenia współczesnego świata,
 • kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów – w wymiarze intelektualnym,

      psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym.

Program Wychowawczy jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Ma charakter otwarty co oznacza, że będzie mógł być poddawany modyfikacjom i aktualizacjom.

 


 

 

 

I. DOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

      wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

      szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

 1. Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach          i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Konwencja Praw Dziecka z 20.11. 1989r.
 5. Karta Nauczyciela
 6. Konkordat między Stolicą Apostolską a RP
 7. Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
 8. Statut Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
 9. Plan pracy pedagoga szkolnego

 

II. MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WYSOKIEJ

„Jesteśmy szkołą bezpieczną opiekuńczą i przyjazną, która dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszej nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Wspieramy wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka, kontynuując zadania wychowawcze domu rodzinnego.

Swoje działania opieramy na podstawowych wartościach humanistycznych oraz chrześcijańskich, takich jak: miłość, szacunek dla drugiego człowieka, prawda                               i sprawiedliwość.

Przygotowujemy do aktywnego życia w rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie                 w zjednoczonej Europie, tak aby nasi wychowankowie z dumą i pokorą, mądrością i wolnością wkraczali w dorosłe życie.”

 

III. MODEL ABSOLWENTA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WYSOKIEJ

Absolwent Publicznego Gimnazjum w Wysokiej:

 • wyróżnia się kulturą osobistą, wrażliwością, tolerancją i życzliwością;
 • dąży do pogłębiania zdobytej wiedzy;
 • posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi;
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, kulturowe i narodowe, jest dumny z bycia Polakiem;
 • posiada rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu, potrafi samodoskonalić się i planować własną przyszłość;
 • jest kreatywny, uczciwy i wytrwały w pokonywaniu trudności;
 • potrafi przeciwstawiać się złu, patologiom społecznym oraz zjawiskom, które narażają na szwank dobre imię rodziny, szkoły i ojczyzny;
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z popadania w uzależnienia;
 • stosuje zasady zdrowego stylu życia - uprawia sport;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • potrafi pracować w zespole realizując projekty gimnazjalne;
 • stosuje zasady współzawodnictwa - fair play;
 • sprawnie posługuje się językami obcymi: niemieckim i angielskim;
 • jest przygotowany do pokonywania różnorodnych wyzwań współczesnej rzeczywistości;
 • potrafi dokonać rzetelnej i rzeczowej oceny dokonań zarówno własnych, jak i innych ludzi;
 • korzysta z technik multimedialnych i informacyjnych dzięki wyposażeniu szkoły
  w sprzęt multimedialny.

 

IV. WARTOŚCI WYZNACZAJĄCE KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WYSOKIEJ

 • Wzajemny szacunek, bezinteresowna pomoc innym.
 • Tolerancja ( poszanowanie przekonań i odmienności innych, różnych dróg zdobywania umiejętności i mądrości życiowych, wolności, o ile nie szkodzi to innym i nie niszczy ustalonego porządku ).
 • Odpowiedzialność.
 • Dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Rodzina ( miłość, przyjaźń ).
 • Sprawiedliwość ( przyznanie każdemu należnych mu praw, i tego, co z tytułu jego wkładu pracy słusznie się mu należy ).
 • Uczciwość – przestrzeganie obowiązujących zasad.
 • Partnerstwo ( koleżeństwo ), czyli traktowanie drugiej osoby jako równoprawnego członka społeczności.
 • Kultura słowa, czystość języka polskiego.
 • Patriotyzm ( miłość do Ojczyzny, tożsamość narodowa, szacunek do dziedzictwa narodowego ).
 • Poczucie wspólnoty lokalnej („moja mała ojczyzna”), wrażliwość na piękno przyrody, aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, rzetelność.

 

V. ZADANIA OGÓLNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA

Działalność wychowawcza szkoły obejmuje:

 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
 • wspomaganie rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualne potrzeby psychofizycznych uczniów,
 • kształtowanie samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy,
 • wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców,
 • integrację z lokalnym środowiskiem społecznym,
 • wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.

 

VI. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SZKOŁY

Szkoła umożliwia:

 • połączenie kształcenia, wychowania i opieki w  integralną całość,
 • dbałość o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy,
 • wychowanie w duchu tolerancji,
 • kształtowanie sprawności fizycznej uczniów,
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania

      we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie,

 • rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (KIP) i zaspokajanie,

      ich (PDW) poprzez zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,

 • zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom poprzez działalność profilaktyczną,
 • poszanowanie godności osobistej uczniów,
 • zapewnienie wszystkim uczniom równych szans, sprawiedliwego, życzliwego, uwzględniające możliwości dziecka traktowania,
 • przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie,
 • zapewnianie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • budowanie ścisłej relacji z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami,
 • współpraca z rodzicami, wspieranie ich w wychowaniu dzieci,
 • pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,
 • dbałość o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,
 • tworzenie warunków do twórczej pracy nauczycieli i uczniów,
 • pomoc uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

 

VII. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

Zadaniem każdego nauczyciela jest:

 • stwarzanie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, zdrowotnym i moralnym,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej wychowanków, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
   i społecznym, połączenia odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
 • wdrażanie do rzetelnej pracy, osiągania  celów i wartości życiowych ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów

            i hierarchizacji wartości,

 • wyrabianie umiejętności kształtowania postaw dialogu, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów,
 • współdziałanie i współtworzenie w szkole jedności nauczycieli i uczniów.

 

VIII. TREŚCI WYCHOWAWCZE ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH SZKOLNYCH Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i poprzez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 • uczyć systematyczności, dokładności i punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości,
 • podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu,
 • uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 • uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • dbać o poprawne wyrażanie się uczniów,
 • promować szkołę ( konkursy, rozgrywki sportowe ),

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania:

 • wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka,
 • przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei,
 • procesu podejmowania decyzji i ich skutków,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,
 • tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka,
 • wartości rodziny w życiu człowieka,
 • piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji,
 • osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,
 • znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,
 • zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia,
 • rzetelnego myślenia koniecznego do poszukiwania prawdy i odkrywania dobra,
 • zalet wzrostu czytelnictwa wśród młodzieży  ( lekcje biblioteczne – wartościowe czasopisma, zamiłowanie do książek ).

                                                                                                                       

IX. GŁÓWNE CELE I SPOSOBY REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJ

Cele i zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialność

za realizację

Termin

realizacji

1. Znajomość zadań szkoły.

Zapoznanie uczniów, rodziców,

nauczycieli ze:

 • Statutem Szkoły,
 • Programem Wychowawczym,
 • Programem Profilaktycznym,
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

dyrektor szkoły,

wychowawcy,

nauczyciele

 

wrzesień

 

2. Kształtowanie postaw

patriotycznych              i obywatelskich

oraz poszanowania dziedzictwa

narodowego.

 • Organizowanie uroczystości szkolnych
  z okazji rocznic i świąt państwowych;
 • rozwijanie miłości             i szacunku do ojczyzny poprzez znajomość historii,
 • poznawanie sylwetek wielkich Polaków,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • opieka uczniów nad „dębem pamięci”.

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

rodzice

 

czas trwania nauki          w gimnazjum

 

3. Kształtowanie poczucia

przynależności

do „małej

ojczyzny”.

 • Kształtowanie postaw patriotyzmu                 

i przywiązania do swojej „małej ojczyzny”,

 • uczenie szacunku           do historii i tradycji regionu;
 • organizowanie wycieczek krajoznawczo -  turystycznych po najbliższej okolicy;
 • organizowanie konkursów o regionie;
 • udział w kulturalnym życiu gminy;
 • uczestnictwo w lekcjach muzealnych,
 • poznawanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

wychowawcy,

nauczyciele

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

4. Wpajanie szacunku dla innych kultur            i tradycji, zapobieganie

dyskryminacji.

 • Wybrane lekcje: geografii, religii,                j. angielskiego,

       j. niemieckiego,

       j. polskiego,

 • pogadanki na godz. wychowawczych,
 • indywidualne rozmowy

       z uczniami.

nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów,

wychowawcy,

pedagog.

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

5. Kształtowanie tożsamości

Europejskiej.

 

 • Pogłębianie wiedzy          o geografii, kulturze          i historii państw europejskich,
 • gazetki ścienne                 o tematyce europejskiej.

nauczyciele, wychowawcy.

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

6. Przygotowanie       do życia

w społeczeństwie.

 

 • Rozwijanie samorządności poprzez wybory do samorządu szkolnego i klasowego,
 • wybory opiekuna samorządu,
 • organizowanie imprez

      i uroczystości szkolnych

      umożliwiających twórczą

      aktywność na terenie       

      klasy i szkoły.

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele,

opiekun samorządu

uczniowskiego.

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

7.Upowszechnianie wartości

związanych

z rodziną

 

Realizacja w jednym semestrze klasy I  programu wychowania do życia w rodzinie, w tym:

 • uświadamianie wagi rodziny w życiu człowieka;
 • zapoznanie z rolą małżonków i rodziców;
 • analizę podłoża i rodzaju konfliktów rodzinnych oraz podejmowanie

      prób ich rozwiązywania;

 • kształtowanie pozytywnego stosunku

      do własnej płciowości;

 • poszanowanie życia, miłości, przyjaźni

 i małżeństwa;

 • kształtowanie dojrzałości psychofizycznej,
 • uczenie podejmowania

      odpowiedzialnych    

            decyzji;

 • projekcje filmów związanych z budową

 i funkcjonowaniem układu  rozrodczego.

nauczyciel wychowania

do życia

w rodzinie, nauczyciel

biologii,

religii, wychowawcy

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

8. Budowanie pozytywnego

obrazu szkoły

 

 • Spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej,
 • Dzień Wiosny – Dzień otwarty  w PG,
 • udział uczniów

w różnego rodzaju konkursach,

 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • Dzień Sportu,
 • redagowanie gazetki szkolnej,
 • prowadzenie kroniki szkolnej,
 • prowadzenie kroniki szkolnego koła „Caritas”,
 • prowadzenie
  i aktualizacja strony internetowej gimnazjum.

dyrekcja, wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

9. Promowanie postaw

i zachowań kulturalnych

poprzez kontakt

ze sztuką

 

 • Organizowanie spotkań ze sztuką,
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum,
 • udział uczniów
  w konkursach plastycznych, muzycznych (np. konkursie kolęd

i pastorałek, konkursie Śpiewać każdy potrafi), językowych

 • konkursy recytatorskie,
 • uczestnictwo
  w imprezach organizowanych

i odbywających się

      w GOK-u.

wychowawcy,

nauczyciele, nauczyciel

przedmiotów artystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

10. Stymulowanie
 i wspieranie

rozwoju ucznia ze

szczególnym uwzględnieniem

logicznego

myślenia
i rozumowania

niezbędnego do

pojmowania współczesnego

świata.

 

Organizacja imprez na szczeblu

ogólnoszkolnym i klasowym

w celu integracji społeczności szkolnej:

 • organizacja konkursów przedmiotowych,
 • indywidualny kontakt       z uczniem,
 • stwarzanie właściwych warunków      

do samodzielnego

            zdobywania wiedzy,

 • działalność kół zainteresowań,
 • różnorodne formy pracy z uczniem w celu wspierania indywidualnego

      rozwoju (z uczniami

      zdolnymi oraz mającymi

      trudności w nauce)

 • rozwijanie poszczególnych 

            umiejętności podczas    

            zajęć edukacyjnych.

 • działania w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych,

      opracowanie KIP i PDW

     dla uczniów szczególnie

      uzdolnionych,

 • propozycje zajęć rozwijających zainteresowania

(w ramach pomocy  psychologiczno-pedagogicznej ).

zespoły ds. specjalnych

potrzeb edukacyjnych, pedagog

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

11.  Promowanie pozytywnych

postaw i zachowań

wśród uczniów.

 

Przeprowadzanie akcji charytatywnych

 • „Pola nadziei”,
 • „Skarbonka wielkopostna”,
 • kwesta na cmentarzu

w uroczystość Wszystkich Świętych,

 • kiermasze wielkanocne

 i bożonarodzeniowe,

 • kwesta „Dzieło Tysiąclecia”
 • loteria fantowa,
 • kiermasze celowe,
 • wystawa prac plastycznych,
 • otaczanie doraźną pomocą osoby potrzebujące,
 • rozmowy indywidualne
  z uczniami,
 • prelekcje, spotkania ukazujące pozytywne wzorce osobowe,
 • prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki

i umiejętności społecznych typu: asertywność,  umiejętność

            rozwiązywania    

            konfliktów,

            prowadzenia dyskusji,

            negocjacji.

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

pozostali pracownicy szkoły

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

12. Zapobieganie niedostosowaniu

społecznemu,

demoralizacji
i przestępczości.

 

 • Zajęcia na godz. wychowawczych,
 • indywidualne rozmowy

      z uczniami,

 • spektakle profilaktyczne,
 • wszystkie działania profilaktyczne

      realizowane na terenie

      szkoły,

 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca
  z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,
 • formy pomocy P-P dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem,

niedostosowanych

           społecznie.

zespoły ds. PPP

wychowawcy,

nauczyciele, pedagog,

kuratorzy, policja.

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

13. Zapobieganie agresywnemu

zachowaniu uczniów, kradzieży,

dewastacji mienia, zastraszania,

eliminowanie

zagrożeń związanych

z używkami oraz

z wejściem na teren

szkoły osób niepowołanych.

 • Dyżury nauczycieli
  w czasie przerw na terenie szkoły, stołówki

 i na podwórzu,

 • obserwacja terenu szkoły,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych.  

 

dyrektor, wicedyrektor,

pedagog, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czas trwania nauki w gimnazjum

nauki

 

14. Kształtowanie osobowości

ucznia z naciskiem

na kształcenie

umiejętności rozpoznawania własnych

potrzeb i rozwijania

postaw sprzyjających

dalszemu rozwojowi

indywidualnemu
i społecznemu.

 

 

Wszystkie działania wychowawcze

nastawione na kształtowanie sumienia, zdrowej ambicji, uczciwości, wiarygodności, samokrytycyzmu, szacunku dla ludzi i zwierząt, empatii, odwagi, altruizmu, odpowiedzialności,

wytrwałości, poczucia własnej wartości, przedsiębiorczości,

kreatywności, gotowości podejmowania inicjatyw, kultury osobistej, pracy zespołowej.

dialog z uczniem.

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog.

 

 czas trwania nauki w gimnazjum

 

15. Rozwijanie
w uczniach tolerancji w odniesieniu

do innych ludzi.

 

Działania wychowawcze

promujące tolerancję wobec odmiennych poglądów i postaw innych ludzi:

 • zajęcia na godz. wychowawczych,
 • indywidualne rozmowy,
 • pogadanki,
 • spektakle profilaktyczne.

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog.

 

 czas trwania nauki w gimnazjum

 

16. Kształtowanie właściwego
i krytycznego

odbioru treści

emitowanych przez

środki masowego przekazu.

Przygotowanie młodzieży do

krytycznego i selektywnego odbioru informacji poprzez:

 • zajęcia na godz. wychowawczych,
 • pogadanki z uczniami,
 • rozmowy indywidualne,
 • warsztaty,

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

przedstawiciele PP

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

 

 

 

 

17. Zapoznanie uczniów

z zasadami ruchu

drogowego

i bezpieczeństwa
na drodze.

 

 • Spotkania młodzieży
  z pracownikami ruchu drogowego,
 • spotkania z higienistką  szkolną mające na celu zapoznanie uczniów

z zasadami pierwszej pomocy,

 • zapoznanie uczniów
  z zasadami poruszania

się na drogach (zdobywanie karty motorowerowej).

wychowawcy,

nauczyciel techniki,

higienistka

szkolna,

Policja

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

 

18. Popularyzacja

zagadnień związanych

z bezpieczeństwem

młodzieży.

Promocja akcji

„Płytka wyobraźnia

 to kalectwo” dotyczącej bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

 

 • udział gimnazjalistów
  w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

      ph. „Młodzież zapobiega

       pożarom”,

 • zwracanie uwagi uczniów na różnego rodzaju zagrożenia podczas wypoczynku,
 • pogadanki i rozmowy
  na godzinach wychowawczych.

nauczyciel geografii, wychowania fizycznego, wychowawcy,

czas trwania nauki w gimnazjum

 

19. Promowanie zdrowego

stylu życia i higieny

osobistej.

Realizacja programu „Trzymaj formę”- zwiększanie świadomości uczniów dotyczącej wpływu zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej na zdrowie.

 

 

Wdrażanie uczniów do troski o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, zdrowy styl życia poprzez:

 • prelekcje higienistki  szkolnej,
 • zajęcia z wychowania
 • do życia w rodzinie,
 • godziny wychowawcze na temat higieny, dbałości o zdrowie, zdrowego stylu życia,
 • organizacja Dnia Sportu,
 • zajęcia kółka biologicznego,
 • zajęcia SKS-u,
 • udział uczniów
  w zawodach szkolnych, powiatowych

i wojewódzkich,

 • organizacja zawodów sportowych,
   
 • zajęcia z biologii, wychowania fizycznego.

wychowawcy,

nauczyciele,

higienistka

szkolna, nauczyciel

biologii, nauczyciel

wychowania fizycznego

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

20. Realizacja programu „Jedz smacznie i zdrowo”.

 • Zajęcia koła biologicznego,
 • lekcje wychowawcze,
 • projekty wykonywane przez uczniów
 • projekcje filmów edukacyjnych.

nauczyciel biologii, wychowawcy klas, opiekunowie projektów

pierwsze półrocze

21. Promowanie świadomości ekologicznej  wśród uczniów.

 

Przybliżanie uczniom  problematyki zagrożeń i ochrony środowiska w ramach:

 • akcji „Sprzątanie Świata”,
 • zbiórki zużytych baterii,
 • zbiórki nakrętek PET.

nauczyciel biologii, wychowawcy

czas trwania nauki w gimnazjum

 

22. Problem przemocy rówieśniczej w sieci –„Stop cyberprzemocy”.

 • Zajęcia na godzinach wychowawczych

            poświęcone profilaktyce

      przemocy z użyciem

      technologii informacyjnej

      i komunikacyjnej,

 • gazetka szkolna,
 • wybrane elementy zajęć z informatyki.

pedagog, nauczyciel informatyki, wychowawcy

czas trwania nauki w gimnazjum

 

23. Działania profilaktyczne.

 

 • Ścienne gazetki

o tematyce

profilaktycznej,

 • realizacja programu profilaktycznego,

programu wychowawczego,

 • uczestnictwo w zajęciach profilaktyczno -

edukacyjnych

 • konkurs plastyczny.

wychowawcy,

nauczyciele,

higienistka

szkolna, nauczyciel

biologii, nauczyciel

wychowania fizycznego

 

czas trwania nauki w gimnazjum

 

24. Kształtowanie

właściwej

postawy wobec problematyki

uzależnień.

 

 • Pogadanki i dyskusje
  na godzinach wychowawczych,
 • prelekcje higienistki szkolnej,
 • współpraca
  z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

wychowawcy,

pedagog,

higienistka

szkolna,

czas trwania nauki w gimnazjum

 

25. Poprawa frekwencji, eliminowanie

nieusprawiedliwionych

nieobecności uczniów.

 • Popularyzowanie zasad odpowiedzialnego

      traktowania obowiązków

      szkolnych,

 • szkolny program poprawy frekwencji,
 • rozmowy indywidualne,
 • budowanie pozytywnej motywacji
  do uczęszczania

na zajęcia,

 • diagnozowanie przyczyn nieobecności,
 • stała współpraca

z rodzicami,

 • współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi

za egzekwowanie

      obowiązku szkolnego.

 

wychowawcy,

pedagog, nauczyciele

czas trwania nauki w gimnazjum

 

26. Współpraca

z rodzicami.

 • Zapoznanie rodziców

z dokumentami szkoły (statut, WSO, program wychowawczy),

 • prelekcje dla rodziców,
 • indywidualne porady dla rodziców dotyczące  rozwiązywania trudności wychowawczych
  i dydaktycznych,
 • współpraca w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

czas trwania nauki w gimnazjum

 

27. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu.

 • Przeprowadzenie warsztatów i prelekcji

w klasach trzecich, mających na celu udzielenie pomocy
w wyborze przyszłej szkoły i zawodu.

wychowawcy, pedagog, pracownicy PPP zajmujący się doradztwem zawodowym,

luty, marzec

 

X. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, podejmowanie działań wspomagających rozwój osobowy uczniów oraz przygotowujących
ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

 • organizowanie w uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego, rozwijających uczniów i integrujących zespół;
 • koordynowanie, wspólnie z nauczycielami, działań wychowawczych wobec uczniów

 w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

 • utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
 • działanie w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, współdziałanie

            z rodzicami i specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc w rozpoznawaniu

            potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień

            uczniów;

 • rozwiązywanie sporów, nieporozumień, konfliktów między uczniami lub innymi osobami;
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej uzyskiwaniu przez klasę jak najlepszych wyników

nauczania;

 • dbałość o przestrzeganie przyjętych norm i zasad życia społecznego przez uczniów.

2. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy:

 • organizowanie zespołu klasowego (m.in. pomoc w wyborach samorządu klasowego,

      koordynowanie bieżących spraw organizacyjno-porządkowych).

 • rzetelne prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
 • organizowanie zebrań z rodzicami;
 • przygotowywanie sprawozdania z wyników klasyfikacji klasy na posiedzenie rady

            pedagogicznej, rozliczanie i dokumentowanie nieobecności uczniów;

 • aktywne włączanie się wraz z uczniami w życie szkoły i środowiska;
 • zapoznanie uczniów z funkcjonującym w szkole prawem, a zwłaszcza statutem

      szkoły.

 

XI. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIÓW

W Publicznym Gimnazjum w Wysokiej działa Samorząd Uczniowski stanowiący zorganizowaną formę samodzielnych działań uczniów. SU posiada regulamin, a jego działania koordynowane są przez opiekuna. Ważne decyzje podejmowane są w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo
  w stosunkach z nauczycielem  w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów;
 • prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

 

XII. SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez aktywny kontakt z nauką, kulturą, sportem Taka forma pracy pozwala wartościowo spędzić wolny czas oraz sprzyja integracji uczniów.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Cele

 

Samorząd

- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie
w grupie, zdobywanie nowych doświadczeń,

- rozwijanie inicjatywy, odpowiedzialności i samodzielności

uczniów,

- umożliwienie wyrażania własnego zdania poprzez publikację

artykułów w szkolnej gazetce;

Szkolne koło „Caritas”

- uwrażliwianie na potrzeby innych, szczególnie dzieci i młodzieży specjalnej troski,

- uczenie poświęcenia, wrażliwości społecznej, umiejętności dzielenia się z innymi,

- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie

w grupie, zdobywanie nowych doświadczeń,

- rozwijanie inicjatywy, odpowiedzialności i samodzielności

uczniów,

Kółko biologiczno – chemiczne

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- rozbudzanie świadomości ekologicznej,

- pogłębianie zagadnień związanych z ekologią i chemią,

- wzbudzanie i rozwijanie pasji badawczych,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- zapoznanie ze skutkami społecznymi i ekonomicznymi nałogów,

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych;

Kółko artystyczne

- rozbudzanie zainteresowań artystycznych uczniów,

- możliwość wyrażania emocji poprzez rysunek, śpiew i inne zajęcia artystyczne,

- tworzenie trwałych nawyków obcowania z kulturą, sztuką,

- uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół,

- rozbudzanie potrzeb kulturalnych,

- ukazanie korzyści z funkcjonowania w społeczeństwie;

Kółko teatralne

- zachęcanie do twórczych postaw, samorealizacji,

- tworzenie trwałych nawyków obcowania ze sztuką,

- możliwość wyrażania emocji poprzez grę aktorską,

- uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół,

- zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

SKS

- rozwijanie aktywności fizycznej,

- kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu,

- wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych;

Zajęcia z terapii pedagogicznej

- zajęcia specjalistyczne usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne;

Zajęcia wyrównawcze

- zajęcia rozwijające i wyrównujące

- stworzenie możliwości uzupełnienia zaległości programowych,

poprawa samooceny;

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 

- zajęcia pozwalające sprecyzować własne zainteresowania

i umiejętności pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia,

- przekazywanie uczniom informacji na temat rynku pracy i jego potrzeb,

-  zwiększenie aspiracji życiowych i edukacyjnych;

Koło matematyczne

- rozbudzanie zainteresowań matematyką,

- wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi,

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień,

- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia,

- budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej,

- kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym.

 

XIII. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – KULTURALNYM

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2.  Dzień Edukacji Narodowej.
 3. Święto Odzyskania Niepodległości.
 4. Spotkanie opłatkowe.
 5.  Dzień otwarty dla uczniów SP w Wysokiej.
 6. Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 7. Dzień Sportu.
 8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 9. Dożynki .
 10. Inne:
 • konkursy przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie,
 • wycieczki szkolne do teatru, muzeum, kina,
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne,
 • akcja „Sprzątanie Świata”,
 • zbiórka zużytych baterii i nakrętek PET,
 • akcje charytatywne: „Pola nadziei” i „Skarbonka wielkopostna”,
 • kwesta na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych,
 • kwesta „Dzieło Tysiąclecia”
 • loteria fantowa,
 • kiermasze celowe,
 • wystawa prac plastycznych,
 • otaczanie doraźną pomocą osoby potrzebujące.

 

XIV. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów podejmowane są działania, których celem jest przeciwdziałanie niedostatkowi ekonomicznemu, przemocy w rodzinie, uzależnieniom, problemom w nauce. Zakres tych działań obejmuje wymienione poniżej formy pomocy wychowawczej :

 • obserwację i każdorazowe udzielanie pomocy;
 • powołanie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych – wypełnienie KIP i PDW, określenie form pomocy dostępnych dla ucznia;
 • współpracę z GOPS –em w Łańcucie;
 • zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych;
 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej;
 • dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki szkolne, do kina, teatru;
 • bezpłatne dożywianie w stołówce szkolnej;
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie, PCPR w Łańcucie;
 • współpracę z Sądem Rodzinnym w Łańcucie i Policją;
 • realizację programu profilaktyki;
 • zajęcia wyrównawcze;
 • pomoc koleżeńską;
 • pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu;
 • zajęcia z terapii pedagogicznej.

 

XV. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

Szkolny rejestr zachowań negatywnych

Przeciwdziałanie/procedury postępowania

 

Kradzież

 • zwrot zabranego mienia,
 •  zadośćuczynienie,
 • powiadomienie policji w sytuacji niemożliwości wykrycia sprawcy

Kłamstwo, nieuczciwość

 • rozmowa z wychowawcą i/lub pedagogiem szkolnym,
 • rozmowa z rodzicami w przypadkach powtarzania negatywnych zachowań,
 • pomoc w przełamywaniu bariery strachu przed przyznaniem się do złego postępowania,
 • zaaranżowanie scenek sytuacyjnych,

Arogancja,

wulgarność

 • uświadamianie uczniowi, że postawa arogancka obraca się przeciwko niemu,
 • kreowanie pozytywnych postaw i zachowań,
 • odsyłanie do słownika wyrazów bliskoznacznych w celu

            znalezienia neutralnych odpowiedników słownych,

Niszczenie mienia

 • egzekwowanie naprawy sprzętu,
 • rozmowa z rodzicami,
 • w szczególnych aktach wandalizmu zgłoszenie na policję,

Uzależnienia:

palenie papierosów,

alkohol,

narkotyki

 • filmy edukacyjne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • rozmowa wychowawcy i/lub pedagoga z uczniem,
 • wezwanie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
 • powiadomienie Sądu Rodzinnego lub kuratora w sytuacji powtarzania się negatywnych zachowań;

 

 

Agresja słowna

i fizyczna

 • rozmowa wychowawcy i/lub pedagoga z uczniem,
 • próba pogodzenia zwaśnionych stron.

W sytuacji, gdy bójka wystąpiła nie po raz pierwszy:

 • współpraca z rodzicami,
 • udzielanie nagany dyrektora w obecności rodziców,
 • w przypadku pobicia zgłoszenie na policję;

Wymuszanie, zastraszanie

 • rozmowa z wychowawcą i pedagogiem,
 • uświadomienie, jakie kroki zostaną podjęte, jeśli sytuacja

            się powtórzy,

 • wezwanie rodziców, zgłoszenie na policję;

Wagary

 • systematyczna kontrola wychowawcy i pedagoga,
 • kontakt z domem rodzinnym ucznia,
 • konsekwencje zgodne z WSO,
 • w skrajnych przypadkach kontakt z policją, sądem.

 

XVI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła ściśle współpracuje

z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki.

Program wychowawczy i profilaktyczny powstaje w oparciu o postulaty rodziców.

 1. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
 2. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas pierwszych szkoła organizuje spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów) z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:

- edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi          z określonym cyklem kształcenia,

      - zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów.

 1. Oprócz stałych spotkań, szkoła zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) możliwości uzyskania:

- informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,

      - informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia

      dziecka.

 1. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez:

- rozmowy w czasie zebrań, spotkań,

      - indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, które odbywają się wg.

       terminarza dyżurów pedagogicznych (pierwsza środa każdego miesiąca, dyżur

       wychowawców klas po klasyfikacji semestralnej),

       - indywidualne rozmowy na zaproszenie skierowane przez szkołę,

       - odwiedzanie w szczególnych przypadkach domu rodzinnego uczniów,

       - rozmowy telefoniczne i korespondencję.

 1. W pilnych sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania

w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.

 1. Szkoła tworzy program wychowawczy w oparciu o postulaty rodziców.
 2. Współpraca z rodzicami w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

XVII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI WYCHOWAWCZĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków
do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi:

 1. Urzędem Gminy w Łańcucie - udział przedstawicieli władz lokalnych
  i przedstawicieli organu prowadzącego szkołę na uroczystościach szkolnych, wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole.
 2. GOPS w Łańcucie - udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
 3. PPP w Łańcucie- diagnoza i pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce

i zachowaniu. Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców, porady wychowawcze

dla rodziców.

 1. Sądem Rodzinnym w Łańcucie- podejmowanie wspólnych działań wychowawczych

w stosunku do uczniów posiadających nadzór kuratora.

 1. Policją w Łańcucie - współpraca na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. OSP w Wysokiej – współpraca na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
 3. GOK w Wysokiej – organizacja imprez kulturalnych.
 4. Gminnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie – pomoc dla świadków, ofiar przemocy i sprawców przemocy, informacje na temat miejsc, w których udzielana jest fachowa pomoc z tego zakresu, działania edukacyjno-terapeutyczne.

 

XVIII. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

     Poszczególne elementy Programu Wychowawczego powinny zostać zawarte w planach nauczania każdego przedmiotu, w planach pracy wychowawcy klasowego, w planach pracy zajęć pozalekcyjnych, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.

Program zakłada realizację celów i zadań nie tylko w czasie godzin wychowawczych, ale uwzględnia działania wychowawcze wszystkich nauczycieli w czasie lekcji przedmiotowych, uroczystości szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

XIX. EWALUACJA

Na każdym etapie realizacji Programu Wychowawczego nauczyciele starają się szukać odpowiedzi na pytanie, czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy oraz czy osiągnięto założone cele programu. Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:

 • analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych;
 • udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły, jak również poza nią;
 • analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych

i postępów w tym zakresie;

 • zaangażowanie rodziców w życie klasy, szkoły.

 

W programie zakłada się możliwość dokonywania bieżących korekt i uzupełnień w ciągu roku szkolnego.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć