Odwiedź nas

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1

2

3

4

 

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego

do końca lutego

 

do końca września1)

do końca września1)

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do 15.00

od 02.08.2022 r. do 5.08.2022 r.

 

od 24.06.2022 r. do 10.10.2022 r.2)

 

od 12.12.2022 r.  do 16.12.2022 r.2)

 

 

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 24.06.2022 r. do 14.07.2022 r.
do godz. 1500

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14.07.2022 r.

do 05.08.2022 r.

 

do 14.11.2022 r.1)

 

do 16.12.2022 r.1)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2022 r.

16.08.2022 r.

01.12.2022 r.1)

09.01.2023 r.1)

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16.05.2022 r. do 27.07.2022 r.

od 02.08.2022 r. do 16.08.2022 r.

od 24.10 2022 r.

do 05.12.2022 r.1)

od 13.12.2022 r. do 13.01.2023 r.1)

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00

od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

 

od 02.12.2022 r. do

09.12.2022 r. 1)

od 10.01.2023 r.  do 17.01.2023 r.1)

 

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 r. do 14.00

22.08.2022 r.

 

12.12.2023 r. 1)

18.01.2023 r. 1)

 

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

01.08.2022 r .

22.08.2022 r. 1)

 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2)  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:

  • art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
  • art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.

                                                                                                                                                                                       

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.    

 

 

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 14 lipca 2021 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

 

do 21 lipca 2021 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

 

 

 

 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć