Odwiedź nas

Oferta edukacyjna

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM:

 1. Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie gimnazjum.
 2. Absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w ramach wolnych miejsc.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów o których mowa w pkt. 2,
  Dyrektor uwzględniając oceny i inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ustala listę przyjętych.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych: języka polskiego, historycznego, matematycznego, przyrodniczego, języka angielskiego i niemieckiego, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie.

 

TERMINARZ:

 

1.

 od 25 kwietnia  do 28 czerwca 2016 r.

 

Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych

2.

  24 - 28 czerwca 2016 r. 

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

3.

  20 lipca 2016 r. 

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć