Odwiedź nas

Dokumenty rekrutacyjne

 

Kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  - 100 pkt.
 2.  za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia              - 100 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punktów:
 • Technikum usług kelnerskich - język obcy, matematyka, biologia,
 • Technikum hotelarskie - język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych - język obcy, matematyka, biologia,
 •  

     - celujący              - 18 pkt.

     - bardzo dobry     - 17 pkt.

     - dobry                  - 14 pkt.

     - dostateczny         -  8 pkt.

     - dopuszczający    -  2 pkt.

 1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. w szczególności:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt.

c) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 10 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem
      w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na
      szczeblu:

   - wojewódzkim - 2 pkt.

   - powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - 1 pkt.

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub

   środowiska szkolnego - do 3 pkt.

 1. Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy przedmiotowe:

a) polonistyczny,                                h) fizyczny,

b) historyczny,                                    i) języka angielskiego,

c) chemiczny,                                      j) języka niemieckiego,

d) biologiczny                                     k) języka francuskiego,

e) geograficzny                                   l) języka ukraińskiego,

f) matematyczny                                 ł) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

g) informatyczny   

5. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
      potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

TERMINARZ:

 1.  Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 - składanie podań przez kandydatów do szkół   ponadpodstawowych.
 2. od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2022 r- ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4.  od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie  oryginałów dokumentów.
 5. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 -  ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych  do  szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć