Odwiedź nas

Oferta edukacyjna

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(wg załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – Dz.U.2015.1942)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

25.04 - 28.06.2016 r.

21-22.07.2016 r.

25.04 - 16.05.2016 r.[1]

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 

19 – 29.05.2016 r.

23-5.07.2016 r.

3

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy 

19 – 29.05.2016 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

do 6.06.2016 r.

 

26.07.2016 r.

do godz. 10­00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

 

do 6.06.2016 r.

 

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo kończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

24 - 28.06.2016 r.

 

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

29.06 - 30.06.2016 r.

27.07.2016 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.07.2016 r.

do godz. 10­00

17.08.2016 r.

do godz. 10­00

9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

15-19.07.2016 r.

17-18.08.2016 r.

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20.07.2016 r.

 

 

19.08.2016 r.

 

 

 

* Po zakończeniu terminu składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może podjąć czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm).

 

[1] Dotyczy szkół: gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem sportowym, gimnazjum dwujęzyczne oraz gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć