Odwiedź nas

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH  I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH                                    w Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki                              w Wysokiej

§ 1. WSTĘP

a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN z dnia 24  sierpnia  2017r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu   (Dz. U. z  2017r.  poz. 1644) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                  Dz. U. z 2021r., poz. 92). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek  podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.

b) Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio     z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk zakładowy opiekun.

 

§ 2. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:

a) pogłębienie wiadomości nabytych w szkole

b) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy

c) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole

d) doskonalenie umiejętności interpersonalnych

e) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy

f) poszanowanie mienia

2.2 Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

a) znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu

b) obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu

c) dostosować się do wymogów organizacji pracy zespole

d) dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie

e) zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy

f) ocenić jakość wykonanej pracy

g) przestrzegać zasad BHP, przepisów p-poż i ochrony środowiska

2.3 Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają  programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1 Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

a) zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki

b) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk

c) uaktualnienie książeczki zdrowia

d) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”

e) wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany podczas praktyki.

 

3.2 Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą
 2. poprawny wygląd (patrz pkt. 3.3)
 3. właściwy ubiór (patrz pkt. 3.4)
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy

 

e) dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego harmonogramu praktyk

f) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna

g) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk

h) przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi

praktyk

i) uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk/karty praktyk, na

podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej

j) przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk/karty praktyk

wraz z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego dokonującego wpisu

w dzienniku lekcyjnym.

 

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących

poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

a) szczególną dbałość o higienę osobistą

b) ręce: czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami

c) włosy: czyste, krótkie lub gładko spięte

d) delikatny makijaż lub brak

e) delikatny zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum)

f) dopuszczalna biżuteria to wyłącznie obrączka i zegarek

 

3.4. Strój

 Uczeń technikum powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju,

przez co rozumie się:

 

- kobiety: kostium, spodnium lub bluzka: np. typu koszulowego, gładka, bez odkrytych

ramion i głębokiego dekoltu; spódnica: krój prosty, długość w kolano; buty z pełnymi

noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie; rajstopy - całość w stonowanej kolorystyce

- mężczyźni: koszula: gładka, spodnie krój prosty ewentualnie garnitur sportowy; półbuty

sznurowane

B)

- strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie

- nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy

- obuwie: pełne, wygodne

– zapaska

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako

pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek

firmy.

 

3.5 Prowadzenie dzienniczka praktyk

1.Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać:

a) dzienniczek praktyki

c) program praktyki

d) standardy wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe

2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie

pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i oceny.

 

 

3.6 Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

a) zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk

b) informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

c) informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

d) dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego

Nieobecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być

odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze

szkołą.

 

3.7 Zaliczenie praktyki

1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

- zakładowego opiekuna praktyki /ocena wpisana w dzienniczku praktyk/

- obecności na praktyce

- oceny prowadzenia dzienniczka praktyki.

2. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 1

/ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych/.

3. Ocenianiu podlega:

- stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych,

-dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek

5. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez

w jego dzienniczku praktyk ocenę wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

6. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację celem wpisania oceny przez kierownika szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego.

8. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.

Na koniec semestru/roku szkolnego uczeń musi mieć 100% frekwencję na praktykach zawodowych lub zajęciach praktycznych, aby był klasyfikowany z przedmiotu.

9. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

 

3.8  Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

a) niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki

b) nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia)

c) nie odpracowania opuszczonych zajęć

d) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki

e) braku wymaganej dokumentacji praktyk

g) złamania dyscypliny

h) nie podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy

i) uzyskania negatywnej oceny

j) niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu

k) niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk

 

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy

programowo wyższe

 

§ 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

a) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem

b) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami

c) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

d) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie

e) skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy

f) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk

g) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną

h) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

i) kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia

j) zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków        i łamania postanowień regulaminu praktyk

k) zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły

l) utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły – kierownikiem szkolenia praktycznego

m) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

n) poinformować ucznia o propozycji oceny i uzasadnić ją

o) ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk

p) zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

 

§ 5. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń powinien i ma prawo do:

a) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych

stanowiskach

b) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy

c) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk

d) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków

e) zapoznania z kryteriami oceniania

f) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

g) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk

h) uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej

i) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania

j) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

 

§ 6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

a) Ciąża - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.

b) W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) po uzgodnieniu  z kierownikiem szkolenia praktycznego.

 

§ 7. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

- Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki,       na podstawie określonych kryteriów.

- Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności       wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

- Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

- przestrzeganie dyscypliny pracy

- organizację pracy

- samodzielność podczas wykonywania pracy

- jakość wykonywanej pracy

- postawę zawodową

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

 

 

Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk

zawodowych

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie,

2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące

kryteria:

a) stopień opanowania programowych umiejętności

b) jakość pracy

c) umiejętność łączenia teorii z praktyką

d) zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę

e) samodzielność podczas wykonywania pracy

f) organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności

g) umiejętność pracy w zespole

h) poszanowanie sprzętu

i) przestrzeganie dyscypliny pracy

j) kultura osobista

k) obecność:

obecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być 100%;

wszystkie opuszczone dni zajęć praktycznych i praktyk zawodowych muszą być

odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą;

w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) Rada Pedagogiczna może

podjąć uchwałę o zmniejszeniu o 10 – 15% ilości dni do odpracowania.

3. Jeśli uczeń nie odpracuje wszystkich nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach

zawodowych jest nieklasyfikowany z tego przedmiotu. Odpracowane nieobecności muszą być potwierdzone pisemnie przez zakładowego opiekuna praktyk.

4. Każde zajęcia praktyczne kończą się oceną wpisywaną  w dzienniczku praktyk.

5. W klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej ocena z zajęć praktycznych jest wypadkową

ocen uzyskanych w trakcie semestru.

6. Ocena z praktyki zawodowej.

Na ocenę końcową z praktyki zawodu składa się ocena zakładu pracy, w którym uczeń

odbywał praktykę oraz ocena za prowadzoną dokumentację w dzienniczku praktyk.

7. Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać

w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg

następującej skali:

 

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

§ 8. DODATEK

1. Realizacja teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbywa się według założeń programowo - organizacyjnych wynikających z podstaw programowych  i charakterystyki kwalifikacyjnej absolwentów szkoły.

2. Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we własnych pracowniach oraz na podstawie umów     zawartych z zakładami pracy.

3. Kontrolę nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje kierownik szkolenia praktycznego

 

 

Wysoka, 02.09.2022r.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć