Odwiedź nas

Dokumenty rekrutacyjne

 

Regulamin Rekrutacji 2020/2021

 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

I

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

1. potrzeb środowiska;

2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

3. kontaktów z Biurem Pracy;

4. decyzji organu prowadzącego.

 

II

 

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna   powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione 

     odwołanie do dyrektora szkoły.

 1. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady  poufności ( zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie   tajemnicy państwowej  i  służbowej  z późniejszymi zmianami oraz ustawą   z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).

III

 1. Do  technikum, szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej  prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji papierowej.

IV

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół  wprowadza się do Bazy Danych Szkoły.

V

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą   

      ilością punktów.

 1. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają uczniowie z rodzin niepełnych.

VI

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

1.  Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów

2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:                                                       

 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych)  według skali:

            celujący              18  pkt.

            bardzo dobry      17 pkt.

            dobry                  14  pkt.

            dostateczny          8 pkt.

            dopuszczający      2 pkt.

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego    kierunku kształcenia.

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym                                                                                             - mnoży się przez 0,3                                                                                                                                                       
 1. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego  - przyznaje się 5 pkt.
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się    10  pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   - przyznaje się 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                     - przyznaje się 5 pkt.

c)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny,   

               środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

VII

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości  lub   poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych   w  postępowaniu rekrutacyjnym.

VIII

W roku szkolnym 2020/21 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej prowadzi    nabór do:

1. Technikum:

 a/ technik żywienia i usług gastronomicznych                                                                

      przedmioty rozszerzone: biologia/język angielski

 b/ technik hotelarstwa

      przedmioty rozszerzone: geografia/ język angielski

  c/ technik usług kelnerskich                                                                

      przedmioty rozszerzone: geografia/język angielski

  d/ technik logistyk                                                                                                

      przedmioty rozszerzone: geografia/ język angielski

e/ technik fotografii i multimediów

  przedmioty rozszerzone: informatyka/ język angielski

 

 

 1. Szkoła Branżowa I stopnia

a/  cukiernik, kucharz, kelner, piekarz, magazynier-logistyk.

IX

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1.  W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe   zaświadczenie lekarskie       o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

2.  W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi  schorzeniami orzeczenie                 kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.  Zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów  o  których mowa w § 8.

4.  Dwie fotografie legitymacyjne.

X

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00 – złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod  uwagę           w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu   ósmoklasisty.
 3. 12 sierpnia 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4.  Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.  – wydanie przez  szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.
 5. Od 13 - 18 sierpnia 2020 r.  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcie nauki               w szkole.
 6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję

          rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

XII

 1. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące    przepisy prawa oświatowego.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć